Người dùng của bạn có đang sử dụng Lớp học với Google Meet không? Hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nhanh về Apps Script để biết cách điểm danh học viên trong các khóa học của Google Meet.
Google Lớp học là trung tâm điều khiển cho các lớp học của bạn. Là một dịch vụ miễn phí dành cho giáo viên và học viên, bạn có thể tạo lớp học, giao bài tập, gửi ý kiến phản hồi và xem mọi nội dung ở một nơi. Tức thì. Không sử dụng giấy. Dễ.

Quyền truy cập có lập trình vào các khóa học, giáo viên và học viên

Tạo và cập nhật khóa học, chỉ định bí danh cho các khóa học
Gán giáo viên cho khóa học, tạo danh sách khóa học, truy xuất danh sách khóa học cho người dùng
Tạo bài tập, sửa đổi bài tập của học viên, truy xuất nội dung khóa học
Đăng ký nhận thông báo về những thay đổi đối với bài tập và danh sách trong Lớp học
Tạo, gửi và chấp nhận lời mời tham gia khóa học cho giáo viên và học viên
Thêm nút chia sẻ Lớp học vào trang web của bạn để cho phép giáo viên và học viên dễ dàng chia sẻ nội dung với lớp học
Gửi lời mời người giám hộ và xem người giám hộ của người dùng Lớp học