Sử dụng API Google Lớp học để quản lý các tài nguyên của Lớp học theo phương thức lập trình hoặc giúp học viên và giáo viên có thể truy cập vào nội dung của bạn trong Lớp học.
Tự động hoá việc nhập danh sách bằng API Lớp học. Bạn có thể tạo, cập nhật và xoá các khoá học, người dùng và người giám hộ trong Lớp học.
Tạo một tiện ích bổ sung dành cho Lớp học để học viên và giáo viên có thể truy cập liền mạch vào trải nghiệm người dùng trong Lớp học. Tiện ích bổ sung giúp giáo viên và học viên truy cập vào các sản phẩm của bạn ngay trong Lớp học và tại bất kỳ thời điểm nào trong hành trình học tập.
Luôn cập nhật hồ sơ của bạn bằng cách đăng ký nhận thông báo của Pub/Sub để biết những thay đổi đối với danh sách và bài tập.
Bạn có thể lập trình để tạo và quản lý bài tập có đường liên kết đến nội dung trên một trang web khác. Đặt thông tin chi tiết về bài tập, điểm và trạng thái nộp bài bằng API CourseWork hoặc dễ dàng cho phép giáo viên đẩy bài tập từ trang web của bạn lên Lớp học bằng các nút Chia sẻ với Lớp học được nhúng.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức