Phát triển trên Google Workspace

Google Workspace cung cấp nhiều sản phẩm và công cụ dành cho nhà phát triển để bạn có thể kết nối dịch vụ của mình với Google Workspace hoặc mở rộng các ứng dụng của Google Workspace như Gmail, Google Drive và Google Chat. Mỗi ứng dụng hoặc dịch vụ tích hợp của Google Workspace đều có dự án Google Cloud riêng, trong đó bạn định cấu hình API, thiết lập phương thức xác thực và quản lý việc triển khai.

Trong bảng điều khiển của Google Cloud Console, phần Tổng quan về API Google Workspace cho thấy nhiều thao tác phổ biến trong API Google Workspace mà bạn có thể hoàn thành ở những nơi khác trong bảng điều khiển của Google Cloud. Các API Google Workspace được tập hợp ở một nơi để bạn có thể quản lý các API này một cách thuận tiện.

5 bước để bắt đầu

  1. Tạo một dự án Google Cloud cho ứng dụng, tiện ích hoặc tích hợp Google Workspace của bạn.

  2. Bật các API mà bạn muốn sử dụng trong dự án Google Cloud.

  3. Tìm hiểu cách hoạt động của quy trình xác thực và uỷ quyền khi phát triển cho Google Workspace.

  4. Định cấu hình chế độ đồng ý qua OAuth để đảm bảo người dùng có thể hiểu và phê duyệt quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu của họ.

  5. Tạo thông tin xác thực truy cập để xác thực người dùng cuối hoặc tài khoản dịch vụ của ứng dụng.