Tạo dự án trên Google Cloud

Bạn cần có dự án trên Google Cloud để sử dụng các API Google Workspace và xây dựng các tiện ích bổ sung hoặc ứng dụng cho Google Workspace. Dự án này tạo cơ sở cho việc tạo, bật và sử dụng tất cả dịch vụ của Google Cloud, bao gồm cả quản lý API, bật tính năng thanh toán, thêm và xoá cộng tác viên cũng như quản lý quyền.

Cách tạo một dự án trên Google Cloud:

bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM & Admin > Tạo dự án.

  Chuyển đến phần Create a Project (Tạo dự án)

 2. Trong trường Tên dự án, hãy nhập tên mô tả cho dự án của bạn.

  Không bắt buộc: Để chỉnh sửa Mã dự án, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn không thể thay đổi mã dự án sau khi tạo dự án, vì vậy, hãy chọn một mã đáp ứng nhu cầu của bạn trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

 3. Trong trường Location (Vị trí), hãy nhấp vào Browse (Duyệt qua) để hiển thị các vị trí tiềm năng cho dự án của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Nhấp vào Tạo. Bảng điều khiển Google Cloud sẽ chuyển đến Trang tổng quan và dự án của bạn sẽ được tạo trong vòng vài phút.

gcloud CLI

Tại một trong các môi trường phát triển sau đây, hãy truy cập vào Google Cloud CLI (`gcloud`):

 • Cloud Shell: Để sử dụng thiết bị đầu cuối trực tuyến đã thiết lập gcloud CLI, hãy kích hoạt Cloud Shell.
  Kích hoạt Cloud Shell
 • Local Shell: Để sử dụng môi trường phát triển cục bộ, hãy cài đặtinitialize gcloud CLI.
  Để tạo một dự án trên Google Cloud, hãy dùng lệnh "gcloud project create" (tạo và dự án theo gcloud):
  gcloud projects create PROJECT_ID
  Thay thế PROJECT_ID bằng cách đặt mã nhận dạng cho dự án bạn muốn tạo.

Để biết thêm thông tin về các dự án trên Google Cloud, hãy tham khảo bài viết Tạo và quản lý dự án.

Bước tiếp theo

Bật API Google Workspace trong dự án Google Cloud mới của bạn.