Cloud Search giúp bạn có thể tìm kiếm mọi dữ liệu của tổ chức một cách thuận tiện và đáng tin cậy cho cơ sở hạ tầng của Google Cloud. API và SDK Cloud Search giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận của Cloud Search đến dữ liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ của bên thứ ba.
Đọc thông tin tổng quan về kỹ thuật của sản phẩm này và chạy một ứng dụng khởi động nhanh.
Hãy kiểm tra tất cả các tài nguyên và phương pháp của API này. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương thức để thử nghiệm với API.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.