Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace

Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace là bản tóm tắt qua email về những thông tin cập nhật mới nhất dành cho nhà phát triển Google Workspace, bao gồm các tính năng mới, sự kiện sắp tới và nhiều thông tin khác. Bạn có thể hủy gói đăng ký bất kỳ lúc nào.

Bản tin trước

2023

Tháng 11 năm 2023

Tháng 10 năm 2023

Tháng 8/2023

Tháng 7 năm 2023

Tháng 6 năm 2023

Tháng 5 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Tháng 3 năm 2023

Tháng 2 năm 2023

Tháng 1 năm 2023

2022

Tháng 11 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Tháng 9 năm 2022

Tháng 8 năm 2022

Tháng 7 năm 2022

Tháng 6 năm 2022

Tháng 5 năm 2022

Tháng 4 năm 2022

Tháng 3 năm 2022

Tháng 2 năm 2022

Tháng 1 năm 2022

2021

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

Tháng 6/2021