Thị trường Google Workspace giúp người dùng và quản trị viên dễ dàng tìm thấy và cài đặt các ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Google Workspace.

Bạn có thể phát hành các tiện ích bổ sung của Google Workspace, tiện ích bổ sung của Trình chỉnh sửa, ứng dụng Google Chat, tiện ích bổ sung của Lớp học, ứng dụng Drive và ứng dụng web.
Tìm hiểu cách xuất bản các giải pháp của bạn ra Thị trường.
Google xem xét ứng dụng trước khi phát hành để đảm bảo ứng dụng đáp ứng các nguyên tắc về an toàn, nội dung và phong cách của Google.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.
Tham gia Hội nghị nhà phát triển Google Workspace trực tiếp ở gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ với nhà phát triển của Google Workspace tổ chức để giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace và học cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
17/10 ở Singapore | 19/10 ở Bangalore | 14/11 ở Amsterdam | 16/11 ở WindowManager