Bạn có 5 phút? Hãy giúp chúng tôi cải thiện tài liệu từ Google Workspace Marketplace bằng cách tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến nhanh.

Thị trường Google Workspace giúp người dùng doanh nghiệp và quản trị viên miền Google Workspace dễ dàng tìm và cài đặt các ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Google Workspace.

Là một nhà phát triển ứng dụng, Google Workspace Marketplace cho phép bạn nhắm đến một thị trường gồm những người dùng doanh nghiệp và quản trị viên miền quan tâm đến việc tích hợp với Google Workspace. Khi đăng thông tin trên Google Workspace Marketplace, ứng dụng của bạn có thể tiếp cận hơn 5 triệu doanh nghiệp sử dụng Google Workspace.