Tổng quan về việc tích hợp giao diện người dùng trong Drive

Giao diện người dùng (UI) Google Drive) là một ứng dụng do Google cung cấp, nơi người dùng Drive có thể tạo, sắp xếp, khám phá và chia sẻ nội dung được lưu trữ trên Google Drive. Bạn có thể tích hợp ứng dụng có hỗ trợ Drive với giao diện người dùng Drive để tận dụng các tính năng này. Bạn có thể thực hiện 2 hoạt động tích hợp:

Nút "Mới" trên giao diện người dùng của Drive

Nếu bạn muốn người dùng giao diện người dùng Drive gọi ứng dụng để tạo tệp, hãy tích hợp ứng dụng với nút "Mới" trên giao diện người dùng Drive.

Nút "Mới" cho phép người dùng mở ứng dụng của bạn hoặc các ứng dụng khác kiểu trình chỉnh sửa, chẳng hạn như Google Tài liệu và Google Trang tính, để tạo một tài liệu mới.

Nút mới trên giao diện người dùng Google Drive.
Hình 1. Sử dụng nút "Mới" trên giao diện người dùng Drive.

Mục trong trình đơn "Mở bằng" của giao diện người dùng Drive

Nếu bạn muốn người dùng giao diện người dùng Drive mở tài liệu bằng ứng dụng của bạn, hãy tích hợp ứng dụng với mục trong trình đơn "Mở bằng" của giao diện người dùng Drive.

Khi người dùng nhấp chuột phải vào một tệp trong giao diện người dùng Drive, một trình đơn theo bối cảnh sẽ mở ra. Trình đơn nhấp chuột phải chứa mục "Open with" (Mở bằng) cho phép người dùng chọn một ứng dụng để mở tệp.

Giao diện người dùng Google Drive đang mở với mục trong trình đơn
Hình 2. Sử dụng mục trong trình đơn "Mở bằng" của giao diện người dùng Drive.

Để biết hướng dẫn về cách bắt đầu tích hợp, hãy tiếp tục chuyển đến phần Định cấu hình tính năng tích hợp giao diện người dùng Drive.