Phiên bản tạo lại của Sites đã được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. API Sites không thể truy cập hoặc sửa đổi các Sites được tạo bằng phiên bản này, nhưng vẫn có thể truy cập vào Sites cũ.

Truy cập và sửa đổi nội dung trong Google Sites cũ theo phương thức lập trình.

Chúng tôi đã ra mắt phiên bản Sites được tạo lại vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. API Sites không thể truy cập hoặc sửa đổi các Sites được tạo bằng phiên bản này, nhưng vẫn có thể truy cập vào Sites cũ.
Truy xuất, tạo, sửa đổi và xóa trang, tệp đính kèm và nội dung khác.
Sửa đổi quyền chia sẻ trên một trang web
Xem lại lịch sử sửa đổi trên trang web.
Tạo mẫu ở cấp độ trang.