Phiên bản tạo lại của Sites đã được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. API Sites không thể truy cập hoặc sửa đổi các Sites được tạo bằng phiên bản này, nhưng vẫn có thể truy cập vào Sites cũ.

Tổng quan

API Dữ liệu Google Sites cho phép các ứng dụng khách truy cập và sửa đổi dữ liệu của Google Sites bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu API Google Data. Bằng cách sử dụng API, các ứng dụng có thể tạo và sửa đổi nội dung của một trang web tạo bằng Google Sites, tải lên và tải xuống tệp đính kèm, xem lại nhật ký sửa đổi trên một trang web và hiển thị hoạt động gần đây của người dùng.

Tài liệu hiện có

Có một phiên bản duy nhất được hỗ trợ của API dữ liệu trang web. Tài liệu bao gồm hướng dẫn cho từng cách được hỗ trợ để sử dụng API:

  • Java
  • Python
  • HTTP/XML (Giao thức)