Phiên bản tạo lại của Sites đã được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2016. API Sites không thể truy cập hoặc sửa đổi các Sites được tạo bằng phiên bản này, nhưng vẫn có thể truy cập vào Sites cũ.

Hướng dẫn tham chiếu

Tài liệu này cung cấp tài liệu tham khảo chi tiết về giao thức thô (XML và HTTP) cho API Dữ liệu Google Sites.

Tài liệu này không chứa thông tin về thư viện ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình. Để biết thông tin tham khảo về thư viện khách hàng, hãy xem các liên kết từ các phần dành riêng cho ngôn ngữ lập trình trong hướng dẫn của nhà phát triển.

về khán giả

Tài liệu này dành cho những lập trình viên muốn viết ứng dụng khách có thể tương tác với Google Sites.

Tài liệu này là tài liệu tham khảo; tài liệu này giả định rằng bạn hiểu các khái niệm được trình bày trong hướng dẫn về giao thức và các ý tưởng chung đằng sau giao thức API dữ liệu của Google.

Các loại nguồn cấp dữ liệu Google Sites

API Dữ liệu Google Sites cung cấp các loại nguồn cấp dữ liệu sau:

Nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Nguồn cấp dữ liệu hoạt động là một nguồn cấp dữ liệu chứa mô tả về tất cả hoạt động trong một trang web.

URI GET của nguồn cấp dữ liệu này cho một trang web trong một miền cụ thể là:

https://sites.google.com/feeds/activity/domainName/siteName/[activityEntryID]

domainName là "site" hoặc miền G Suite.

siteName là tên trang web xuất hiện trong URL trang đích trên trang web: http://sites.google.com/a/domainName/siteName/.

Tất cả các yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu này phải được xác thực.

Loại yêu cầu được hỗ trợ: GET

Nguồn cấp dữ liệu nội dung

Nguồn cấp dữ liệu nội dung là một nguồn cấp dữ liệu chứa nội dung trang web hiện có thể chỉnh sửa được.

URI GET của nguồn cấp dữ liệu này cho một trang web trong một miền cụ thể là:

https://sites.google.com/feeds/content/domainName/siteName/[contentEntryID]

domainName là "site" hoặc miền G Suite.

siteName là tên trang web xuất hiện trong URL trang đích trên trang web: http://sites.google.com/a/domainName/siteName.

Các yêu cầu đối với nguồn cấp dữ liệu này có thể cần hoặc không cần xác thực, tùy thuộc vào chế độ cài đặt của trang web (đã xuất bản).

Loại yêu cầu được hỗ trợ: GET, POST, PUT, DELETE

Ngoài các tham số truy vấn API dữ liệu chuẩn, API Dữ liệu trang web cho phép các tham số không bắt buộc sau phát hành yêu cầu GET bằng Nguồn cấp nội dung:

Thông số Mô tả Loại Lưu ý
ancestor Chỉ yêu cầu những mục nhập có đối tượng cấp trên đã chỉ định. string Cung cấp mã nhận dạng của đối tượng cấp trên mong muốn. Ví dụ: 0123456789. Trả về tất cả các mục có đối tượng cấp trên được chỉ định làm cấp độ gốc, cấp độ gốc của v.v.
include-deleted Chỉ định xem có bao gồm các mục nhập đã xóa hay không. boolean Bạn có thể sử dụng các giá trị true hoặc false. Mặc định là false.
include-draft Chỉ định xem có bao gồm các mục nhập nháp hay không. boolean Bạn có thể sử dụng các giá trị true hoặc false. Mặc định là false. Bạn phải là chủ sở hữu hoặc tác giả của bản nháp thì mới xem được.
kind Chỉ định(các) loại mục nhập nội dung cần trả về. Các trang này tuân theo loại trang trong Google Sites. Danh sách các chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy Bạn có thể sử dụng các giá trị sau: announcement, announcementspage, attachment, comment, filecabinet, listitem, listpage, webpage, webattachment, template.
parent Chỉ yêu cầu những mục nhập có cấp độ gốc đã chỉ định. string Cung cấp mã nhận dạng của mục nhập gốc. Ví dụ: 0123456789.
path Yêu cầu nội dung trong một hệ thống phân cấp trang nhất định string Đường dẫn đến một trang con trong một Trang web để tìm nạp nội dung. Ví dụ: path=/path/to/page.

Nguồn cấp dữ liệu sửa đổi

Nguồn cấp dữ liệu sửa đổi là một nguồn cấp dữ liệu chứa nội dung sửa đổi trước đây về nội dung trang web.

URI GET của nguồn cấp dữ liệu này cho một trang web trong một miền cụ thể là:

https://sites.google.com/feeds/revision/domainName/siteName/contentEntryID/[revisionEntryID]

domainName là "site" hoặc miền G Suite.

siteName là tên trang web xuất hiện trong URL trang đích trên trang web: http://sites.google.com/a/domainName/siteName.

Tất cả các yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu này phải được xác thực.

Loại yêu cầu được hỗ trợ: GET

Nguồn cấp dữ liệu trang web

Bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang web để liệt kê các trang web tạo bằng Google Sites mà người dùng sở hữu hoặc có quyền xem. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để tạo trang web mới, sao chép trang web hoặc sửa đổi tên của trang web hiện có.

URI của nguồn cấp dữ liệu cho trang thông tin Trang web là:

https://sites.google.com/feeds/site/domainName/[siteName]

domainName là "site" hoặc miền G Suite.

Tất cả các yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu này phải được xác thực.

Loại yêu cầu được hỗ trợ: GET, POST, PUT

Nguồn cấp dữ liệu trang web hỗ trợ các thông số sau (không bắt buộc) khi đưa ra yêu cầu GET đối với trang web liệt kê:

Thông số Mô tả Loại Lưu ý
include-all-sites Liệt kê tất cả các trang web mà người dùng có thể xem trong miền G Suite ít nhất. boolean Thông số này chỉ áp dụng khi liệt kê trang web cho miền G Suite. Bạn có thể sử dụng các giá trị sau: true hoặc false. Mặc định là false.
with-mappings Bao gồm sơ đồ liên kết địa chỉ web trong một mục nhập trang web. boolean Bạn có thể sử dụng các giá trị true hoặc false. Mặc định là false.

Nguồn cấp dữ liệu ACL

Nguồn cấp dữ liệu ACL có thể được dùng để liệt kê và/hoặc sửa đổi các quyền chia sẻ (ACL) của một Trang web Google.

URI của nguồn cấp dữ liệu cho trang thông tin Trang web là:

https://sites.google.com/feeds/acl/site/domainName/siteName/[aclEntryID]

domainName là "site" hoặc miền G Suite.

Tất cả các yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu này phải được xác thực.

Loại yêu cầu được hỗ trợ: GET, POST, PUT, DELETE

Tài liệu tham khảo về tham số truy vấn của Google Sites

Các tham số truy vấn được hỗ trợ trong giao thức API Dữ liệu Google:

  • max-results
  • published-max (chỉ nguồn cấp dữ liệu nội dung)
  • published-min (chỉ nguồn cấp dữ liệu nội dung)
  • start-index
  • updated-max
  • updated-min
  • q (truy vấn văn bản đầy đủ)

Bạn có thể xem từng nguồn cấp dữ liệu ở trên để biết danh sách các thông số dành riêng cho nguồn cấp dữ liệu đó.

Quay lại đầu trang