Định cấu hình quyền truy cập vào API Google Cloud Search

Bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào API Google Cloud Search trước khi có thể sử dụng API này trực tiếp hoặc thông qua SDK. Tài liệu này trình bày các bước cần thiết để sử dụng API REST của Google Cloud Search.

1. Tạo một dự án API

Để bật API, trước tiên bạn phải tạo một dự án Google Cloud. Dự án này tạo cơ sở để tạo, bật và sử dụng tất cả dịch vụ của Google Cloud, bao gồm cả việc quản lý API, bật tính năng thanh toán, thêm và xoá cộng tác viên cũng như quản lý các quyền.

 1. Mở Google Cloud console.

 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào ở bên phải "Google Cloud Console". Một hộp thoại liệt kê các dự án hiện tại sẽ xuất hiện.

 3. Nhấp vào NEW PROJECT (Dự án mới). Màn hình "New Project" (Dự án mới) sẽ xuất hiện.

 4. Nhập tên dự án vào trường Tên dự án.

 5. (không bắt buộc) Nhấp vào Chỉnh sửa để chỉnh sửa Mã dự án. Bạn không thể thay đổi mã dự án sau khi tạo dự án, vì vậy, hãy chọn một mã đáp ứng nhu cầu của bạn trong suốt thời gian của dự án.

 6. Để duyệt qua các vị trí của dự án, hãy nhấp vào BROWSE.

 7. Nhấp vào một vị trí cho dự án của bạn, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Tạo. Bảng điều khiển sẽ chuyển đến Trang tổng quan. Dự án này được tạo trong vòng vài phút.

Để biết thêm thông tin về việc tạo và quản lý dự án, hãy tham khảo phần Tạo và quản lý dự án.

2. Bật API

Bạn cần bật API Google Cloud Search và tạo một tài khoản dịch vụ để nhận thông tin xác thực.

 1. Để đảm bảo bạn đang sử dụng dự án mới tạo, hãy nhấp vào biểu tượng ở bên phải biểu ngữ bảng điều khiển của Google Cloud rồi chọn dự án mới tạo của bạn.
 2. Nhấp vào ENABLE APIS VÀ DỊCH VỤ. Trang "Chào mừng bạn đến với Thư viện API" sẽ xuất hiện.
 3. Chuyển đến Google Cloud Search API.
 4. Nhấp vào Bật. Trang "Tổng quan" sẽ xuất hiện.

Để biết thêm thông tin về cách bật và tắt API, hãy tham khảo bài viết Quản lý API trong Google Cloud console

3. Tạo thông tin xác thực tài khoản dịch vụ

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy nhấp vào Thông tin xác thực trong bảng điều hướng bên trái. Trang Thông tin xác thực sẽ xuất hiện.
 2. Trong danh sách thả xuống Create credential (Tạo thông tin xác thực), hãy chọn Service account (Tài khoản dịch vụ). Trang "Tạo tài khoản dịch vụ" sẽ xuất hiện.
 3. Nhập tên trong trường Tên tài khoản dịch vụ.
 4. (không bắt buộc) Chỉnh sửa mã tài khoản dịch vụ.
 5. Nhấp vào Tạo. Màn hình "Quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ" sẽ xuất hiện.
 6. Nhấp vào Tiếp tục. Màn hình "Cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ này" sẽ xuất hiện.
 7. Nhấp vào TẠO KHÓA rồi nhấp vào Xong. Hộp thoại "Khoá riêng tư đã lưu vào máy tính của bạn" xuất hiện và bản sao của khoá riêng tư đã tải xuống máy tính của bạn.
 8. Nhấp vào Close (Đóng).

Để biết thêm thông tin về tài khoản dịch vụ, hãy tham khảo Tài khoản dịch vụ, ứng dụng web và ứng dụng đã cài đặt

4. Xác định địa chỉ email

 1. Từ bảng điều khiển Google Cloud, hãy chọn dự án bạn đã tạo ở đầu trang.
 2. Nhấp vào trình đơn Điều hướng ở bên trái biểu ngữ của bảng điều khiển Google Cloud.
 3. Nhấp vào IAM và Quản trị > Tài khoản dịch vụ.
 4. Trong danh sách, bên dưới phần "Mã tài khoản dịch vụ", hãy ghi lại địa chỉ email đã tạo để xác định tài khoản dịch vụ mà bạn đã định cấu hình. Địa chỉ email này được dùng khi bạn thêm một nguồn dữ liệu vào Cloud Search.

5. Khởi chạy dịch vụ hỗ trợ của bên thứ ba

Trước khi gọi bất kỳ API Cloud Search nào khác, bạn phải khởi chạy dịch vụ hỗ trợ của bên thứ ba cho Google Cloud Search.

Cách yêu cầu dịch vụ hỗ trợ của bên thứ ba cho Cloud Search:

 1. Dự án nền tảng Cloud Search của bạn chứa thông tin xác thực tài khoản dịch vụ. Tuy nhiên, để khởi tạo dịch vụ hỗ trợ của bên thứ ba, bạn phải tạo thông tin đăng nhập vào ứng dụng web. Để xem hướng dẫn về cách tạo thông tin xác thực của ứng dụng web, hãy tham khảo bài viết Tạo thông tin xác thực. Sau khi hoàn tất bước này, bạn cần có một mã ứng dụng khách và tệp mật khẩu ứng dụng khách.

 2. Sử dụng sân chơi OAuth 2 của Google để lấy mã truy cập:

  1. Nhấp vào phần cài đặt rồi chọn Sử dụng thông tin xác thực của riêng bạn.
  2. Nhập mã ứng dụng khách và mật khẩu ứng dụng khách từ bước 1.
  3. Nhấp vào Close (Đóng).
  4. Trong trường phạm vi, hãy nhập https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings rồi nhấp vào Uỷ quyền. Sân chơi OAuth 2 trả về mã uỷ quyền.
  5. Nhấp vào Mã uỷ quyền trao đổi cho mã thông báo. Mã thông báo sẽ được trả về.
 3. Để khởi chạy dịch vụ hỗ trợ của bên thứ ba cho Cloud Search, hãy sử dụng lệnh curl sau. Hãy nhớ thay thế [YOUR_ACCESS_TOKEN] bằng mã thông báo thu được ở bước 2.

  curl --request POST \
  'https://cloudsearch.googleapis.com/v1:initializeCustomer' \
   --header 'Authorization: Bearer [YOUR_ACCESS_TOKEN]' \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{}' \
   --compressed
  

  Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của operation. Ví dụ:

  {
  name: "operations/customers/01b3fqdm/lro/AOIL6eBv7fEfiZ_hUSpm8KQDt1Mnd6dj5Ru3MXf-jri4xK6Pyb2-Lwfn8vQKg74pgxlxjrY"
  }
  

  Nếu không thành công, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cloud Search.

 4. Hãy sử dụng toán tử.get để xác minh rằng dịch vụ hỗ trợ bên thứ ba đã được khởi tạo:

  curl \
  'https://cloudsearch.googleapis.com/v1/operations/customers/01b3fqdm/lro/AOIL6eBv7fEfiZ_hUSpm8KQDt1Mnd6dj5Ru3MXf-jri4xK6Pyb2-Lwfn8vQKg74pgxlxjrY?key=
  [YOUR_API_KEY]' \
  --header 'Authorization: Bearer [YOUR_ACCESS_TOKEN]' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --compressed
  

  Khi quá trình khởi tạo của bên thứ ba hoàn tất, phương thức này sẽ chứa trường done được đặt thành true. Ví dụ:

  {
  name: "operations/customers/01b3fqdm/lro/AOIL6eBv7fEfiZ_hUSpm8KQDt1Mnd6dj5Ru3MXf-jri4xK6Pyb2-Lwfn8vQKg74pgxlxjrY"
  done: true
  }
  

Các bước tiếp theo

Sau đây là một số bước bạn có thể thực hiện:

 1. Nếu bạn định sử dụng Google Cloud Search với kho lưu trữ dữ liệu không phải của Google, chẳng hạn như Microsoft® SharePoint®, bạn phải tạo nguồn dữ liệu. Để xem hướng dẫn về cách thêm nguồn dữ liệu, hãy tham khảo bài viết Thêm nguồn dữ liệu để tìm kiếm.

 2. Sau khi thiết lập nguồn dữ liệu, bạn có thể tạo và đăng ký giản đồ để xác định cách Google Cloud Search sẽ đại diện cho dữ liệu trong kho lưu trữ.