Giới thiệu về Google Cloud Search

Google Cloud Search cho phép nhân viên của một công ty tìm kiếm và truy xuất thông tin, chẳng hạn như tài liệu nội bộ, trường cơ sở dữ liệu và dữ liệu CRM, từ kho lưu trữ dữ liệu nội bộ của công ty.

Tổng quan về kiến trúc

Hình 1 cho thấy tất cả các thành phần chính của quá trình triển khai Google Cloud Search:

Tổng quan về kiến trúc Google Cloud Search
Hình 1. Các thành phần chính trong Google Cloud Search

Dưới đây là định nghĩa của các thuật ngữ quan trọng nhất trong Hình 1:

Kho lưu trữ
Phần mềm mà một doanh nghiệp sử dụng để lưu trữ dữ liệu của họ, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin nhân viên.
Nguồn dữ liệu
Dữ liệu từ kho lưu trữ đã được lập chỉ mục và lưu trữ trong Google Cloud Search.
Giao diện tìm kiếm
Giao diện người dùng mà nhân viên sử dụng để tìm kiếm nguồn dữ liệu. Bạn có thể phát triển giao diện tìm kiếm để sử dụng trên mọi thiết bị, từ điện thoại di động đến máy tính. Bạn cũng có thể triển khai tiện ích tìm kiếm do Google cung cấp để cho phép tìm kiếm trong các trang web nội bộ của mình. Mã nhận dạng ứng dụng tìm kiếm được đưa vào mọi lượt tìm kiếm để đảm bảo biết ngữ cảnh của lượt tìm kiếm đó, chẳng hạn như trong một công cụ dịch vụ khách hàng. Trang web cloudsearch.google.com chứa giao diện tìm kiếm.
Tìm kiếm ứng dụng
Một nhóm các chế độ cài đặt mà khi liên kết với giao diện tìm kiếm sẽ cung cấp thông tin theo bối cảnh về nội dung tìm kiếm. Thông tin theo ngữ cảnh bao gồm các nguồn dữ liệu và thứ hạng tìm kiếm sẽ được dùng cho một lượt tìm kiếm bằng cách sử dụng giao diện đó. Các ứng dụng tìm kiếm cũng bao gồm cơ chế lọc kết quả và cho phép báo cáo về nguồn dữ liệu, chẳng hạn như số lượng truy vấn được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
Giản đồ
Cấu trúc dữ liệu nêu rõ cách trình bày dữ liệu trong kho lưu trữ của doanh nghiệp cho Google Cloud Search. Giản đồ xác định trải nghiệm sử dụng Google Cloud Search, chẳng hạn như cách lọc và hiển thị mọi thứ.
Trình kết nối nội dung
Một chương trình phần mềm dùng để truyền dữ liệu trong kho lưu trữ của doanh nghiệp và điền nguồn dữ liệu.
Trình kết nối danh tính
Một chương trình phần mềm dùng để đồng bộ hoá danh tính của doanh nghiệp (người dùng và nhóm) với danh tính mà Google Cloud Search yêu cầu.

Các trường hợp sử dụng Google Cloud Search

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mà Google Cloud Search có thể giải quyết:

 • Nhân viên cần có cách để tìm các chính sách, tài liệu và nội dung của công ty do nhân viên khác sáng tác.
 • Các thành viên trong nhóm dịch vụ khách hàng cần tìm các tài liệu khắc phục sự cố có liên quan để gửi cho khách hàng.
 • Nhân viên cần tìm thông tin nội bộ về các dự án của công ty.
 • Người đại diện bán hàng muốn xem trạng thái của tất cả vấn đề liên quan đến dịch vụ hỗ trợ cho một khách hàng cụ thể.
 • Nhân viên muốn biết định nghĩa của một thuật ngữ cụ thể.

Bước đầu tiên trong việc triển khai Google Cloud Search là xác định các trường hợp sử dụng do Google Cloud Search giải quyết.

Triển khai Google Cloud Search

Theo mặc định, Google Cloud Search sẽ lập chỉ mục dữ liệu của Google Workspace, chẳng hạn như các tài liệu và bảng tính trên Google. Bạn không cần triển khai Google Cloud Search cho dữ liệu Google Workspace. Tuy nhiên, bạn cần triển khai Google Cloud Search cho dữ liệu không phải của Google Workspace, chẳng hạn như dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu bên thứ ba, các hệ thống tệp như Windows Fileshare, OneDrive hoặc các cổng nội bộ như Sharepoint. Bạn cần thực hiện các bước sau đây để triển khai Google Cloud Search cho doanh nghiệp của mình.

 1. Xác định trường hợp sử dụng mà Google Cloud Search giúp giải quyết.
 2. Xác định những kho lưu trữ chứa dữ liệu có liên quan đến trường hợp sử dụng.
 3. Xác định hệ thống danh tính mà công ty của bạn sử dụng để quản lý quyền truy cập vào dữ liệu trong từng kho lưu trữ.
 4. Định cấu hình quyền truy cập vào API Google Cloud Search.
 5. Thêm nguồn dữ liệu vào Google Cloud Search.
 6. Tạo và đăng ký một giản đồ cho từng nguồn dữ liệu.
 7. Xác định xem kho lưu trữ của bạn có trình kết nối nội dung nào không. Để biết danh sách các trình kết nối tạo sẵn, hãy tham khảo Thư mục trình kết nối Cloud Search. Nếu có sẵn trình kết nối nội dung, hãy chuyển sang bước 9.
 8. Tạo một trình kết nối nội dung để truy cập vào dữ liệu trong mỗi kho lưu trữ và lập chỉ mục dữ liệu đó thành một nguồn dữ liệu Cloud Search.
 9. Xác định xem bạn có cần trình kết nối danh tính hay không. Nếu bạn không cần trình kết nối danh tính, hãy chuyển sang bước 11.
 10. Tạo trình kết nối danh tính để liên kết kho lưu trữ hoặc danh tính doanh nghiệp của bạn với danh tính Google.
 11. Thiết lập ứng dụng tìm kiếm.
 12. Tạo giao diện tìm kiếm để thực hiện các cụm từ tìm kiếm.
 13. Triển khai trình kết nối và giao diện tìm kiếm. Nếu bạn đã sử dụng trình kết nối được tạo sẵn, hãy làm theo hướng dẫn để trình kết nối có thể tải và triển khai trình kết nối. Các trình kết nối có sẵn được liệt kê trong Thư mục trình kết nối Google Cloud Search

Các bước tiếp theo

Sau đây là một vài bước tiếp theo bạn có thể thực hiện:

 1. Hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng Google Cloud Search.
 2. Xác định(các) trường hợp sử dụng mà bạn sẽ sử dụng Google Cloud Search.
 3. Xác định kho lưu trữ có liên quan đến các trường hợp sử dụng này.
 4. Xác định mọi hệ thống danh tính mà kho lưu trữ của bạn sử dụng.
 5. Tiếp tục Định cấu hình quyền truy cập vào API Google Cloud Search.