Giới thiệu về Google Cloud Search

Google Cloud Search cho phép nhân viên của công ty tìm kiếm và truy xuất thông tin, chẳng hạn như tài liệu nội bộ, trường cơ sở dữ liệu và dữ liệu CRM, từ kho lưu trữ dữ liệu nội bộ của công ty.

Tổng quan về kiến trúc

Hình 1 thể hiện tất cả thành phần chính trong quá trình triển khai Google Cloud Search:

Tổng quan về kiến trúc của Google Cloud Search
Hình 1. Các thành phần chính của Google Cloud Search

Dưới đây là định nghĩa của các thuật ngữ quan trọng nhất trong Hình 1:

Kho lưu trữ
Phần mềm mà doanh nghiệp sử dụng để lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin nhân viên.
Nguồn dữ liệu
Dữ liệu từ một kho lưu trữ đã được lập chỉ mục và lưu trữ trong Google Cloud Search.
Giao diện tìm kiếm
Giao diện người dùng mà nhân viên sử dụng để tìm kiếm nguồn dữ liệu. Có thể phát triển giao diện tìm kiếm để sử dụng trên mọi thiết bị, từ điện thoại di động đến máy tính. Bạn cũng có thể triển khai tiện ích tìm kiếm do Google cung cấp để cho phép tìm kiếm trong trang web nội bộ của mình. Mã ứng dụng tìm kiếm được cung cấp kèm theo mỗi lượt tìm kiếm để đảm bảo rằng bạn đã biết ngữ cảnh của nội dung tìm kiếm đó (chẳng hạn như trong một công cụ dịch vụ khách hàng). Trang web Cloudsearch.google.com chứa giao diện tìm kiếm.
Ứng dụng tìm kiếm
Một nhóm các chế độ cài đặt khi được liên kết với giao diện tìm kiếm sẽ cung cấp thông tin theo bối cảnh về các nội dung tìm kiếm. Thông tin theo bối cảnh bao gồm các nguồn dữ liệu và thứ hạng trong kết quả tìm kiếm mà bạn nên dùng cho một lượt tìm kiếm bằng giao diện đó. Các ứng dụng tìm kiếm cũng bao gồm cơ chế để lọc kết quả và cho phép báo cáo về các nguồn dữ liệu, chẳng hạn như số lượt truy vấn được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
Giản đồ
Cấu trúc dữ liệu phác thảo cách dữ liệu trong kho lưu trữ của doanh nghiệp được trình bày cho Google Cloud Search. Một giản đồ xác định trải nghiệm trên Google Cloud Search của nhân viên, chẳng hạn như cách lọc và hiển thị nội dung.
Trình kết nối nội dung
Một chương trình phần mềm dùng để truyền tải dữ liệu trong kho lưu trữ của doanh nghiệp và điền nguồn dữ liệu.
Trình kết nối danh tính
Một chương trình phần mềm dùng để đồng bộ hoá danh tính doanh nghiệp (người dùng và nhóm) với các danh tính do Google Cloud Search yêu cầu.

Các trường hợp sử dụng Google Cloud Search

Sau đây là một số trường hợp sử dụng mà Google Cloud Search có thể giải quyết được:

 • Nhân viên cần có một cách để tìm các chính sách, tài liệu và nội dung của công ty do các nhân viên khác viết.
 • Các thành viên trong nhóm dịch vụ khách hàng cần tìm tài liệu khắc phục sự cố có liên quan để gửi cho khách hàng.
 • Nhân viên cần tìm thông tin nội bộ về các dự án của công ty.
 • Người đại diện bán hàng muốn xem trạng thái của tất cả các vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến một khách hàng cụ thể.
 • Nhân viên muốn có định nghĩa dành riêng cho công ty.

Bước đầu tiên trong việc triển khai Google Cloud Search là xác định các trường hợp sử dụng mà Google Cloud Search giải quyết.

Triển khai Google Cloud Search

Theo mặc định, Google Cloud Search sẽ lập chỉ mục dữ liệu trên Google Workspace, chẳng hạn như tài liệu và bảng tính trên Google. Bạn không cần phải triển khai Google Cloud Search cho dữ liệu trong Google Workspace. Tuy nhiên, bạn cần triển khai Google Cloud Search cho dữ liệu không phải của Google Workspace, chẳng hạn như dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, các hệ thống tệp như Windows Fileshare, OneDrive hoặc cổng mạng nội bộ như Sharepoint. Bạn cần thực hiện các bước sau để triển khai Google Cloud Search cho doanh nghiệp của mình.

 1. Xác định một trường hợp sử dụng mà Google Cloud Search giúp giải quyết.
 2. Xác định kho lưu trữ chứa dữ liệu có liên quan đến trường hợp sử dụng.
 3. Xác định các hệ thống nhận dạng mà công ty của bạn sử dụng để quản lý quyền truy cập vào dữ liệu trong từng kho lưu trữ.
 4. Định cấu hình quyền truy cập vào API Google Cloud Search.
 5. Thêm nguồn dữ liệu vào Google Cloud Search.
 6. Tạo và đăng ký giản đồ cho từng nguồn dữ liệu.
 7. Xác định xem có sẵn trình kết nối nội dung cho kho lưu trữ của bạn hay không. Để biết danh sách các trình kết nối tích hợp sẵn, hãy tham khảo thư mục trình kết nối Cloud Search. Nếu có trình kết nối nội dung, hãy chuyển sang bước 9.
 8. Tạo trình kết nối nội dung để truy cập vào dữ liệu trong từng kho lưu trữ và lập chỉ mục dữ liệu đó trong một nguồn dữ liệu Cloud Search.
 9. Xác định xem bạn có cần trình kết nối danh tính hay không. Nếu bạn không cần trình kết nối danh tính, hãy chuyển sang bước 11.
 10. Tạo trình kết nối danh tính để liên kết kho lưu trữ hoặc danh tính doanh nghiệp của bạn với danh tính của Google.
 11. Thiết lập ứng dụng tìm kiếm.
 12. Tạo giao diện tìm kiếm để thực hiện các truy vấn tìm kiếm.
 13. Triển khai trình kết nối và giao diện tìm kiếm. Nếu bạn đã sử dụng trình kết nối tích hợp sẵn, hãy làm theo hướng dẫn dành cho trình kết nối để lấy và triển khai trình kết nối. Bạn có thể xem danh sách các trình kết nối hiện có trong Thư mục trình kết nối Google Cloud Search

Các bước tiếp theo

Dưới đây là một vài bước tiếp theo bạn có thể thực hiện:

 1. Hãy thử hướng dẫn bắt đầu sử dụng Google Cloud Search.
 2. Xác định(các) trường hợp sử dụng mà bạn sẽ dùng Google Cloud Search.
 3. Xác định kho lưu trữ có liên quan đến các trường hợp sử dụng này.
 4. Xác định mọi hệ thống nhận dạng mà kho lưu trữ của bạn sử dụng.
 5. Tiếp tục Định cấu hình quyền truy cập vào API Google Cloud Search.