Người dùng của bạn có đang sử dụng Lớp học với Google Meet không? Hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nhanh về Apps Script để biết cách điểm danh học viên trong các khóa học của Google Meet.

Quản lý giáo viên và học viên

Học viên và giáo viên là các liên kết cụ thể giữa hồ sơ người dùng và khoá học, đại diện cho vai trò của người dùng đó trong khoá học. Việc chỉ định học viên và giáo viên không phải là toàn cầu: người dùng có thể được chỉ định làm giáo viên cho một khóa học và học viên trong một khóa học khác. Chỉ định "student" hoặc "teacher" thể hiện một nhóm quyền cho một người dùng cụ thể trong một khoá học cụ thể.

Học sinh
Tài nguyên học viên là một người dùng đã đăng ký tham gia một khoá học cụ thể. Học viên được phép xem thông tin chi tiết về khoá học và giáo viên của khoá học đó.
Giáo viên
Tài nguyên của giáo viên thể hiện một người dùng đang giảng dạy một khóa học cụ thể. Giáo viên được phép xem và thay đổi thông tin chi tiết về khoá học, xem giáo viên và học viên, cũng như quản lý giáo viên và học viên khác.

Học viên và giáo viên được xác định bằng mã nhận dạng duy nhất hoặc địa chỉ email của người dùng, như được trả về trong SDK quản trị của Google. Người dùng hiện tại cũng có thể tham chiếu đến mã nhận dạng của riêng họ bằng cách viết tắt "me".

Thêm trực tiếp

Quản trị viên miền được phép bỏ qua quy trình mời và trực tiếp thêm người dùng trong miền của họ với tư cách là giáo viên hoặc học viên vào các khoá học trong miền của họ. Một khoá học được xem là thuộc miền của quản trị viên nếu chủ sở hữu của khoá học thuộc miền của quản trị viên. Đối với người dùng hoặc khoá học bên ngoài miền của quản trị viên miền đã xác thực, ứng dụng phải nhận được sự đồng ý của người dùng bằng cách gửi lời mời bằng phương thức invitations.create().

Thêm hoặc xóa giáo viên

Quản trị viên miền có thể trực tiếp thêm giáo viên trong miền của mình vào các khoá học bằng teachers.create(), như minh hoạ trong mẫu sau đây:

.NET

classroom/snippets/Classessnippets/AddTeacher.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Net;
using Google;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Create Teacher API
  public class AddTeacher
  {
    /// <summary>
    /// Add teacher to the Course
    /// </summary>
    /// <param name="courseId"></param>
    /// <param name="teacherEmail"></param>
    /// <returns></returns>
    public static Teacher ClassroomAddTeacher( string courseId,
         string teacherEmail)
     {
       try 
       {
         /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
         GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
           .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomRosters);

         // Create Classroom API service.
         var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
         {
           HttpClientInitializer = credential,
           ApplicationName = "Classroom API Snippet"
         });

         var teacher = new Teacher
         {
           UserId = teacherEmail
         };
         // Add the teacher to the course.
         teacher = service.Courses.Teachers.Create(teacher, courseId).Execute();
           Console.WriteLine(
             "User '{0}' was added as a teacher to the course with ID '{1}'.\n",
             teacher.Profile.Name.FullName, courseId);
           return teacher;
       }
       catch (Exception e)
       {
         // TODO(developer) - handle error appropriately
         if (e is AggregateException)
         {
           Console.WriteLine("Credential Not found");
         }
         else if (e is GoogleApiException)
         {
           Console.WriteLine("Failed to Add the teacher. Error message: {0}", e.Message);
         }
         else
         {
           throw;
         }
       }

       return null;
     }


  }

}

Java

classroom/snippets/src/main/java/AddTeacher.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Teacher;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Add Teacher API */
public class AddTeacher {
 /**
  * Add teacher to a specific course.
  *
  * @param courseId   - Id of the course.
  * @param teacherEmail - Email address of the teacher.
  * @return newly created teacher
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static Teacher addTeacher(String courseId, String teacherEmail)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_ROSTERS));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();

  Teacher teacher = new Teacher().setUserId(teacherEmail);
  try {
   // Add a teacher to a specified course
   teacher = service.courses().teachers().create(courseId, teacher).execute();
   // Prints the course id with the teacher name
   System.out.printf("User '%s' was added as a teacher to the course with ID '%s'.\n",
     teacher.getProfile().getName().getFullName(), courseId);
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 409) {
    System.out.printf("User '%s' is already a member of this course.\n", teacherEmail);
   } else if (error.getCode() == 403) {
    System.out.println("The caller does not have permission.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return teacher;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomAddTeacher.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Classroom\Teacher;
use Google\service\Exception;

function addTeacher($courseId, $teacherEmail)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos");
  $service = new Classroom($client);
  $teacher = new Teacher([
    'userId' => $teacherEmail
  ]);
  try {
    // calling create teacher
    $teacher = $service->courses_teachers->create($courseId, $teacher);
    printf("User '%s' was added as a teacher to the course with ID '%s'.\n",
      $teacher->profile->name->fullName, $courseId);
  } catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 409) {
      printf("User '%s' is already a member of this course.\n", $teacherEmail);
    } else {
      throw $e;
    }
  }
  return $teacher;
}

Python

classroom/snippets/classroom_add_teacher.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_add_teacher(course_id):
  """
  Adds a teacher to a course with specific course_id.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
  for guides on implementing OAuth2 for the application.
  """
  creds, _ = google.auth.default()
  # pylint: disable=maybe-no-member
  service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)

  teacher_email = 'gduser1@workspacesamples.dev'
  teacher = {
    'userId': teacher_email
  }

  try:
    teachers = service.courses().teachers()
    teacher = teachers.create(courseId=course_id,
                 body=teacher).execute()
    print('User %s was added as a teacher to the course with ID %s'
       % (teacher.get('profile').get('name').get('fullName'),
         course_id))
  except HttpError as error:
    print('User "{%s}" is already a member of this course.'
       % teacher_email)
    return error
  return teachers


if __name__ == '__main__':
  # Put the course_id of course for which Teacher needs to be added.
  classroom_add_teacher(453686957652)

Nếu đang thêm các giáo viên khác thay mặt cho một giáo viên đã xác thực, bạn phải sử dụng phương thức invitations.create().

Bạn có thể xoá giáo viên bổ sung khỏi một khoá học bằng phương thức teachers.delete(). Thao tác này chỉ xoá giáo viên được chỉ định khỏi khoá học và không ảnh hưởng đến việc bài tập của học viên đó cho các khoá học khác hoặc hồ sơ người dùng của họ.

Đăng ký hoặc xóa học viên

Quản trị viên miền có thể trực tiếp thêm học viên trong miền của mình bằng phương thức students.create() như trong mẫu sau:

.NET

classroom/snippets/Classessnippets/Addstudent.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Net;
using Google;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Create Student API
  public class AddStudent
  {
    public static Student ClassroomAddStudent(string courseId, string enrollmentCode)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomRosters);
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom API .NET Quickstart"
        });

        var student = new Student
        {
          UserId = "me"
        };

        var request = service.Courses.Students.Create(student, courseId);
        request.EnrollmentCode = enrollmentCode;
        student = request.Execute();
        Console.WriteLine(
          "User '{0}' was enrolled as a student in the course with ID '{1}'.\n",
          student.Profile.Name.FullName, courseId);
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("Failed to Add the Student. Error message: {0}", e.Message);
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }

      return null;
    }
  }

}

Java

classroom/snippets/src/main/java/Addstudent.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Student;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Add Student API */
public class AddStudent {
 /**
  * Add a student in a specified course.
  *
  * @param courseId    - Id of the course.
  * @param enrollmentCode - Code of the course to enroll.
  * @return newly added student
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static Student addStudent(String courseId, String enrollmentCode)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_ROSTERS));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();

  Student student = new Student().setUserId("gduser1@workspacesamples.dev");
  try {
   // Enrolling a student to a specified course
   student = service.courses().students().create(courseId, student)
     .setEnrollmentCode(enrollmentCode)
     .execute();
   // Prints the course id with the Student name
   System.out.printf("User '%s' was enrolled as a student in the course with ID '%s'.\n",
     student.getProfile().getName().getFullName(), courseId);
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 409) {
    System.out.println("You are already a member of this course.");
   } else if (error.getCode() == 403) {
    System.out.println("The caller does not have permission.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return student;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomAddstudent.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Classroom\Student;
use Google\Service\Exception;

function enrollAsStudent($courseId,$enrollmentCode)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails");
  $service = new Classroom($client);
  $student = new Student([
    'userId' => 'me'
  ]);
  $params = [
    'enrollmentCode' => $enrollmentCode
  ];
  try {
    $student = $service->courses_students->create($courseId, $student, $params);
    printf("User '%s' was enrolled as a student in the course with ID '%s'.\n",
      $student->profile->name->fullName, $courseId);
  } catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 409) {
      print "You are already a member of this course.\n";
    } else {
      throw $e;
    }
  }
  return $student;
}

Python

classroom/snippets/classroom_add_student.py
from __future__ import print_function

import os

from google.auth.transport.requests import Request
from google.oauth2.credentials import Credentials
from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError

SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students']


def classroom_add_student_new(course_id):
  """
  Adds a student to a course, the teacher has access to.
  The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
  created automatically when the authorization flow completes for the first
  time.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for the application.
   """

  creds = None
  # The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
  # created automatically when the authorization flow completes for the first
  # time.
  if os.path.exists('token.json'):
    creds = Credentials.from_authorized_user_file('token.json', SCOPES)
  # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
  if not creds or not creds.valid:
    if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
      creds.refresh(Request())
    else:
      flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
        'credentials.json', SCOPES)
      creds = flow.run_local_server(port=0)
    # Save the credentials for the next run
    with open('token.json', 'w', encoding="utf8") as token:
      token.write(creds.to_json())

  enrollment_code = 'abc-def'
  student = {
      'userId': 'gduser1@workspacesamples.dev'
    }
  try:
    service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)
    student = service.courses().students().create(
        courseId=course_id,
        enrollmentCode=enrollment_code,
        body=student).execute()
    print(
        '''User {%s} was enrolled as a student in
          the course with ID "{%s}"'''
        % (student.get('profile').get('name').get('fullName'),
          course_id))
    return student
  except HttpError as error:
    print(error)
    return error


if __name__ == '__main__':
  # Put the course_id of course for which student needs to be added.
  classroom_add_student_new(478800920837)

Nếu bạn đang thêm học viên thay mặt cho một giáo viên đã xác thực, bạn phải sử dụng phương thức invitations.create().

Bạn có thể xoá học viên khỏi khoá học bằng phương thức students.delete(). Thao tác này chỉ xóa học viên đã chỉ định khỏi khoá học và không ảnh hưởng đến việc học viên tham gia các khoá học khác cũng như hồ sơ người dùng của họ.

Truy xuất khóa học của người dùng

Để lấy danh sách các khoá học cho một học viên hoặc giáo viên, hãy sử dụng courses.list() và cung cấp studentId hoặc teacherId tương ứng cho người dùng tương ứng.

Truy xuất hồ sơ của người dùng

Để truy xuất cấu hình rút gọn, bao gồm mã nhận dạng và tên, đối với người dùng, hãy gọi userProfiles.get() bằng mã nhận dạng, email hoặc "me&quot của người dùng; cho người dùng yêu cầu.

Để truy xuất trường emailAddress, bạn phải bao gồm phạm vi classroom.profile.emails.

Mã nhận dạng được trả về tương ứng với tài nguyên Người dùng API thư mục chứa studentId hoặc teacherId trùng khớp.