Thư viện ứng dụng API Campaign Manager 360 cho .NET

Campaign Manager 360 API: Xây dựng ứng dụng để quản lý hiệu quả các quy trình quản lý quảng cáo, báo cáo và phân bổ lớn hoặc phức tạp cho Campaign Manager 360.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Campaign Manager 360 API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Dfareporting.v3_5.