Thư viện ứng dụng API Cài đặt nhóm cho .NET

API Cài đặt nhóm: API cài đặt Groups cho phép quản trị viên miền xem và quản lý các cấp truy cập cũng như chế độ cài đặt nâng cao cho một nhóm.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Groups Settings API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Groupssettings.v1.