API Cài đặt nhóm cập nhật và truy xuất cài đặt cho Nhóm Google hiện có. Thông qua API này, bạn có thể làm những việc sau:

  • Sửa đổi chế độ cài đặt của nhóm để truy cập nhóm nội bộ và bên ngoài.
  • Chỉnh sửa thông báo của nhóm.
  • Định cấu hình việc lưu trữ cuộc thảo luận và kiểm duyệt bài viết.
  • Tùy chỉnh các nhóm người dùng tài khoản của bạn.
Đọc thông tin tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và thiết lập ứng dụng để sử dụng API.
Hãy xem tất cả các tài nguyên và phương thức của API này.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.