Thư viện ứng dụng API Google Vault dành cho .NET

API Google Vault: Khả năng lưu giữ và eDiscovery cho Google Workspace. Để sử dụng các tài nguyên của Vault, tài khoản phải có [các đặc quyền bắt buộc của Vault](https://support.google.com/vault/answer/2799699) và quyền truy cập vào vấn đề này. Để truy cập vào một vấn đề, tài khoản đó phải tạo vấn đề, chia sẻ vấn đề với họ hoặc có đặc quyền **Xem tất cả vấn đề**. Ví dụ: Để tải một tệp dữ liệu xuất xuống, một tài khoản cần có đặc quyền **Quản lý tệp xuất** và vấn đề được chia sẻ với tài khoản đó.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Vault API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Vault.v1.