Tiếp thị lại và theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng – Thông số kỹ thuật của yêu cầu/phản hồi

Tác nhân người dùng ứng dụng

Trong nỗ lực ngăn chặn mánh khóe tăng thứ hạng, chúng tôi đã phát triển một bản đặc tả chuẩn hoá cho tiêu đề User-Agent do một sản phẩm analytics/ads gửi thay mặt cho người dùng ứng dụng. Tác nhân người dùng của ứng dụng có thể được lấy từ mã gốc để tuân thủ thông số kỹ thuật sau:

name version (os_and_version; locale; device; build; Proxy)

Định nghĩa về các trường này như sau:

Thành phần tác nhân người dùng
name

Tên của sản phẩm analytics/ads. (Google AdMob)

Xin lưu ý rằng nếu tác nhân người dùng được tạo ở phía máy khách, name sẽ là mã gói của ứng dụng khách.


Android
// Specified by API consumer.

iOS
// Specified by API consumer.
version

Phiên bản của sản phẩm analytics/ads. (7.10.1)


Android
// Specified by API consumer.

iOS
// Specified by API consumer.
os_and_version

Hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành mà ứng dụng đang chạy. (Android 6.0 )


Android
String osAndVersion =
  "Android " + Build.VERSION.RELEASE;

iOS
UIDevice *uid =
 [UIDevice currentDevice];
NSString *osAndVersion =
 [NSString
  stringWithFormat:@"%@ %@",
  [uid systemName],
  [uid systemVersion]];
locale

Thẻ ngôn ngữ IETF cho thiết bị, sử dụng ngôn ngữ hai chữ cái và mã quốc gia được phân tách bằng dấu gạch dưới. (en_US)


Android
String locale = Locale.getDefault();

iOS
NSString *locale =
 [[NSLocale currentLocale]
  localeIdentifier]
device

Tên của thiết bị thực tế đang chạy sản phẩm analytics/ads. (iPhone9,1)


Android
String device = Build.MODEL;

iOS
@import Darwin.sys.sysctl;

NSString *device(void) {
 size_t bufferSize = 64;
 NSMutableData *buffer =
  [[NSMutableData alloc]
   initWithLength:bufferSize];
 int status =
  sysctlbyname("hw.machine",
   buffer.mutableBytes,
   &bufferSize, NULL, 0);
 if (status != 0) {
  return nil;
 }
 return [[NSString alloc]
  initWithCString:buffer.mutableBytes
  encoding:NSUTF8StringEncoding];
}
build

"Build/" theo sau là số bản dựng của hệ điều hành. (Build/13D15)


Android
String build = "Build/" + Build.ID;

iOS
@import Darwin.sys.sysctl;

NSString *build(void) {
 size_t bufferSize = 64;
 NSMutableData *buffer =
  [[NSMutableData alloc]
   initWithLength:bufferSize];
 int status =
  sysctlbyname("kern.osversion",
   buffer.mutableBytes,
   &bufferSize, NULL, 0);
 if (status != 0) {
  return nil;
 }
 return [[NSString alloc]
  initWithCString:buffer.mutableBytes
  encoding:NSUTF8StringEncoding];
}

Chỉ đưa ; Proxy vào cuối tác nhân người dùng ứng dụng khi tạo phía máy chủ tác nhân người dùng ứng dụng. Nếu Tác nhân người dùng ứng dụng được xây dựng hoàn toàn ở phía máy khách, hãy loại trừ ; Proxy. Do đó, tác nhân người dùng của ứng dụng có thể là:

 • Android: AdMob/7.10.1 (Android 6.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M; Proxy)
 • iOS: AdMob/7.10.1 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)

Yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi

Mục đích của yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi là thông báo cho Google Ads về một sự kiện ứng dụng cần được theo dõi dưới dạng lượt chuyển đổi và/hoặc dùng để điền danh sách tái tiếp thị, cũng như để truy xuất siêu dữ liệu mô tả mọi lượt nhấp trước sự kiện đó.

Tất cả các lệnh gọi API đều được thực hiện đến miền www.googleadservices.com. Yêu cầu chuyển đổi là các yêu cầu POST thông qua HTTPS trên đường dẫn sau:

/pagead/conversion/app/version
, trong đó version là phiên bản dự kiến của API theo dõi lượt chuyển đổi. Hiện tại, phiên bản hợp lệ duy nhất là 1.0.

Yêu cầu chuyển đổi ứng dụng chuẩn sẽ chứa các thông số sau.

Yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi
dev_token

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Mã của nhà phát triển tĩnh và duy nhất được cấp cho người dùng API.

Z_eErE4DkvcKjDM1OVE4c4
link_id

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Giá trị nhận dạng đường liên kết liên kết mã của người phát triển cho người dùng API với một ứng dụng cụ thể.

31FF8D67E5BB5DD5029DCC2734C2F884
app_event_type

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Tên của sự kiện ứng dụng đã xảy ra. Trường này là một bảng liệt kê và sẽ chỉ chấp nhận các giá trị sau:

 • first_open
 • session_start
 • in_app_purchase
 • view_item_list
 • view_item
 • view_search_results
 • add_to_cart
 • ecommerce_purchase
 • custom

Sự kiện first_open phải luôn được gửi để phân bổ lượt cài đặt và sự kiện session_start phải luôn được gửi cho các phiên phân bổ. Sử dụng in_app_purchase cho các giao dịch mua thực hiện qua cửa hàng ứng dụng gốc; sử dụng ecommerce_purchase cho tất cả các giao dịch mua khác.

app_event_name

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Tên của bất kỳ sự kiện ứng dụng tùy chỉnh nào không được chấp nhận trong trường app_event_type. Trường này phải chứa từ 1 đến 64 ký tự Unicode (sử dụng bộ mã hoá UTF-8). Trường này là bắt buộc nếu app_event_type tùy chỉnh.

level_achieved
Level Achieved

Trường này không được chứa bất kỳ giá trị nào dành riêng cho app_event_type. Nếu tên sự kiện dành riêng được sử dụng, API sẽ trả về lỗi APP_EVENT_NAME_RESERVED_VALUE.

app_event_data

Không bắt buộc


Vị trí: Nội dung


Chuyển tiếp mọi dữ liệu bổ sung về sự kiện phong phú dưới dạng các khoá chuỗi liên kết đối tượng JSON đơn giản tới các giá trị. Các giá trị được chấp nhận được là các chuỗi và dãy chuỗi.

{"level": 5, "attempts": 20}
rdid

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Chuỗi UUID hợp lệ đại diện cho mã thiết bị thô.

f10e1de2-e237-4f50-b6aa-843c45cc63d6

Trong trường hợp thiếu mã thiết bị (chẳng hạn như mã thiết bị của một người dùng không đồng ý theo ATT), hãy đặt tất cả thành 0.

00000000-0000-0000-0000-000000000000
id_type

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Loại giá trị nhận dạng được lưu trữ trong trường rdid. Chúng tôi có thể chấp nhận nhiều giá trị hơn ở đây trong tương lai, nhưng để bắt đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các giá trị sau.


Android

advertisingid

iOS

idfa
lat

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Trạng thái theo dõi quảng cáo giới hạn cho thiết bị.

 • 0: Người dùng chưa chọn giới hạn việc theo dõi quảng cáo.
 • 1: Người dùng đã chọn hạn chế theo dõi quảng cáo.

app_version

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Phiên bản hiện tại của ứng dụng. Phiên bản này phải được chuẩn hóa như sau.


Android

packageManager.getPackageInfo(packageName(),
 PackageManager.GET_META_DATA).versionName

iOS

[[[NSBundle mainBundle] infoDictionary]
 objectForKey:@"CFBundleShortVersionString"]

1.2.4
os_version

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Phiên bản hiện tại của hệ điều hành lưu trữ của ứng dụng. Việc này phải được chuẩn hoá như sau.


Android

android.os.Build.VERSION.RELEASE

iOS

[[UIDevice currentDevice] systemVersion]
sdk_version

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Phiên bản SDK đã đo lường sự kiện. Vì phiên bản này chủ yếu dùng để gỡ lỗi, nên phản ánh chính xác phiên bản phát hành khi được phát hành cùng với các bản phát hành SDK của bạn. Nếu ứng dụng không sử dụng SDK, vui lòng chuyển cùng một giá trị như app_version.

1.9.5r6
timestamp

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Dấu thời gian UNIX mà sự kiện chuyển đổi đã xảy ra, tính bằng giây với độ chính xác lên đến micrô giây.

1432681913.123456
value

Không bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Giá trị tiền tệ của sự kiện (nếu có). Giá trị này luôn được định dạng dưới dạng giá trị dấu phẩy động có thể đọc được bằng máy, sử dụng dấu thập phân để phân tách số nguyên và phân số của giá trị.

1.99
currency_code

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Mã đơn vị tiền tệ ISO 4217 cho tham số value. Trường này là bắt buộc nếu thông số value được cung cấp và không được để trống.

USD
gclid

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Giá trị của tham số truy vấn gclid từ URL liên kết sâu đã mở ứng dụng.

Cj0KEQjw0dy4BRCuuL_e5M
market_referrer_gclid

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Giá trị của tham số truy vấn gclid từ URL liên kết sâu được thu thập từ giá trị install_referrer thông qua Play Install Referrer API.

BX3QojHp4mY5MrJtFM_d1u
gclid_only_request

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Giá trị nhận dạng cho gclid dựa trên các trường hợp mà rdid (advertisingid) có sẵn là not hoặc tất cả zeroesgclid hoặc market_referrer_gclid.

1
gbraid

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Giá trị gbraid nhìn thấy lần cuối được gửi qua URL liên kết sâu đã mở ứng dụng. Xin lưu ý rằng giá trị này cần được lưu vào bộ nhớ đệm trên ứng dụng để có thể gửi với các lượt chuyển đổi trong tương lai xảy ra trên ứng dụng.

ChEI8IixhgYQrufHkIjz3YWRARIzALev_G_O
app_open_source

Bắt buộc trong một số điều kiện nhất định


Vị trí: Truy vấn


Giá trị để xác định đường liên kết sâu của quảng cáo khi nhấp vào quảng cáo hoặc phiên ứng dụng không phải trả tiền.

ad_click or organic
User-Agent

Bắt buộc


Vị trí: Tiêu đề


Tác nhân người dùng ứng dụng như đã xác định trong phần trước.

AdMob/7.10.1 (Android 6.0; en_US; SM-G900F; Build/MMB29M)
X-Forwarded-For

Bắt buộc


Vị trí: Tiêu đề


Địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 công khai của thiết bị đo sự kiện.

216.58.194.174

Tất cả các yêu cầu phải được gửi qua HTTPS. Ping nhận được qua HTTP sẽ bị từ chối.

Xin lưu ý rằng nếu phần nội dung yêu cầu trống (trong trường hợp không có dữ liệu sự kiện nhiều định dạng nào được chuyển vào tải trọng app_event_data), thì máy chủ của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn phải đặt tiêu đề Content-Length: 0 một cách rõ ràng trên yêu cầu của mình.

Yêu cầu mẫu

Ví dụ về yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi hợp lệ có loại sự kiện không tùy chỉnhthông tin doanh thu là:

POST /pagead/conversion/app/1.0
    ?dev_token=Z_eErE4DkvcKjDM1OVE4c4
    &link_id=31FF8D67E5BB5DD5029DCC2734C2F884
    &app_event_type=in_app_purchase
    &rdid=0F7AB11F-DA50-498E-B225-21AC1977A85D
    &id_type=idfa
    &lat=0
    &app_version=1.2.4
    &os_version=9.3.2
    &sdk_version=1.9.5r6
    &timestamp=1432681913.123456
    &value=1.99
    &currency_code=USD
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{"app_event_data":{"item_id":["Crayons","Markers"]}}

Ví dụ về yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi hợp lệ có loại sự kiện không tùy chỉnhthông tin doanh thurdid (advertisingid) không có sẵn là:

POST /pagead/conversion/app/1.0
    ?dev_token=Z_eErE4DkvcKjDM1OVE4c4
    &link_id=31FF8D67E5BB5DD5029DCC2734C2F884
    &app_event_type=in_app_purchase
    &rdid=00000000-0000-0000-0000-000000000000
    &id_type=advertisingid
    &lat=1
    &app_version=1.2.4
    &os_version=9.3.2
    &sdk_version=1.9.5r6
    &timestamp=1432681913.123456
    &value=1.99
    &currency_code=USD
    &market_referrer_gclid=BX3QojHp4mY5MrJtFM_d1u
    &gclid=Cj0KEQjw0dy4BRCuuL_e5M
    &gclid_only_request=1
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; Android,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{"app_event_data":{"item_id":["Crayons","Markers"]}}

Ví dụ về yêu cầu bắt đầu phiên hợp lệ là:

POST /pagead/conversion/app/1.0
    ?dev_token=Z_eErE4DkvcKjDM1OVE4c4
    &link_id=31FF8D67E5BB5DD5029DCC2734C2F884
    &app_event_type=session_start
    &rdid=0F7AB11F-DA50-498E-B225-21AC1977A85D
    &id_type=idfa
    &lat=0
    &app_version=1.2.4
    &os_version=9.3.2
    &sdk_version=1.9.5r6
    &timestamp=1432681913.123456
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Ví dụ về yêu cầu phân bổ lại bắt đầu phiên hợp lệ cho một phiên bắt đầu từ liên kết sâu example://product/123?gclid=Cj0KEQjw0dy4BRCuuL_e5M là:

POST /pagead/conversion/app/1.0
    ?dev_token=Z_eErE4DkvcKjDM1OVE4c4
    &link_id=31FF8D67E5BB5DD5029DCC2734C2F884
    &app_event_type=session_start
    &rdid=0F7AB11F-DA50-498E-B225-21AC1977A85D
    &id_type=idfa
    &lat=0
    &app_version=1.2.4
    &os_version=9.3.2
    &sdk_version=1.9.5r6
    &timestamp=1432681913.123456
    &gclid=Cj0KEQjw0dy4BRCuuL_e5M
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Mã hoá dữ liệu sự kiện

Đối với thông số nội dung app_event_data, vui lòng sử dụng các quy ước sau cho các loại dữ liệu gốc:

 • Số thực dấu phẩy động

  • Sử dụng ký tự dấu chấm làm dấu phân tách số thập phân, độc lập với việc bản địa hoá ứng dụng
  • Sử dụng độ chính xác thập phân gồm hai chữ số để biểu thị giá trị tiền tệ, ví dụ: 2,99
  • Không sử dụng ký hiệu mũ, ví dụ: 2E+9
  • Không sử dụng ký tự dấu phẩy để phân tách các nhóm chữ số, ví dụ: 1.000.000
  • Ví dụ hợp lệ:
   • -0.5
   • 2.99
   • 1000000.123
 • Integer

  • Chỉ gửi toàn bộ giá trị số nguyên không có chữ số thập phân
  • Không sử dụng ký tự dấu phẩy để phân tách các nhóm chữ số, ví dụ: 1.000. 000
  • Ví dụ hợp lệ:
   • 1000
   • -11
   • 0
 • Ngày

  • Định dạng ngày: yyyy-mm-dd
   • yyyy = năm gồm bốn chữ số, ví dụ: 2016
   • mm = tháng có 2 chữ số, ví dụ: 09 tháng 9
   • dd = ngày gồm hai chữ số, ví dụ: 23 cho ngày thứ 23 của tháng
  • Luôn gửi số lượng chữ số được chỉ định ở trên, ví dụ: nếu gửi giá trị cho dd vào ngày thứ 5 của tháng, hãy gửi 05.
  • Ví dụ hợp lệ:
   • "2016-09-23"
   • "1990-12-31"
 • Dấu thời gian

  • Định dạng thời gian: Dấu thời gian Unix/Epoch được xác định theo múi giờ UTC với độ chính xác lên đến micrô giây
  • Ví dụ hợp lệ:
   • 1478713087 cho Thứ Tư, 09 thg 11, 2016 17:38:07 GMT
   • 1073513982.123000 cho Thứ Tư, ngày 7 tháng 1 năm 2004 22:19:42.123 GMT
 • Mảng

  • Chỉ gửi các mảng giá trị gốc (chuỗi, số và boolean)
  • Ví dụ hợp lệ:
   • [123, 456, 789]
   • ["abc"]

Phản hồi theo dõi chuyển đổi

Phản hồi theo dõi lượt chuyển đổi có định dạng sau:

{
 "ad_events": [<ad event objects>],
 "errors": [<error strings>],
 "attributed": true|false
}

Cả mảng ad_eventserror có thể trống.

Chúng tôi dự kiến rằng lỗi sẽ là mã lỗi máy có thể đọc được, ví dụ: invalid_timestamp.

Sự kiện quảng cáo là đối tượng cốt lõi của mô hình phân bổ ứng dụng và sẽ chứa các thuộc tính sau.

Phản hồi theo dõi chuyển đổi
ad_event_id

Luôn hiển thị


string


ad_event_id đóng vai trò là giá trị nhận dạng riêng biệt cho các sự kiện quảng cáo. Nó được sử dụng lại trong yêu cầu phân bổ trên nhiều mạng và nên được ghi lại/giữ lại để gỡ lỗi.

Q2owS0VRancwZHk0QlJDdXVMX2U1TQ
conversion_metric

Luôn hiển thị


string


Chỉ số chuyển đổi dùng để phân bổ. Ban đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ một chỉ số chuyển đổi.

conversion
timestamp

Luôn hiển thị


số


Dấu thời gian UNIX mà sự kiện quảng cáo xảy ra, tính bằng giây với độ chính xác lên đến micrô giây. Bạn nên sử dụng giá trị này cho mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng.

1432681913.123456
campaign_type

Luôn hiển thị


string


Trường này sẽ xác định loại chiến dịch đã tạo ra sự kiện quảng cáo. Các giá trị có thể có như sau.

ACI
ACE
Search
Display
Video
Shopping
Hotel
Performance_Max
Other

ACI là tên viết tắt của Chiến dịch quảng cáo ứng dụng để tăng lượt cài đặt. ACE là từ viết tắt của Chiến dịch quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác.

campaign_id

Luôn hiển thị


số


Mã chiến dịch dạng số của chiến dịch đã tạo ra sự kiện quảng cáo. Giá trị này được đảm bảo là duy nhất.

123456789
campaign_name

Luôn hiển thị


string


Tên chiến dịch do nhà quảng cáo xác định của chiến dịch đã tạo ra sự kiện quảng cáo. Giá trị này không phải lúc nào cũng đúng.

Occasional Gamers (Video)
ad_type

Luôn hiển thị


string


Loại quảng cáo đã dẫn đến sự kiện quảng cáo. Giá trị này có thể được dùng để phân biệt các loại khoảng không quảng cáo như sau.

Quảng cáo ứng dụng
ClickToDownload
Lượt tương tác với ứng dụng
AppDeepLink
Lượt tương tác với ứng dụng — Lượt cài đặt và tiếp tục
AppDeepLinkContinue
Tổng hợp các giá trị khác
Unknown
external_customer_id

Luôn hiển thị


số


Giá trị nhận dạng nhà quảng cáo cho nhà quảng cáo sở hữu chiến dịch đã tạo ra sự kiện quảng cáo. Giá trị này có thể được dùng để phân biệt các tài khoản Google Ads.

123456789
location

Luôn hiển thị


số


Mã vị trí cho vị trí địa lý của sự kiện quảng cáo. Tham khảo Tài liệu tham khảo API Google Ads để diễn giải mã vị trí.

network_type

Luôn hiển thị


string


Trường này sẽ xác định mạng quảng cáo trên Google Ads đã xảy ra sự kiện quảng cáo. Các giá trị có thể có như sau.

Search
Display
YouTube
network_subtype

Sẽ là null khi campaign_typeACI hoặc ACEnetwork_typeDisplay.


string


Trường này sẽ xác định “loại phụ” của mạng quảng cáo Google Ads đã xảy ra sự kiện quảng cáo. Các giá trị có thể sử dụng khác nhau tùy theo loại mạng chính.


Google Tìm kiếm thông thường
GoogleSearch
Đối tác tìm kiếm của Google
SearchPartners

Màn hình

Nhà xuất bản web dành cho thiết bị di động
mGDN
Nhà xuất bản ứng dụng
Google AdMob

YouTube

Mạng video YouTube
YouTubeVideos
Mạng tìm kiếm YouTube
YouTubeSearch
Đối tác video
VideoPartners
video_id

Chỉ được cung cấp khi network_typeYouTubecampaign_type không ACIACE.


string


Mã video trên YouTube liên kết với sự kiện quảng cáo.

dQw4w9WgXcQ
keyword

Chỉ được cung cấp khi network_typeSearchcampaign_type không ACIACE.


string


Từ khoá tìm kiếm có liên quan đến sự kiện quảng cáo.

+food +delivery
match_type

Chỉ được cung cấp khi network_typeSearchcampaign_type không ACIACE.


string


Kiểu khớp cho từ khoá cho quảng cáo trên mạng tìm kiếm.

Chính xác
e
Cụm từ
p
Chiều rộng
b
placement

Chỉ được cung cấp khi network_typeDisplaycampaign_type không ACIACE.


string


Vị trí được liên kết với sự kiện quảng cáo.

mobileapp::1-343200656
ad_group_id

Luôn hiển thị


số


Mã dạng số của nhóm quảng cáo được tạo cùng với sự kiện quảng cáo. Giá trị này được đảm bảo là duy nhất.

123456789
ad_group_name

Chỉ được cung cấp khi campaign_typeACI,ACE hoặc ACPRE.


string


Tên nhóm quảng cáo do nhà quảng cáo xác định của nhóm quảng cáo đã tạo sự kiện quảng cáo. Giá trị này không phải lúc nào cũng đúng.

My App AdGroup
creative_id

Chỉ được cung cấp khi campaign_type không phải là ACIACE.


số


Mã dạng số của đơn vị quảng cáo đã tạo sự kiện quảng cáo. Giá trị này được đảm bảo là duy nhất.

123456789
interaction_type

Trường này sẽ luôn tương tác.


string

Câu trả lời mẫu

Ví dụ về phản hồi theo dõi lượt chuyển đổi khi yêu cầu chứa lỗi là:

{
 "ad_events": [],
 "errors": ["INVALID_CURRENCY_CODE"],
 "attributed": false
}

Ví dụ về phản hồi theo dõi lượt chuyển đổi phủ định là:

{
 "ad_events": [],
 "errors": [],
 "attributed": false
}

Hệ thống sẽ trả về phản hồi theo dõi lượt chuyển đổi cho tất cả yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi.

Ví dụ về phản hồi theo dõi lượt chuyển đổi rõ ràng cho Chiến dịch quảng cáo ứng dụng toàn cầu:

{
 "ad_events": [{
  "ad_event_id": "Q2owS0VRancwZHk0QlJDdXVMX2U1TQ",
  "conversion_metric": "conversion",
  "interaction_type": "engagement",
  "campaign_type": "ACI",
  "campaign_id": 123456789,
  "campaign_name": "My App Campaign",
  "ad_type": "ClickToDownload",
  "external_customer_id": 123456789,
  "location": 21144,
  "network_type": "Search",
  "network_subtype": "GoogleSearch",
  "video_id": null,
  "keyword": null,
  "match_type": null,
  "placement": null,
  "ad_group_id": null,
  "ad_group_name": "",
  "creative_id": null,
  "timestamp": 1432681913.123456
 }],
 "errors": [],
 "attributed": true
}

Ví dụ về phản hồi xác nhận theo dõi lượt chuyển đổi cho Chiến dịch tìm kiếm là:

{
 "ad_events": [{
  "ad_event_id": "Q2owS0VRancwZHk0QlJDdXVMX2U1TQ",
  "conversion_metric": "conversion",
  "interaction_type": "engagement",
  "campaign_type": "Search",
  "campaign_id": 123456789,
  "campaign_name": "My App Campaign",
  "ad_type": "ClickToDownload",
  "external_customer_id": 123456789,
  "location": 21144,
  "network_type": "Search",
  "network_subtype": "GoogleSearch",
  "video_id": null,
  "keyword": "+space +birds",
  "match_type": "b",
  "placement": null,
  "ad_group_id": 123456789,
  "ad_group_name": "My App AdGroup",
  "creative_id": 123456789,
  "timestamp": 1432681913.123456
 }],
 "errors": [],
 "attributed": true
}

Ví dụ về phản hồi xác nhận là theo dõi lượt chuyển đổi cho Chiến dịch hiển thị:

{
 "ad_events": [{
  "ad_event_id": "Q2owS0VRancwZHk0QlJDdXVMX2U1TQ",
  "conversion_metric": "conversion",
  "interaction_type": "engagement",
  "campaign_type": "Display",
  "campaign_id": 123456789,
  "campaign_name": "My App Campaign",
  "ad_type": "ClickToDownload",
  "external_customer_id": 123456789,
  "location": 21144,
  "network_type": "Display",
  "network_subtype": "mGDN",
  "video_id": null,
  "keyword": null,
  "match_type": null,
  "placement": "mobile-app::2-343200656",
  "ad_group_id": 123456789,
  "ad_group_name": "My App AdGroup",
  "creative_id": 123456789,
  "timestamp": 1432681913.123456
 }],
 "errors": [],
 "attributed": true
}

Ví dụ về phản hồi theo dõi lượt chuyển đổi rõ ràng cho một chiến dịch trên YouTube:

{
 "ad_events": [{
  "ad_event_id": "Q2owS0VRancwZHk0QlJDdXVMX2U1TQ",
  "conversion_metric": "conversion",
  "interaction_type": "engagement",
  "campaign_type": "Video",
  "campaign_id": 123456789,
  "campaign_name": "My App Campaign",
  "ad_type": "ClickToDownload",
  "external_customer_id": 123456789,
  "location": 21144,
  "network_type": "YouTube",
  "network_subtype": "YouTubeVideos",
  "video_id": "dQw4w9WgXcQ",
  "keyword": null,
  "match_type": null,
  "placement": null,
  "ad_group_id": 123456789,
  "ad_group_name": "My App AdGroup",
  "creative_id": 123456789,
  "timestamp": 1432681913.123456
 }],
 "errors": [],
 "attributed": true
}

Yêu cầu phân bổ trên nhiều mạng

Khi Google Ads phản hồi yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi một cách khẳng định, người tiêu dùng API phải thông báo cho Google Ads về quyết định phân bổ trên nhiều mạng sau khi xác định lượt nhấp cuối cùng.

Yêu cầu phân bổ trên nhiều mạng giống hệt với yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi ban đầu, nhưng có đường dẫn yêu cầu là:

/pagead/conversion/app/1.0/cross_network

và bổ sung 2 thông số bắt buộc:

Yêu cầu phân bổ trên nhiều mạng
ad_event_id

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Giá trị nhận dạng ad_event_id của sự kiện quảng cáo liên kết với thuộc tính trong yêu cầu trước đó.

attributed

Bắt buộc


Vị trí: Truy vấn


Google Ads có nhận được tín dụng cho lượt chuyển đổi của người dùng API không. 0 hoặc 1.

Ví dụ về yêu cầu phân bổ trên nhiều mạng hợp lệ là:

POST /pagead/conversion/app/1.0/cross_network
    ?dev_token=Z_eErE4DkvcKjDM1OVE4c4
    &link_id=31FF8D67E5BB5DD5029DCC2734C2F884
    &app_event_type=custom
    &app_event_name=level_achieved
    &rdid=0F7AB11F-DA50-498E-B225-21AC1977A85D
    &id_type=idfa
    &lat=0
    &app_version=1.2.4
    &os_version=9.3.2
    &sdk_version=1.9.5r6
    &timestamp=1432681913.123456
    &value=1.99
    &currency_code=USD
    &ad_event_id=Q2owS0VRancwZHk0QlJDdXVMX2U1TQ
    &attributed=1
Host: www.googleadservices.com
User-Agent: MyAnalyticsCompany/1.0.0 (iOS 10.0.2; en_US; iPhone9,1; Build/13D15; Proxy)
X-Forwarded-For: 216.58.194.174
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Một yêu cầu phân bổ trên nhiều mạng hợp lệ sẽ luôn nhận được một phản hồi 200 chung mà không có nội dung phản hồi.