API Chính sách của Chrome là một bộ dịch vụ giúp quản trị viên Chrome xem, quản lý và nhận thông tin chi tiết theo phương thức lập trình về việc sử dụng thiết bị ChromeOS và trình duyệt Chrome trong tổ chức của họ.

API này bổ sung cho API SDK dành cho quản trị viên, nơi quản trị viên Chrome có thể quản lý thiết bị Chrome, quản lý trình duyệt Chromequản lý máy in CUPS.

Đọc tổng quan kỹ thuật của sản phẩm này và tìm các mã mẫu.
Kiểm tra tất cả tài nguyên và phương thức của API này. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương pháp để thử nghiệm với API này.
Xem các bản cập nhật mới nhất cho API Chính sách của Chrome.