API Quản lý máy in Chrome được dùng để quản lý các máy in hiện có cho thiết bị Chrome OS và máy chủ in của tổ chức trên mạng của máy chủ đó.

Ngoài ra, hãy xem API chính sách của Chrome để quản trị viên có thể quản lý các chế độ cài đặt về máy in cho tổ chức của họ.

Đọc thông tin tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và thiết lập ứng dụng để sử dụng API.
Hãy xem tất cả các tài nguyên và phương thức của API này.