Method: courses.topics.get

מחזירה נושא.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה לגשת לקורס או לנושא המבוקשים, או בגלל שגיאות גישה.
  • INVALID_ARGUMENT אם הבקשה לא תקינה.
  • NOT_FOUND אם הקורס או הנושא המבוקש לא קיימים.

בקשת HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
courseId

string

מזהה הקורס.

id

string

מזהה הנושא.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Topic.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonly

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.