Digital Asset Links API

API để khám phá mối quan hệ giữa các tài sản trực tuyến, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Dịch vụ digitalassetlinks.googleapis.com

Tất cả URI dưới đây đều liên quan đến https://digitalassetlinks.googleapis.com

Bộ sưu tập v1.statements

Phương thức Nội dung mô tả
list GET /v1/statements:list
Truy xuất danh sách tất cả câu lệnh từ một nguồn nhất định khớp với chuỗi mục tiêu và câu lệnh đã chỉ định.