Sử dụng câu lệnh

Mọi câu lệnh đều được thiết kế dành cho người tiêu dùng; câu lệnh người tiêu dùng là người đọc và xác minh câu lệnh do người dùng chính đưa ra, sau đó thực hiện hành động dựa trên câu lệnh đó. Cụ thể hơn, người tiêu dùng thực hiện các bước cơ bản sau:

  1. Yêu cầu danh sách bảng sao kê từ một người dùng chính cụ thể
  2. Kiểm tra xem danh sách có chứa một câu lệnh cho trước một mục tiêu nhất định hay không
  3. Xác thực rằng mục tiêu trong câu lệnh là mục tiêu (trang web hoặc ứng dụng) mà bạn cho rằng
  4. Thực hiện thao tác do câu lệnh chỉ định, nếu bạn chọn

Nhiều trường hợp sử dụng sử dụng câu lệnh trong nền. Ví dụ: Đường liên kết trong ứng dụng Android sử dụng các câu lệnh về quyền liên kết do một trang web tạo ra để bật trực tiếp các đường liên kết vào một ứng dụng. Ứng dụng cho biết ứng dụng đó đồng ý là mục tiêu của mọi câu lệnh như vậy bằng cách thêm mã đặc biệt (trình xử lý ý định) vào tệp kê khai.

Bạn có thể thực hiện bước 1 và 2 ở trên — yêu cầu và xác thực câu lệnh — theo hai cách: sử dụng API của chúng tôi hoặc theo cách thủ công (sử dụng cách triển khai của riêng bạn).

Sử dụng câu lệnh bằng cách sử dụng API Digital Asset Links

Digital Asset Links API hỗ trợ hai phương thức: Check()List() để tìm hoặc xác thực câu lệnh:

  • Check() lấy một nguồn, mục tiêu cũng như mối quan hệ và xác minh rằng nguồn đó đưa ra câu lệnh đã gửi về mục tiêu.
  • List() liệt kê tất cả câu lệnh được thực hiện bởi một nguồn nhất định.

Sử dụng câu lệnh theo cách thủ công

Giao thức Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) đang mở, vì vậy, bạn có thể tự triển khai giao thức này.

Để sử dụng những câu lệnh do các trang web tạo, bạn có thể tạo một yêu cầu HTTP GET cho danh sách câu lệnh tương ứng và tự phân tích cú pháp. Ví dụ: Danh sách câu lệnh tương ứng cho trang web http://example.digitalassetlinks.orghttp://example.digitalassetlinks.org/.well-known/assetlinks.json.

Để sử dụng những câu lệnh do các ứng dụng Android tạo, bạn cần truy cập vào tệp kê khai của gói APK tương ứng. Trên thiết bị Android, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng giao diện PackageManager.

Vui lòng đặc biệt chú ý đến ý nghĩa cụ thể của các câu lệnh Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số. Vui lòng xem Quy cách về đường liên kết đến tài sản nếu bạn không chắc chắn.