Zarządzaj dyskami współdzielonymi

Ten przewodnik zawiera zadania związane z zarządzaniem dyskami współdzielonymi, takie jak tworzenie dysków współdzielonych oraz zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.

Więcej informacji o limitach dotyczących folderów na dysku współdzielonym znajdziesz w artykule Limity dotyczące folderów.

Tworzenie dysków współdzielonych

Aby utworzyć dysk współdzielony, użyj metody drives.create.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateDrive.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.Drive;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.UUID;

/* class to demonstrate use-case of Drive's create drive. */
public class CreateDrive {

 /**
  * Create a drive.
  *
  * @return Newly created drive id.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createDrive() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials =
    GoogleCredentials.getApplicationDefault().createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  com.google.api.services.drive.Drive service =
    new com.google.api.services.drive.Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
      GsonFactory.getDefaultInstance(),
      requestInitializer)
      .setApplicationName("Drive samples")
      .build();

  Drive driveMetadata = new Drive();
  driveMetadata.setName("Project Resources");
  String requestId = UUID.randomUUID().toString();
  try {
   Drive drive = service.drives().create(requestId,
       driveMetadata)
     .execute();
   System.out.println("Drive ID: " + drive.getId());

   return drive.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create drive: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/drive_snippet/create_drive.py
import uuid

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_drive():
 """Create a drive.
 Returns:
   Id of the created drive

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  drive_metadata = {"name": "Project Resources"}
  request_id = str(uuid.uuid4())
  # pylint: disable=maybe-no-member
  drive = (
    service.drives()
    .create(body=drive_metadata, requestId=request_id, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'Drive ID: {drive.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  drive = None

 return drive.get("id")


if __name__ == "__main__":
 create_drive()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/drive_snippets/create_drive.js
/**
 * Create a drive.
 * */
async function createDrive() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 const uuid = require('uuid');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 const driveMetadata = {
  name: 'Project resources',
 };
 const requestId = uuid.v4();
 try {
  const Drive = await service.drives.create({
   resource: driveMetadata,
   requestId: requestId,
   fields: 'id',
  });
  console.log('Drive Id:', Drive.data.id);
  return Drive.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateDrive.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Ramsey\Uuid\Uuid;
function createDrive()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);

    $driveMetadata = new Drive\Drive(array(
        'name' => 'Project Resources'));
    $requestId = Uuid::uuid4()->toString();
    $drive = $driveService->drives->create($requestId, $driveMetadata, array(
        'fields' => 'id'));
    printf("Drive ID: %s\n", $drive->id);
    return $drive->id;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  } 

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateDrive.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive's create drive.
  public class CreateDrive
  {
    /// <summary>
    /// Create a drive.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created drive Id.</returns>
    public static string DriveCreateDrive()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var driveMetadata = new Drive()
        {
          Name = "Project Resources"
        };
        var requestId = Guid.NewGuid().ToString();
        var request = service.Drives.Create(driveMetadata, requestId);
        request.Fields = "id";
        var drive = request.Execute();
        Console.WriteLine("Drive ID: " + drive.Id);
        return drive.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Wywołania metody drives.create są idempotentne.

Parametr requestId określa logiczną próbę utworzenia dysku współdzielonego. Jeśli limit czasu żądania zostanie przekroczony lub zwróci nieokreślony błąd backendu, to samo żądanie może zostać powtórzone. Element requestId i treść żądania muszą być takie same.

Jeśli dysk współdzielony został utworzony podczas poprzedniego żądania lub w wyniku ponownej próby, zwracana jest standardowa odpowiedź. Czasami, np. po dłuższym czasie lub w przypadku zmiany treści żądania, może wystąpić błąd 409 wskazujący, że requestId musi zostać odrzucony.

Dodawanie i usuwanie użytkowników dysku współdzielonego

Dodawanie i usuwanie użytkowników dysku współdzielonego za pomocą zasobu permissions.

Aby dodać użytkownika, utwórz odpowiednie uprawnienia na dysku współdzielonym. Metody uprawnień można też używać do poszczególnych plików na dysku współdzielonym, aby przyznawać użytkownikom dodatkowe uprawnienia lub umożliwić im współpracę nad określonymi elementami.

Więcej informacji i przykładowy kod znajdziesz w artykule Udostępnianie plików, folderów i dysków.

Usuwanie dysku współdzielonego

Aby usunąć dysk współdzielony, użyj metody drives.delete. Przed usunięciem dysku współdzielonego należy przenieść do kosza wszystkie treści z dysku współdzielonego lub je usunąć.

Zarządzanie dyskami współdzielonymi administratorów domeny

Zastosuj parametr useDomainAdminAccess do zasobów drives i permissions, aby zarządzać dyskami współdzielonymi w organizacji.

Użytkownicy wywołujący te metody za pomocą funkcji useDomainAdminAccess=true muszą mieć uprawnienia administratora Drive and Docs. Administratorzy mogą wyszukiwać dyski współdzielone i aktualizować uprawnienia do dysków współdzielonych należących do ich organizacji bez względu na to, czy administrator jest użytkownikiem danego dysku współdzielonego.

Przywracanie dysku współdzielonego, który nie ma organizatora

Poniższy przykład pokazuje, jak używać tych zasobów do przywracania dysków współdzielonych, które nie mają już organizatora.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/RecoverDrive.java

import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.Drive;
import com.google.api.services.drive.model.DriveList;
import com.google.api.services.drive.model.Permission;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* class to demonstrate use-case of Drive's shared drive without an organizer. */
public class RecoverDrive {

 /**
  * Find all shared drives without an organizer and add one.
  *
  * @param realUser User's email id.
  * @return All shared drives without an organizer.
  * @throws IOException if shared drive not found.
  */
 public static List<Drive> recoverDrives(String realUser)
   throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials =
    GoogleCredentials.getApplicationDefault().createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  com.google.api.services.drive.Drive service =
    new com.google.api.services.drive.Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
      GsonFactory.getDefaultInstance(),
      requestInitializer)
      .setApplicationName("Drive samples")
      .build();
  List<Drive> drives = new ArrayList<Drive>();

  // Find all shared drives without an organizer and add one.
  // Note: This example does not capture all cases. Shared drives
  // that have an empty group as the sole organizer, or an
  // organizer outside the organization are not captured. A
  // more exhaustive approach would evaluate each shared drive
  // and the associated permissions and groups to ensure an active
  // organizer is assigned.
  String pageToken = null;
  Permission newOrganizerPermission = new Permission()
    .setType("user")
    .setRole("organizer");

  newOrganizerPermission.setEmailAddress(realUser);


  do {
   DriveList result = service.drives().list()
     .setQ("organizerCount = 0")
     .setFields("nextPageToken, drives(id, name)")
     .setUseDomainAdminAccess(true)
     .setPageToken(pageToken)
     .execute();
   for (Drive drive : result.getDrives()) {
    System.out.printf("Found drive without organizer: %s (%s)\n",
      drive.getName(), drive.getId());
    // Note: For improved efficiency, consider batching
    // permission insert requests
    Permission permissionResult = service.permissions()
      .create(drive.getId(), newOrganizerPermission)
      .setUseDomainAdminAccess(true)
      .setSupportsAllDrives(true)
      .setFields("id")
      .execute();
    System.out.printf("Added organizer permission: %s\n",
      permissionResult.getId());

   }

   drives.addAll(result.getDrives());

   pageToken = result.getNextPageToken();
  } while (pageToken != null);

  return drives;
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/drive_snippet/recover_drives.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def recover_drives(real_user):
 """Find all shared drives without an organizer and add one.
 Args:
   real_user:User ID for the new organizer.
 Returns:
   drives object

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()
 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  drives = []

  # pylint: disable=maybe-no-member
  page_token = None
  new_organizer_permission = {
    "type": "user",
    "role": "organizer",
    "emailAddress": "user@example.com",
  }
  new_organizer_permission["emailAddress"] = real_user

  while True:
   response = (
     service.drives()
     .list(
       q="organizerCount = 0",
       fields="nextPageToken, drives(id, name)",
       useDomainAdminAccess=True,
       pageToken=page_token,
     )
     .execute()
   )
   for drive in response.get("drives", []):
    print(
      "Found shared drive without organizer: "
      f"{drive.get('title')}, {drive.get('id')}"
    )
    permission = (
      service.permissions()
      .create(
        fileId=drive.get("id"),
        body=new_organizer_permission,
        useDomainAdminAccess=True,
        supportsAllDrives=True,
        fields="id",
      )
      .execute()
    )
    print(f'Added organizer permission: {permission.get("id")}')

   drives.extend(response.get("drives", []))
   page_token = response.get("nextPageToken", None)
   if page_token is None:
    break

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")

 return drives


if __name__ == "__main__":
 recover_drives(real_user="gduser1@workspacesamples.dev")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/drive_snippets/recover_drives.js
/**
 * Find all shared drives without an organizer and add one.
 * @param{string} userEmail user ID to assign ownership to
 * */
async function recoverDrives(userEmail) {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const drives = [];
 const newOrganizerPermission = {
  type: 'user',
  role: 'organizer',
  emailAddress: userEmail, // Example: 'user@example.com'
 };

 let pageToken = null;
 try {
  const res = await service.drives.list({
   q: 'organizerCount = 0',
   fields: 'nextPageToken, drives(id, name)',
   useDomainAdminAccess: true,
   pageToken: pageToken,
  });
  Array.prototype.push.apply(drives, res.data.items);
  for (const drive of res.data.drives) {
   console.log(
     'Found shared drive without organizer:',
     drive.name,
     drive.id,
   );
   await service.permissions.create({
    resource: newOrganizerPermission,
    fileId: drive.id,
    useDomainAdminAccess: true,
    supportsAllDrives: true,
    fields: 'id',
   });
  }
  pageToken = res.nextPageToken;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
 return drives;
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveRecoverDrives.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Ramsey\Uuid\Uuid;
function recoverDrives()
{
  try {
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope(Drive::DRIVE);
  $driveService = new Drive($client);

  $realUser = readline("Enter user email address: ");

  $drives = array();
  // Find all shared drives without an organizer and add one.
  // Note: This example does not capture all cases. Shared drives
  // that have an empty group as the sole organizer, or an
  // organizer outside the organization are not captured. A
  // more exhaustive approach would evaluate each shared drive
  // and the associated permissions and groups to ensure an active
  // organizer is assigned.
  $pageToken = null;
  $newOrganizerPermission = new Drive\Permission(array(
    'type' => 'user',
    'role' => 'organizer',
    'emailAddress' => 'user@example.com'
  ));
  $newOrganizerPermission['emailAddress'] = $realUser;
  do {
    $response = $driveService->drives->listDrives(array(
      'q' => 'organizerCount = 0',
      'fields' => 'nextPageToken, drives(id, name)',
      'useDomainAdminAccess' => true,
      'pageToken' => $pageToken
    ));
    foreach ($response->drives as $drive) {
      printf("Found shared drive without organizer: %s (%s)\n",
        $drive->name, $drive->id);
      $permission = $driveService->permissions->create($drive->id,
        $newOrganizerPermission,
        array(
          'fields' => 'id',
          'useDomainAdminAccess' => true,
          'supportsAllDrives' => true
        ));
      printf("Added organizer permission: %s\n", $permission->id);
    }
    array_push($drives, $response->drives);
    $pageToken = $response->pageToken;
  } while ($pageToken != null);
  return $drives;
  } catch(Exception $e) {
   echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/RecoverDrives.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive's shared drive without an organizer.
  public class RecoverDrives
  {
    /// <summary>
    /// Find all shared drives without an organizer and add one.
    /// </summary>
    /// <param name="realUser">User ID for the new organizer.</param>
    /// <returns>all shared drives without an organizer.</returns>
    public static IList<Drive> DriveRecoverDrives(string realUser)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var drives = new List<Drive>();
        // Find all shared drives without an organizer and add one.
        // Note: This example does not capture all cases. Shared drives
        // that have an empty group as the sole organizer, or an
        // organizer outside the organization are not captured. A
        // more exhaustive approach would evaluate each shared drive
        // and the associated permissions and groups to ensure an active
        // organizer is assigned.
        string pageToken = null;
        var newOrganizerPermission = new Permission()
        {
          Type = "user",
          Role = "organizer",
          EmailAddress = realUser
        };

        do
        {
          var request = service.Drives.List();
          request.UseDomainAdminAccess = true;
          request.Q = "organizerCount = 0";
          request.Fields = "nextPageToken, drives(id, name)";
          request.PageToken = pageToken;
          var result = request.Execute();
          foreach (var drive in result.Drives)
          {
            Console.WriteLine(("Found abandoned shared drive: {0} ({1})",
              drive.Name, drive.Id));
            // Note: For improved efficiency, consider batching
            // permission insert requests
            var permissionRequest = service.Permissions.Create(
              newOrganizerPermission,
              drive.Id
            );
            permissionRequest.UseDomainAdminAccess = true;
            permissionRequest.SupportsAllDrives = true;
            permissionRequest.Fields = "id";
            var permissionResult = permissionRequest.Execute();
            Console.WriteLine("Added organizer permission: {0}", permissionResult.Id);
          }

          pageToken = result.NextPageToken;
        } while (pageToken != null);

        return drives;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Limity dotyczące folderów

Foldery na dysku współdzielonym mają pewne limity miejsca na dane. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity dysków współdzielonych na Dysku Google.

Limit elementów

Każdy folder na dysku współdzielonym użytkownika ma limit 500 tys. elementów, w tym plików, folderów i skrótów.

Po osiągnięciu limitu dysk współdzielony nie może już akceptować elementów. Aby ponownie odbierać pliki, użytkownicy muszą trwale usunąć elementy z folderu. Pamiętaj, że elementy w koszu wliczają się do limitu, ale elementy usunięte na stałe nie wliczają się do limitu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kosz i usuwanie plików i folderów.

Limit głębokości folderów

Folder na dysku współdzielonym nie może zawierać więcej niż 100 poziomów zagnieżdżonych folderów. Oznacza to, że folderu podrzędnego nie można przechowywać w folderze, który ma więcej niż 99 poziomów. To ograniczenie dotyczy tylko folderów podrzędnych.

Próba dodania ponad 100 poziomów folderów zwraca odpowiedź kodu stanu HTTP teamDriveHierarchyTooDeep.