Google Drive API

Google Drive API מאפשר ללקוחות לגשת למשאבים מ-Google Drive.

שירות: googleapis.com/drive/v2

כדי להתקשר לשירות הזה, מומלץ להשתמש בספריות הלקוח ש-Google מספקת. אם האפליקציה שלכם צריכה להשתמש בספריות משלכם כדי לקרוא לשירות הזה, עליכם להשתמש במידע הבא כשתשלחו את בקשות ה-API.

מסמך Discovery

מסמך Discovery הוא מפרט קריא למחשבים המיועד לתיאור ולצריכה של ממשקי API ל-REST. הוא משמש לבניית ספריות לקוח, יישומי פלאגין של IDE וכלים אחרים שמקיימים אינטראקציה עם Google APIs. שירות אחד עשוי לספק מספר מסמכי גילוי השירות הזה מספק את מסמך הגילוי הבא:

נקודת הקצה לשירות

נקודת קצה (endpoint) היא כתובת URL בסיסית שמציינת את כתובת הרשת של שירות API. בשירות אחד יכולות להיות כמה נקודות קצה בשירות. לשירות הזה יש את נקודת הקצה הבאה לכל שירות, וכל מזהי ה-URI שלמטה יחסיים לנקודת הקצה הזו:

  • https://www.googleapis.com

משאב REST: v2.about

שיטות
get GET /drive/v2/about
קבלת המידע על המשתמש הנוכחי יחד עם הגדרות Drive API

משאב REST: v2.apps

שיטות
get GET /drive/v2/apps/{appId}
מתבצעת הורדה של אפליקציה ספציפית.
list GET /drive/v2/apps
רשימה של האפליקציות המותקנות של המשתמש.

משאב REST: v2.changes

שיטות
get GET /drive/v2/changes/{changeId}
הוצא משימוש: שימוש ב-changes.getStartPageToken וב-changes.list כדי לאחזר את השינויים האחרונים.
getStartPageToken GET /drive/v2/changes/startPageToken
קבלת הדף הראשון של אסימון הרישום לרישום שינויים עתידיים.
list GET /drive/v2/changes
פירוט השינויים של משתמש או של אחסון שיתופי.
watch POST /drive/v2/changes/watch
הרשמה לשינויים של משתמש.

משאב REST: v2.channels

שיטות
stop POST /drive/v2/channels/stop
הפסקת הצפייה במשאבים דרך ערוץ זה.

משאב REST: v2.children

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{folderId}/children/{childId}
הסרת ילד מתיקייה.
get GET /drive/v2/files/{folderId}/children/{childId}
מקבל הפניה ספציפית לילדים.
insert POST /drive/v2/files/{folderId}/children
הוספת קובץ לתיקייה.
list GET /drive/v2/files/{folderId}/children
רשימה של הצאצאים של התיקייה.

משאב REST: v2.comments

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
מחיקת תגובה.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
מתקבלת תגובה לפי מזהה.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/comments
יצירת תגובה חדשה על הקובץ הנתון.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/comments
מפרט תגובות בקובץ.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
עדכון תגובה קיימת.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}
עדכון תגובה קיימת.

משאב REST: v2.drives

שיטות
delete DELETE /drive/v2/drives/{driveId}
מחיקה סופית של אחסון שיתופי שעבורו המשתמש הוא organizer.
get GET /drive/v2/drives/{driveId}
קבלת המטא-נתונים של אחסון שיתופי לפי מזהה.
hide POST /drive/v2/drives/{driveId}/hide
האחסון השיתופי מוסתר בתצוגת ברירת המחדל.
insert POST /drive/v2/drives
יצירה של אחסון שיתופי חדש.
list GET /drive/v2/drives

רשימה של תיקיות האחסון השיתופי של המשתמש.

unhide POST /drive/v2/drives/{driveId}/unhide
שחזור של אחסון שיתופי לתצוגת ברירת המחדל.
update PUT /drive/v2/drives/{driveId}
עדכון המטא-נתונים של אחסון שיתופי.

משאב REST: v2.files

שיטות
copy POST /drive/v2/files/{fileId}/copy
יצירת עותק של הקובץ שצוין.
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}
מחיקה סופית של קובץ בבעלות המשתמש בלי להעביר אותו לאשפה.
emptyTrash DELETE /drive/v2/files/trash
מחיקה סופית של כל הקבצים באשפה של המשתמש.
export GET /drive/v2/files/{fileId}/export
המערכת מייצאת מסמך של Google Workspace לסוג ה-MIME המבוקש, ומחזירה תוכן של בייט שיוצא.
generateIds GET /drive/v2/files/generateIds
יוצר קבוצה של מזהי קבצים שניתן לספק בבקשות הוספה או העתקה.
get GET /drive/v2/files/{fileId}

מקבל מטא נתונים או תוכן של קובץ לפי מזהה.

insert POST /drive/v2/files
POST /upload/drive/v2/files

הוספת קובץ חדש.

list GET /drive/v2/files

רשימה של הקבצים של המשתמש.

listLabels GET /drive/v2/files/{fileId}/listLabels
מפרט את התוויות בקובץ.
modifyLabels POST /drive/v2/files/{fileId}/modifyLabels
שינוי קבוצת התוויות שהוחלו על קובץ.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}
עדכון המטא-נתונים ו/או התוכן של הקובץ.
touch POST /drive/v2/files/{fileId}/touch
מגדירים את הזמן העדכני של הקובץ לזמן השרת הנוכחי.
trash POST /drive/v2/files/{fileId}/trash
מעבירים קובץ לאשפה.
untrash POST /drive/v2/files/{fileId}/untrash
שחזור קובץ מהאשפה.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}
PUT /upload/drive/v2/files/{fileId}

עדכון המטא-נתונים ו/או התוכן של הקובץ.

watch POST /drive/v2/files/{fileId}/watch
הרשמה לשינויים בקובץ.

משאב REST: v2.parents

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/parents/{parentId}
הסרת הורה מקובץ.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/parents/{parentId}
הפניה ספציפית להורים.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/parents
מוסיף תיקיית הורה עבור קובץ.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/parents
רשימה של הורים בקובץ.

משאב REST: v2.permissions

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
מחיקה של הרשאה מקובץ או מאחסון שיתופי.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
קבלת הרשאה לפי מזהה.
getIdForEmail GET /drive/v2/permissionIds/{email}
מחזירה את מזהה ההרשאה של כתובת אימייל.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/permissions
הוספת הרשאה לקובץ או לאחסון שיתופי.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/permissions
מפרט את ההרשאות של קובץ או של אחסון שיתופי.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
עדכון הרשאה באמצעות סמנטיקה של תיקון.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/permissions/{permissionId}
עדכון ההרשאה מתבצע.

משאב REST: v2.properties

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
מחיקת נכס.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
מקבל נכס באמצעות המפתח שלו.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/properties
מוסיף נכס לקובץ, או מעדכן אותו אם הוא כבר קיים.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/properties
מפרט את המאפיינים של הקובץ.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
עדכון הנכס.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}
עדכון הנכס.

משאב REST: v2.replies

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
מחיקת תשובה.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
מקבלים תשובה.
insert POST /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies
יצירת תשובה חדשה לתגובה הנתונה.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies
מפרט את כל התשובות לתגובה.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
עדכון של תשובה קיימת.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}
עדכון של תשובה קיימת.

משאב REST: v2.revisions

שיטות
delete DELETE /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
מחיקה סופית של גרסת קובץ.
get GET /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
מקבל גרסה ספציפית.
list GET /drive/v2/files/{fileId}/revisions
מפרט גרסאות קודמות של קובץ.
patch PATCH /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
עדכון של גרסה קודמת.
update PUT /drive/v2/files/{fileId}/revisions/{revisionId}
עדכון של גרסה קודמת.