Method: files.emptyTrash

כל הקבצים של המשתמש שהועברו לאשפה יימחקו באופן סופי.

בקשת HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/trash

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

הוצא משימוש: אם פריט לא נמצא באחסון שיתופי ומוחק את הפריט ההורה האחרון שלו, אבל הפריט עצמו לא נמצא, הפריט ישויך לרמה הבסיסית (root) של הבעלים.

driveId

string

אם המדיניות מוגדרת, היא מרוקנת את האשפה של האחסון השיתופי שסופק.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

חלק מההיקפים מוגבלים ומחייבים בדיקת אבטחה כדי שהאפליקציה תוכל להשתמש בהם. למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.