Ví dụ đơn giản về việc truy xuất nguồn cấp dữ liệu JSON qua API dữ liệu Blogger

Giới thiệu

Mẫu này cho thấy danh sách các bài đăng gần đây của một blog lưu trữ trên Blogger Beta bằng cách sử dụng định dạng đầu ra JSON do API Dữ liệu Blogger cung cấp. Công cụ này cho phép bạn truy vấn nguồn cấp dữ liệu công khai của blog và nhận được kết quả trả về các mục nhập dưới dạng đối tượng JSON. Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu JSON mới, hãy tạo một phần tử tập lệnh có giá trị src

https://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=myFunc

trong đó blogname là blog mà bạn muốn truy xuất và myFunc là tên của hàm gọi lại được truyền đối tượng JSON. Để biết thêm thông tin về việc hỗ trợ đầu ra JSON cho API Dữ liệu Google, vui lòng xem tài liệu về hỗ trợ đầu ra JSON của chúng tôi.