Hầu hết API của Google không phải là API Dữ liệu của Google. Tài liệu về Google Data API này chỉ áp dụng cho một số API, như được mô tả trong Thư mục API GData.

Giới thiệu về Giao thức dữ liệu của Google

Một số dịch vụ tại Google cung cấp quyền truy cập bên ngoài vào dữ liệu và chức năng thông qua các API sử dụng Giao thức Google Data (GData). Giao thức GData là một công nghệ lấy cảm hứng từ REST, dùng để đọc, ghi và sửa đổi thông tin trên web. Thư viện này hỗ trợ hai chế độ truy cập chính là AtomPub và JSON.

Để biết thông tin về các API của Google triển khai Giao thức GData, cùng với danh sách các API thay thế cho các API này trước đây đã triển khai Giao thức GData, hãy xem Thư mục API GData.

Để biết thông tin về cách uỷ quyền cho các yêu cầu bằng API Google mới hơn, hãy xem Google Identity Platform.