Cele konwersji na poziomie kampanii

W kampaniach Performance Max cele konwersji pomagają algorytmom Google optymalizować wyświetlanie reklam i przydzielanie budżetu zgodnie z wybraną strategię ustalania stawek w kampanii. W kampanii Performance Max możesz zastosować podzbiór celów klienta. Jeśli nie ustawisz wyraźnie celów konwersji w kampanii, domyślnie będą używane wszystkie cele konwersji na poziomie klienta.

Aby ustawić cele konwersji w kampanii Performance Max:

 1. Pobierz wszystko CustomerConversionGoals.

  SELECT
   customer_conversion_goal.category,
   customer_conversion_goal.origin
  FROM customer_conversion_goal
  
 2. Utwórz kopię każdego obiektu CustomerConversionGoal jako obiekt CampaignConversionGoal. Jeśli chcesz zastosować w kampanii Performance Max cel określony na podstawie unikalnego połączenia parametrów category i origin, w polu biddable wpisz TRUE. W przeciwnym razie ustaw biddable na FALSE. Pole biddable określa, czy należy użyć pola CampaignConversionGoal.

 3. Wyślij żądanie mutacji, aby zaktualizować wszystkie CampaignConversionGoals o zaktualizowanymi wartościami pola biddable.

  Java

  /** Retrieves the list of customer conversion goals. */
  private static List<CustomerConversionGoal> getCustomerConversionGoals(
    GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
   String query =
     "SELECT customer_conversion_goal.category, customer_conversion_goal.origin "
       + "FROM customer_conversion_goal";
  
   List<CustomerConversionGoal> customerConversionGoals = new ArrayList<>();
   try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
     googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
    // The number of conversion goals is typically less than 50, so we use
    // GoogleAdsService.search instead of search_stream.
    SearchPagedResponse response =
      googleAdsServiceClient.search(Long.toString(customerId), query);
    for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.iterateAll()) {
     customerConversionGoals.add(googleAdsRow.getCustomerConversionGoal());
    }
   }
  
   return customerConversionGoals;
  }
  
  /** Creates a list of MutateOperations that override customer conversion goals. */
  private static List<MutateOperation> createConversionGoalOperations(
    long customerId, List<CustomerConversionGoal> customerConversionGoals) {
   List<MutateOperation> mutateOperations = new ArrayList<>();
   // To override the customer conversion goals, we will change the
   // biddability of each of the customer conversion goals so that only
   // the desired conversion goal is biddable in this campaign.
   for (CustomerConversionGoal customerConversionGoal : customerConversionGoals) {
    ConversionActionCategory category = customerConversionGoal.getCategory();
    ConversionOrigin origin = customerConversionGoal.getOrigin();
    String campaignConversionGoalResourceName =
      ResourceNames.campaignConversionGoal(
        customerId, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID, category, origin);
    CampaignConversionGoal.Builder campaignConversionGoalBuilder =
      CampaignConversionGoal.newBuilder().setResourceName(campaignConversionGoalResourceName);
    // Change the biddability for the campaign conversion goal.
    // Set biddability to True for the desired (category, origin).
    // Set biddability to False for all other conversion goals.
    // Note:
    // 1- It is assumed that this Conversion Action
    //   (category=PURCHASE, origin=WEBSITE) exists in this account.
    // 2- More than one goal can be biddable if desired. This example
    //   shows only one.
    if (category == ConversionActionCategory.PURCHASE && origin == ConversionOrigin.WEBSITE) {
     campaignConversionGoalBuilder.setBiddable(true);
    } else {
     campaignConversionGoalBuilder.setBiddable(false);
    }
    CampaignConversionGoal campaignConversionGoal = campaignConversionGoalBuilder.build();
    CampaignConversionGoalOperation campaignConversionGoalOperation =
      CampaignConversionGoalOperation.newBuilder()
        .setUpdate(campaignConversionGoal)
        .setUpdateMask(FieldMasks.allSetFieldsOf(campaignConversionGoal))
        .build();
    mutateOperations.add(
      MutateOperation.newBuilder()
        .setCampaignConversionGoalOperation(campaignConversionGoalOperation)
        .build());
   }
   return mutateOperations;
  }
  
     

  C#

  /// <summary>
  /// Creates a MutateOperation that links an asset to an asset group.
  /// </summary>
  /// <param name="fieldType">The field type of the asset to be linked.</param>
  /// <param name="assetGroupResourceName">The resource name of the asset group
  /// to link the asset to.</param>
  /// <param name="assetResourceName">The resource name of the text asset to be
  /// linked.</param>
  /// <returns>A MutateOperation that links an asset to an asset group.</returns>
  private MutateOperation CreateLinkAssetOperation(
    AssetFieldType fieldType,
    string assetGroupResourceName,
    string assetResourceName) => new MutateOperation()
    {
      AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
      {
        Create = new AssetGroupAsset()
        {
          FieldType = fieldType,
          AssetGroup = assetGroupResourceName,
          Asset = assetResourceName
        }
      }
    };
  
     

  PHP

  private static function getCustomerConversionGoals(
    GoogleAdsClient $googleAdsClient,
    int $customerId
  ): array {
    $customerConversionGoals = [];
    $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
    // Creates a query that retrieves all customer conversion goals.
    $query = 'SELECT customer_conversion_goal.category, customer_conversion_goal.origin ' .
      'FROM customer_conversion_goal';
    // The number of conversion goals is typically less than 50 so we use a search request
    // instead of search stream.
    $response =
      $googleAdsServiceClient->search(SearchGoogleAdsRequest::build($customerId, $query));
  
    // Iterates over all rows in all pages and builds the list of conversion goals.
    foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
      /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
      $customerConversionGoals[] = [
        'category' => $googleAdsRow->getCustomerConversionGoal()->getCategory(),
        'origin' => $googleAdsRow->getCustomerConversionGoal()->getOrigin()
      ];
    }
  
    return $customerConversionGoals;
  }
  
  /**
   * Creates a list of MutateOperations that override customer conversion goals.
   *
   * @param int $customerId the customer ID
   * @param array $customerConversionGoals the list of customer conversion goals that will be
   *   overridden
   * @return MutateOperation[] a list of MutateOperations that update campaign conversion goals
   */
  private static function createConversionGoalOperations(
    int $customerId,
    array $customerConversionGoals
  ): array {
    $operations = [];
  
    // To override the customer conversion goals, we will change the biddability of each of the
    // customer conversion goals so that only the desired conversion goal is biddable in this
    // campaign.
    foreach ($customerConversionGoals as $customerConversionGoal) {
      $campaignConversionGoal = new CampaignConversionGoal([
        'resource_name' => ResourceNames::forCampaignConversionGoal(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID,
          ConversionActionCategory::name($customerConversionGoal['category']),
          ConversionOrigin::name($customerConversionGoal['origin'])
        )
      ]);
      // Changes the biddability for the campaign conversion goal.
      // Sets biddability to true for the desired (category, origin).
      // Sets biddability to false for all other conversion goals.
      // Note:
      // 1- It is assumed that this Conversion Action
      //   (category=PURCHASE, origin=WEBSITE) exists in this account.
      // 2- More than one goal can be biddable if desired. This example
      //   shows only one.
      if (
        $customerConversionGoal["category"] === ConversionActionCategory::PURCHASE
        && $customerConversionGoal["origin"] === ConversionOrigin::WEBSITE
      ) {
        $campaignConversionGoal->setBiddable(true);
      } else {
        $campaignConversionGoal->setBiddable(false);
      }
  
      $operations[] = new MutateOperation([
        'campaign_conversion_goal_operation' => new CampaignConversionGoalOperation([
          'update' => $campaignConversionGoal,
          // Sets the update mask on the operation. Here the update mask will be a list
          // of all the fields that were set on the update object.
          'update_mask' => FieldMasks::allSetFieldsOf($campaignConversionGoal)
        ])
      ]);
    }
  
    return $operations;
  }
     

  Python

  def get_customer_conversion_goals(client, customer_id):
    """Retrieves the list of customer conversion goals.
  
    Args:
      client: an initialized GoogleAdsClient instance.
      customer_id: a client customer ID.
  
    Returns:
      a list of dicts containing the category and origin of customer
      conversion goals.
    """
    ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")
    customer_conversion_goals = []
    query = """
        SELECT
         customer_conversion_goal.category,
         customer_conversion_goal.origin
        FROM customer_conversion_goal
        """
    # The number of conversion goals is typically less than 50 so we use
    # GoogleAdsService.search instead of search_stream.
    search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
    search_request.customer_id = customer_id
    search_request.query = query
    results = ga_service.search(request=search_request)
  
    # Iterate over the results and build the list of conversion goals.
    for row in results:
      customer_conversion_goals.append(
        {
          "category": row.customer_conversion_goal.category,
          "origin": row.customer_conversion_goal.origin,
        }
      )
    return customer_conversion_goals
  
  
  def create_conversion_goal_operations(
    client,
    customer_id,
    customer_conversion_goals,
  ):
    """Creates a list of MutateOperations that override customer conversion goals.
  
    Args:
      client: an initialized GoogleAdsClient instance.
      customer_id: a client customer ID.
      customer_conversion_goals: the list of customer conversion goals that
       will be overridden.
  
    Returns:
      MutateOperations that update campaign conversion goals.
    """
    campaign_conversion_goal_service = client.get_service(
      "CampaignConversionGoalService"
    )
    operations = []
  
    # To override the customer conversion goals, we will change the
    # biddability of each of the customer conversion goals so that only
    # the desired conversion goal is biddable in this campaign.
    for customer_conversion_goal in customer_conversion_goals:
      mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
      campaign_conversion_goal = (
        mutate_operation.campaign_conversion_goal_operation.update
      )
  
      campaign_conversion_goal.resource_name = (
        campaign_conversion_goal_service.campaign_conversion_goal_path(
          customer_id,
          _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID,
          customer_conversion_goal["category"].name,
          customer_conversion_goal["origin"].name,
        )
      )
      # Change the biddability for the campaign conversion goal.
      # Set biddability to True for the desired (category, origin).
      # Set biddability to False for all other conversion goals.
      # Note:
      # 1- It is assumed that this Conversion Action
      #   (category=PURCHASE, origin=WEBSITE) exists in this account.
      # 2- More than one goal can be biddable if desired. This example
      #   shows only one.
      if (
        customer_conversion_goal["category"]
        == client.enums.ConversionActionCategoryEnum.PURCHASE
        and customer_conversion_goal["origin"]
        == client.enums.ConversionOriginEnum.WEBSITE
      ):
        biddable = True
      else:
        biddable = False
      campaign_conversion_goal.biddable = biddable
      field_mask = protobuf_helpers.field_mask(
        None, campaign_conversion_goal._pb
      )
      client.copy_from(
        mutate_operation.campaign_conversion_goal_operation.update_mask,
        field_mask,
      )
      operations.append(mutate_operation)
  
    return operations
     

  Ruby

  def _get_customer_conversion_goals(client, customer_id)
   query = <<~EOD
    SELECT
      customer_conversion_goal.category,
      customer_conversion_goal.origin
    FROM customer_conversion_goal
   EOD
  
   customer_conversion_goals = []
  
   ga_service = client.service.google_ads
   # The number of conversion goals is typically less than 50 so we use
   # GoogleAdsService.search instead of search_stream.
   response = ga_service.search(
     customer_id: customer_id,
     query: query,
     page_size: PAGE_SIZE,
   )
  
   # Iterate over the results and build the list of conversion goals.
   response.each do |row|
    customer_conversion_goals << {
      "category" => row.customer_conversion_goal.category,
      "origin" => row.customer_conversion_goal.origin
    }
   end
  
   customer_conversion_goals
  end
  
  def create_conversion_goal_operations(client, customer_id, customer_conversion_goals)
   campaign_conversion_goal_service = client.service.campaign_conversion_goal
  
   operations = []
  
   # To override the customer conversion goals, we will change the
   # biddability of each of the customer conversion goals so that only
   # the desired conversion goal is biddable in this campaign.
   customer_conversion_goals.each do |customer_conversion_goal|
    operations << client.operation.mutate do |m|
      m.campaign_conversion_goal_operation = client.operation.campaign_conversion_goal do |op|
       op.update = client.resource.campaign_conversion_goal do |ccg|
         ccg.resource_name = client.path.campaign_conversion_goal(
           customer_id,
           PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID,
           customer_conversion_goal["category"].to_s,
           customer_conversion_goal["origin"].to_s)
         # Change the biddability for the campaign conversion goal.
         # Set biddability to True for the desired (category, origin).
         # Set biddability to False for all other conversion goals.
         # Note:
         # 1- It is assumed that this Conversion Action
         #   (category=PURCHASE, origin=WEBSITE) exists in this account.
         # 2- More than one goal can be biddable if desired. This example
         #   shows only one.
         ccg.biddable = (customer_conversion_goal["category"] == :PURCHASE &&
           customer_conversion_goal["origin"] == :WEBSITE)
       end
       op.update_mask = Google::Ads::GoogleAds::FieldMaskUtil.all_set_fields_of(op.update)
      end
    end
   end
  
   operations
  end
     

  Perl

  sub get_customer_conversion_goals {
   my ($api_client, $customer_id) = @_;
  
   my $customer_conversion_goals = [];
   # Create a query that retrieves all customer conversion goals.
   my $query =
    "SELECT customer_conversion_goal.category, customer_conversion_goal.origin "
    . "FROM customer_conversion_goal";
   # The number of conversion goals is typically less than 50 so we use
   # GoogleAdsService->search() method instead of search_stream().
   my $search_response = $api_client->GoogleAdsService()->search({
    customerId => $customer_id,
    query   => $query
   });
  
   # Iterate over the results and build the list of conversion goals.
   foreach my $google_ads_row (@{$search_response->{results}}) {
    push @$customer_conversion_goals,
     {
     category => $google_ads_row->{customerConversionGoal}{category},
     origin  => $google_ads_row->{customerConversionGoal}{origin}};
   }
  
   return $customer_conversion_goals;
  }
  
  # Creates a list of MutateOperations that override customer conversion goals.
  sub create_conversion_goal_operations {
   my ($customer_id, $customer_conversion_goals) = @_;
  
   my $operations = [];
   # To override the customer conversion goals, we will change the biddability of
   # each of the customer conversion goals so that only the desired conversion goal
   # is biddable in this campaign.
   foreach my $customer_conversion_goal (@$customer_conversion_goals) {
    my $campaign_conversion_goal =
     Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::CampaignConversionGoal->new({
      resourceName =>
       Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign_conversion_goal(
       $customer_id,
       PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID,
       $customer_conversion_goal->{category},
       $customer_conversion_goal->{origin})});
    # Change the biddability for the campaign conversion goal.
    # Set biddability to true for the desired (category, origin).
    # Set biddability to false for all other conversion goals.
    # Note:
    # 1- It is assumed that this Conversion Action
    #   (category=PURCHASE, origin=WEBSITE) exists in this account.
    # 2- More than one goal can be biddable if desired. This example
    #   shows only one.
    if ( $customer_conversion_goal->{category} eq PURCHASE
     && $customer_conversion_goal->{origin} eq WEBSITE)
    {
     $campaign_conversion_goal->{biddable} = "true";
    } else {
     $campaign_conversion_goal->{biddable} = "false";
    }
  
    push @$operations,
     Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
     ->new({
      campaignConversionGoalOperation =>
       Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::CampaignConversionGoalService::CampaignConversionGoalOperation
       ->new({
        update => $campaign_conversion_goal,
        # Set the update mask on the operation. Here the update mask will be
        # a list of all the fields that were set on the update object.
        updateMask => all_set_fields_of($campaign_conversion_goal)})});
   }
  
   return $operations;
  }