Liên kết Tài khoản Google với OAuth

Các tài khoản được liên kết bằng cách sử dụng quy trình ngầm ẩnmã uỷ quyền OAuth 2.0 tiêu chuẩn ngành. Dịch vụ của bạn phải hỗ trợ điểm cuối ủy quyền và tuân thủ giao thức trao đổi mã thông báo dựa trên OAuth 2.0.

In the implicit flow, Google opens your authorization endpoint in the user's browser. After successful sign in, you return a long-lived access token to Google. This access token is now included in every request sent from Google.

In the authorization code flow, you need two endpoints:

 • The authorization endpoint, which presents the sign-in UI to your users that aren't already signed in. The authorization endpoint also creates a short-lived authorization code to record users' consent to the requested access.

 • The token exchange endpoint, which is responsible for two types of exchanges:

  1. Exchanges an authorization code for a long-lived refresh token and a short-lived access token. This exchange happens when the user goes through the account linking flow.
  2. Exchanges a long-lived refresh token for a short-lived access token. This exchange happens when Google needs a new access token because the one it had expired.

Choose an OAuth 2.0 flow

Although the implicit flow is simpler to implement, Google recommends that access tokens issued by the implicit flow never expire. This is because the user is forced to link their account again after a token expires with the implicit flow. If you need token expiration for security reasons, we strongly recommend that you use the authorization code flow instead.

Design guidelines

This section describes the design requirements and recommendations for the user screen that you host for OAuth linking flows. After it's called by Google's app, your platform displays a sign in to Google page and account linking consent screen to the user. The user is directed back to Google's app after giving their consent to link accounts.

This figure shows the steps for a user to link their Google account
      to your authentication system. The first screenshot shows
      user-initiated linking from your platform. The second image shows
      user sign-in to Google, while the third shows the user consent and
      confirmation for linking their Google account with your app. The
      final screenshot shows a successfully linked user account in the
      Google app.
Figure 1. Account linking user sign in to Google and consent screens.

Requirements

 1. You must communicate that the user’s account will be linked to Google, not a specific Google product like Google Home or Google Assistant.

Recommendations

We recommend that you do the following:

 1. Display Google's Privacy Policy. Include a link to Google’s Privacy Policy on the consent screen.

 2. Data to be shared. Use clear and concise language to tell the user what data of theirs Google requires and why.

 3. Clear call-to-action. State a clear call-to-action on your consent screen, such as “Agree and link.” This is because users need to understand what data they're required to share with Google to link their accounts.

 4. Ability to cancel. Provide a way for users to go back or cancel, if they choose not to link.

 5. Clear sign-in process. Ensure that users have clear method for signing in to their Google account, such as fields for their username and password or Sign in with Google.

 6. Ability to unlink. Offer a mechanism for users to unlink, such as a URL to their account settings on your platform. Alternatively, you can include a link to Google Account where users can manage their linked account.

 7. Ability to change user account. Suggest a method for users to switch their account(s). This is especially beneficial if users tend to have multiple accounts.

  • If a user must close the consent screen to switch accounts, send a recoverable error to Google so the user can sign in to the desired account with OAuth linking and the implicit flow.
 8. Include your logo. Display your company logo on the consent screen. Use your style guidelines to place your logo. If you wish to also display Google's logo, see Logos and trademarks.

Tạo dự án

Cách tạo dự án để sử dụng tính năng liên kết tài khoản:

 1. Go to the Google API Console.
 2. Nhấp vào Tạo dự án .
 3. Nhập tên hoặc chấp nhận đề xuất được tạo.
 4. Xác nhận hoặc chỉnh sửa bất kỳ trường nào còn lại.
 5. Nhấp vào Tạo .

Để xem ID dự án của bạn:

 1. Go to the Google API Console.
 2. Tìm dự án của bạn trong bảng trên trang đích. ID dự án xuất hiện trong cột ID .

Quy trình Liên kết Tài khoản Google bao gồm một màn hình xin phép để cho người dùng biết ứng dụng đang yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của họ, loại dữ liệu mà họ đang yêu cầu và các điều khoản áp dụng. Bạn sẽ cần định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth trước khi tạo mã ứng dụng khách Google API.

 1. Mở trang màn hình xin phép bằng OAuth trên bảng điều khiển API của Google.
 2. Nếu được nhắc, hãy chọn dự án bạn vừa tạo.
 3. Trên trang "Màn hình xin phép bằng OAuth", hãy điền vào biểu mẫu rồi nhấp vào nút "Lưu".

  Tên ứng dụng: Tên của ứng dụng đã yêu cầu sự đồng ý. Tên này phải phản ánh chính xác ứng dụng của bạn và nhất quán với tên ứng dụng mà người dùng thấy ở nơi khác. Tên ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình đồng ý liên kết tài khoản.

  Biểu trưng ứng dụng: Một hình ảnh trên màn hình xin phép sẽ giúp người dùng nhận ra ứng dụng của bạn. Biểu trưng này xuất hiện trên màn hình xin phép liên kết tài khoản và trong phần cài đặt tài khoản

  Email hỗ trợ: Dành cho người dùng liên hệ với bạn khi có thắc mắc về sự đồng ý của họ.

  Phạm vi cho API Google: Phạm vi cho phép ứng dụng của bạn truy cập vào dữ liệu riêng tư của người dùng trên Google. Đối với trường hợp sử dụng tính năng Liên kết Tài khoản Google, phạm vi mặc định (email, hồ sơ, openid) là đủ, bạn không cần thêm bất kỳ phạm vi nhạy cảm nào. Nhìn chung, phương pháp hay nhất là yêu cầu dần phạm vi (yêu cầu truy cập từ trước) tại thời điểm cần thiết. Tìm hiểu thêm.

  Miền được uỷ quyền: Để bảo vệ bạn và người dùng của bạn, Google chỉ cho phép những ứng dụng xác thực bằng OAuth sử dụng Miền được uỷ quyền. Đường liên kết đến ứng dụng của bạn phải được lưu trữ trên Miền được cấp phép. Tìm hiểu thêm.

  Đường liên kết đến Trang chủ của ứng dụng: Trang chủ dành cho ứng dụng. Phải được lưu trữ trên Miền được uỷ quyền.

  Đường liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng: Xuất hiện trên màn hình đồng ý liên kết Tài khoản Google. Phải được lưu trữ trên Miền được uỷ quyền.

  Đường liên kết đến Điều khoản dịch vụ của ứng dụng (Không bắt buộc): Phải được lưu trữ trên một Miền được cấp phép.

  Hình 1 Màn hình đồng ý liên kết Tài khoản Google cho một Ứng dụng giả định, Tunery

 4. Kiểm tra "Trạng thái xác minh", nếu đơn đăng ký của bạn cần được xác minh rồi nhấp vào nút "Gửi để xác minh" để gửi đơn đăng ký xác minh. Tham khảo Các yêu cầu đối với việc xác minh bằng OAuth để biết thông tin chi tiết.

Triển khai máy chủ OAuth

An OAuth 2.0 server implementation of the authorization code flow consists of two endpoints, which your service makes available by HTTPS. The first endpoint is the authorization endpoint, which is responsible for finding or obtaining consent from users for data access. The authorization endpoint presents a sign-in UI to your users that aren't already signed in and records consent to the requested access. The second endpoint is the token exchange endpoint, which is used to obtain encrypted strings, called tokens, that authorize a user to access your service.

When a Google application needs to call one of your service's APIs, Google uses these endpoints together to get permission from your users to call these APIs on their behalf.

An OAuth 2.0 authorization code flow session initiated by Google has the following flow:

 1. Google opens your authorization endpoint in the user's browser. If the flow started on a voice-only device for an Action, Google transfers the execution to a phone.
 2. The user signs in, if not signed in already, and grants Google permission to access their data with your API, if they haven't already granted permission.
 3. Your service creates an authorization code and returns it to Google. To do so, redirect the user's browser back to Google with the authorization code attached to the request.
 4. Google sends the authorization code to your token exchange endpoint, which verifies the authenticity of the code and returns an access token and a refresh token. The access token is a short-lived token that your service accepts as credentials to access APIs. The refresh token is a long-lived token that Google can store and use to acquire new access tokens when they expire.
 5. After the user has completed the account linking flow, every subsequent request sent from Google contains an access token.

Handle authorization requests

When you need to perform account linking using the OAuth 2.0 authorization code flow, Google sends the user to your authorization endpoint with a request that includes the following parameters:

Authorization endpoint parameters
client_id The Client ID you assigned to Google.
redirect_uri The URL to which you send the response to this request.
state A bookkeeping value that is passed back to Google unchanged in the redirect URI.
scope Optional: A space-delimited set of scope strings that specify the data Google is requesting authorization for.
response_type The type of value to return in the response. For the OAuth 2.0 authorization code flow, the response type is always code.
user_locale The Google Account language setting in RFC5646 format, used to localize your content in the user's preferred language.

For example, if your authorization endpoint is available at https://myservice.example.com/auth, a request might look like the following:

GET https://myservice.example.com/auth?client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE_STRING&scope=REQUESTED_SCOPES&response_type=code&user_locale=LOCALE

For your authorization endpoint to handle sign-in requests, do the following steps:

 1. Verify that the client_id matches the Client ID you assigned to Google, and that the redirect_uri matches the redirect URL provided by Google for your service. These checks are important to prevent granting access to unintended or misconfigured client apps. If you support multiple OAuth 2.0 flows, also confirm that the response_type is code.
 2. Check if the user is signed in to your service. If the user isn't signed in, complete your service's sign-in or sign-up flow.
 3. Generate an authorization code for Google to use to access your API. The authorization code can be any string value, but it must uniquely represent the user, the client the token is for, and the code's expiration time, and it must not be guessable. You typically issue authorization codes that expire after approximately 10 minutes.
 4. Confirm that the URL specified by the redirect_uri parameter has the following form:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   https://oauth-redirect-sandbox.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   
 5. Redirect the user's browser to the URL specified by the redirect_uri parameter. Include the authorization code you just generated and the original, unmodified state value when you redirect by appending the code and state parameters. The following is an example of the resulting URL:
  https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID?code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE_STRING

Handle token exchange requests

Your service's token exchange endpoint is responsible for two kinds of token exchanges:

 • Exchange authorization codes for access tokens and refresh tokens
 • Exchange refresh tokens for access tokens

Token exchange requests include the following parameters:

Token exchange endpoint parameters
client_id A string that identifies the request origin as Google. This string must be registered within your system as Google's unique identifier.
client_secret A secret string that you registered with Google for your service.
grant_type The type of token being exchanged. It's either authorization_code or refresh_token.
code When grant_type=authorization_code, this parameter is the code Google received from either your sign-in or token exchange endpoint.
redirect_uri When grant_type=authorization_code, this parameter is the URL used in the initial authorization request.
refresh_token When grant_type=refresh_token, this parameter is the refresh token Google received from your token exchange endpoint.
Exchange authorization codes for access tokens and refresh tokens

After the user signs in and your authorization endpoint returns a short-lived authorization code to Google, Google sends a request to your token exchange endpoint to exchange the authorization code for an access token and a refresh token.

For these requests, the value of grant_type is authorization_code, and the value of code is the value of the authorization code you previously granted to Google. The following is an example of a request to exchange an authorization code for an access token and a refresh token:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET&grant_type=authorization_code&code=AUTHORIZATION_CODE&redirect_uri=REDIRECT_URI

To exchange authorization codes for an access token and a refresh token, your token exchange endpoint responds to POST requests by executing the following steps:

 1. Verify that the client_id identifies the request origin as an authorized origin, and that the client_secret matches the expected value.
 2. Verify that the authorization code is valid and not expired, and that the client ID specified in the request matches the client ID associated with the authorization code.
 3. Confirm that the URL specified by the redirect_uri parameter is identical to the value used in the initial authorization request.
 4. If you can't verify all of the above criteria, return an HTTP 400 Bad Request error with {"error": "invalid_grant"} as the body.
 5. Otherwise, use the user ID from the authorization code to generate a refresh token and an access token. These tokens can be any string value, but they must uniquely represent the user and the client the token is for, and they must not be guessable. For access tokens, also record the expiration time of the token, which is typically an hour after you issue the token. Refresh tokens don't expire.
 6. Return the following JSON object in the body of the HTTPS response:
  {
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "refresh_token": "REFRESH_TOKEN",
  "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
  }
  

Google stores the access token and the refresh token for the user and records the expiration of the access token. When the access token expires, Google uses the refresh token to get a new access token from your token exchange endpoint.

Exchange refresh tokens for access tokens

When an access token expires, Google sends a request to your token exchange endpoint to exchange a refresh token for a new access token.

For these requests, the value of grant_type is refresh_token, and the value of refresh_token is the value of the refresh token you previously granted to Google. The following is an example of a request to exchange a refresh token for an access token:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET&grant_type=refresh_token&refresh_token=REFRESH_TOKEN

To exchange a refresh token for an access token, your token exchange endpoint responds to POST requests by executing the following steps:

 1. Verify that the client_id identifies the request origin as Google, and that the client_secret matches the expected value.
 2. Verify that the refresh token is valid, and that the client ID specified in the request matches the client ID associated with the refresh token.
 3. If you can't verify all of the above criteria, return an HTTP 400 Bad Request error with {"error": "invalid_grant"} as the body.
 4. Otherwise, use the user ID from the refresh token to generate an access token. These tokens can be any string value, but they must uniquely represent the user and the client the token is for, and they must not be guessable. For access tokens, also record the expiration time of the token, typically an hour after you issue the token.
 5. Return the following JSON object in the body of the HTTPS response:
  {
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
  }
Xử lý các yêu cầu thông tin sử dụng

Các thiết bị đầu cuối UserInfo là một nguồn tài nguyên được bảo vệ OAuth 2.0 rằng tuyên bố trở về người dùng được liên kết. Việc triển khai và lưu trữ điểm cuối userinfo là tùy chọn, ngoại trừ các trường hợp sử dụng sau:

Sau khi mã thông báo truy cập đã được truy xuất thành công từ điểm cuối mã thông báo của bạn, Google sẽ gửi yêu cầu đến điểm cuối userinfo của bạn để truy xuất thông tin hồ sơ cơ bản về người dùng được liên kết.

tiêu đề yêu cầu điểm cuối userinfo
Authorization header Mã thông báo truy cập của loại Bearer.

Ví dụ, nếu thiết bị đầu cuối UserInfo của bạn có sẵn tại https://myservice.example.com/userinfo , một yêu cầu có thể trông như sau:

GET /userinfo HTTP/1.1
Host: myservice.example.com
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Để điểm cuối userinfo của bạn có thể xử lý các yêu cầu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trích xuất mã thông báo truy cập từ tiêu đề Ủy quyền và trả lại thông tin cho người dùng được liên kết với mã thông báo truy cập.
 2. Nếu mã thông báo truy cập không hợp lệ, trả về một lỗi HTTP 401 Unauthorized với việc sử dụng WWW-Authenticate đáp ứng Header. Dưới đây là một ví dụ về một phản ứng lỗi UserInfo:
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  WWW-Authenticate: error="invalid_token",
  error_description="The Access Token expired"
  
  Nếu một 401 Unauthorized, hoặc bất kỳ phản ứng lỗi không thành công khác được trả về trong quá trình liên kết, các lỗi sẽ không thể phục hồi được, token truy xuất sẽ bị loại bỏ và người dùng sẽ có để bắt đầu lại quá trình liên kết.
 3. Nếu mã thông báo truy cập có giá trị, lợi nhuận và HTTP 200 phản ứng với các đối tượng JSON sau trong cơ thể của HTTPS phản ứng:

  {
  "sub": "USER_UUID",
  "email": "EMAIL_ADDRESS",
  "given_name": "FIRST_NAME",
  "family_name": "LAST_NAME",
  "name": "FULL_NAME",
  "picture": "PROFILE_PICTURE",
  }
  
  Nếu UserInfo bạn endpoint lợi nhuận một thành công phản ứng HTTP 200, lấy token và tuyên bố được đăng ký so với của người dùng Google tài khoản.

  phản hồi điểm cuối userinfo
  sub Một ID duy nhất xác định người dùng trong hệ thống của bạn.
  email Địa chỉ email của người dùng.
  given_name Tùy chọn: First name của người dùng.
  family_name Tùy chọn: Last name của người dùng.
  name Tùy chọn: Họ và tên của người dùng.
  picture Tùy chọn: Profile picture của người dùng.

Xác thực quá trình triển khai

Bạn có thể xác nhận thực hiện của bạn bằng cách sử dụng các sân chơi OAuth 2.0 công cụ.

Trong công cụ, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào Cấu hình để mở cửa sổ OAuth 2.0 Configuration.
 2. Trong lĩnh vực dòng chảy OAuth, chọn Client-side.
 3. Trong lĩnh vực OAuth thiết bị đầu cuối, chọn Custom.
 4. Chỉ định điểm cuối OAuth 2.0 của bạn và ID khách hàng mà bạn đã chỉ định cho Google trong các trường tương ứng.
 5. Trong phần Bước 1, không chọn bất kỳ phạm vi của Google. Thay vào đó, hãy để trống trường này hoặc nhập phạm vi hợp lệ cho máy chủ của bạn (hoặc một chuỗi tùy ý nếu bạn không sử dụng phạm vi OAuth). Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Authorize API.
 6. Trong các phần Bước 2Bước 3, đi qua các dòng chảy OAuth 2.0 và xác minh rằng mỗi bước hoạt động như dự kiến.

Bạn có thể xác nhận thực hiện của bạn bằng cách sử dụng các tài khoản Google Liên kết Demo công cụ.

Trong công cụ, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào Sign-in với nút Google.
 2. Chọn tài khoản bạn muốn liên kết.
 3. Nhập ID dịch vụ.
 4. Tùy ý nhập một hoặc nhiều phạm vi mà bạn sẽ yêu cầu quyền truy cập.
 5. Nhấp vào Bắt đầu Demo.
 6. Khi được nhắc, hãy xác nhận rằng bạn có thể đồng ý và từ chối yêu cầu liên kết.
 7. Xác nhận rằng bạn được chuyển hướng đến nền tảng của mình.