Hiển thị trình quản lý thông tin xác thực gốc của trình duyệt

Trình quản lý thông tin xác thực gốc của trình duyệt lưu trữ thông tin xác thực mật khẩu của người dùng. Để bật trình quản lý thông tin xác thực gốc của trình duyệt, hãy đặt thuộc tính data-native_login_uri.

Lời nhắc Một lần chạm và hộp thoại của trình quản lý thông tin xác thực gốc không hiển thị cùng nhau trên cùng một trang. Hộp thoại gốc chỉ xuất hiện khi lời nhắc Một lần chạm không xuất hiện. Xem mã ví dụ sau đây:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-native_login_uri="https://your.domain/your_password_login_endpoint">
</div>