Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp Thư viện nền tảng JavaScript đăng nhập bằng Google cho web. Bạn sẽ không thể tải thư viện này xuống sau ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thay vào đó, hãy sử dụng Dịch vụ Google Identity mới cho Web.
Theo mặc định, mã ứng dụng khách mới tạo hiện bị chặn sử dụng Thư viện nền tảng cũ, các mã ứng dụng khách hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Những Mã ứng dụng khách mới được tạo trước ngày 29 tháng 7 năm 2022 có thể đặt `plugin_name` cho phép sử dụng Thư viện Google Platform.

Bật quyền truy cập phía máy chủ

Với quy trình Thêm đăng nhập trước đó, ứng dụng của bạn chỉ xác thực người dùng ở phía máy khách; trong trường hợp đó, bạn chỉ có thể truy cập các API của Google khi người dùng đang tích cực sử dụng ứng dụng của bạn. Nếu bạn muốn máy chủ của mình có thể thay mặt người dùng thực hiện các cuộc gọi API Google — có thể khi họ ngoại tuyến — máy chủ của bạn yêu cầu mã thông báo truy cập.

Trước khi bắt đầu

Bật quyền truy cập API phía máy chủ cho ứng dụng của bạn

 1. Khi bạn định cấu hình Đăng nhập bằng Google , hãy xây dựng đối tượng GoogleSignInOptions bằng phương thức requestServerAuthCode và chỉ định phạm vi mà phần mềm phụ trợ của ứng dụng của bạn cần truy cập bằng phương thức requestScopes .

  Chuyển ID ứng dụng khách của máy chủ của bạn đến phương thức requestServerAuthCode .

  // Configure sign-in to request offline access to the user's ID, basic
  // profile, and Google Drive. The first time you request a code you will
  // be able to exchange it for an access token and refresh token, which
  // you should store. In subsequent calls, the code will only result in
  // an access token. By asking for profile access (through
  // DEFAULT_SIGN_IN) you will also get an ID Token as a result of the
  // code exchange.
  String serverClientId = getString(R.string.server_client_id);
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestScopes(new Scope(Scopes.DRIVE_APPFOLDER))
      .requestServerAuthCode(serverClientId)
      .requestEmail()
      .build();
 2. Sau khi người dùng đăng nhập thành công , hãy lấy mã xác thực cho người dùng bằng getServerAuthCode :

  Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
  try {
    GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
    String authCode = account.getServerAuthCode();
  
    // Show signed-un UI
    updateUI(account);
  
    // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
  } catch (ApiException e) {
    Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
    updateUI(null);
  }
 3. Gửi mã xác thực đến chương trình phụ trợ của ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng HTTPS POST:

  HttpPost httpPost = new HttpPost("https://yourbackend.example.com/authcode");
  
  try {
    List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1);
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("authCode", authCode));
    httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
  
    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
    int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
    final String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());
  } catch (ClientProtocolException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  } catch (IOException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  }
  
 4. Trên máy chủ phụ trợ của ứng dụng, hãy trao đổi mã xác thực để truy cập và làm mới mã thông báo. Sử dụng mã thông báo truy cập để gọi các API của Google thay mặt cho người dùng và, theo tùy chọn, lưu trữ mã làm mới để lấy mã thông báo truy cập mới khi mã truy cập hết hạn.

  Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập hồ sơ, bạn cũng nhận được mã thông báo ID chứa thông tin hồ sơ cơ bản cho người dùng.

  Ví dụ:

  Java
  // (Receive authCode via HTTPS POST)
  
  
  if (request.getHeader("X-Requested-With") == null) {
   // Without the `X-Requested-With` header, this request could be forged. Aborts.
  }
  
  // Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  // Google API Console: https://console.developers.google.com/apis/credentials
  // You can also find your Web application client ID and client secret from the
  // console and specify them directly when you create the GoogleAuthorizationCodeTokenRequest
  // object.
  String CLIENT_SECRET_FILE = "/path/to/client_secret.json";
  
  // Exchange auth code for access token
  GoogleClientSecrets clientSecrets =
    GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new FileReader(CLIENT_SECRET_FILE));
  GoogleTokenResponse tokenResponse =
       new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
         new NetHttpTransport(),
         JacksonFactory.getDefaultInstance(),
         "https://oauth2.googleapis.com/token",
         clientSecrets.getDetails().getClientId(),
         clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
         authCode,
         REDIRECT_URI) // Specify the same redirect URI that you use with your web
                 // app. If you don't have a web version of your app, you can
                 // specify an empty string.
         .execute();
  
  String accessToken = tokenResponse.getAccessToken();
  
  // Use access token to call API
  GoogleCredential credential = new GoogleCredential().setAccessToken(accessToken);
  Drive drive =
    new Drive.Builder(new NetHttpTransport(), JacksonFactory.getDefaultInstance(), credential)
      .setApplicationName("Auth Code Exchange Demo")
      .build();
  File file = drive.files().get("appfolder").execute();
  
  // Get profile info from ID token
  GoogleIdToken idToken = tokenResponse.parseIdToken();
  GoogleIdToken.Payload payload = idToken.getPayload();
  String userId = payload.getSubject(); // Use this value as a key to identify a user.
  String email = payload.getEmail();
  boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
  String name = (String) payload.get("name");
  String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
  String locale = (String) payload.get("locale");
  String familyName = (String) payload.get("family_name");
  String givenName = (String) payload.get("given_name");
  
  Python
  from apiclient import discovery
  import httplib2
  from oauth2client import client
  
  # (Receive auth_code by HTTPS POST)
  
  
  # If this request does not have `X-Requested-With` header, this could be a CSRF
  if not request.headers.get('X-Requested-With'):
    abort(403)
  
  # Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  # Google API Console: https://console.developers.google.com/apis/credentials
  CLIENT_SECRET_FILE = '/path/to/client_secret.json'
  
  # Exchange auth code for access token, refresh token, and ID token
  credentials = client.credentials_from_clientsecrets_and_code(
    CLIENT_SECRET_FILE,
    ['https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata', 'profile', 'email'],
    auth_code)
  
  # Call Google API
  http_auth = credentials.authorize(httplib2.Http())
  drive_service = discovery.build('drive', 'v3', http=http_auth)
  appfolder = drive_service.files().get(fileId='appfolder').execute()
  
  # Get profile info from ID token
  userid = credentials.id_token['sub']
  email = credentials.id_token['email']