Bắt đầu tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng Android

Trước khi có thể bắt đầu tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của riêng mình, bạn phải định cấu hình dự án Google API Console và thiết lập dự án Android Studio. Các bước trên trang này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Sau đó, các bước tiếp theo sẽ mô tả cách tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho Android có các yêu cầu sau:

 • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 trở lên và bao gồm Cửa hàng Google Play hoặc một trình mô phỏng có AVD chạy nền tảng API Google dựa trên Android 4.2.2 trở lên và có Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên.
 • Phiên bản mới nhất của SDK Android, bao gồm cả thành phần Bộ công cụ SDK. SDK này có sẵn trong Trình quản lý SDK Android trong Android Studio.
 • Một dự án được định cấu hình để biên dịch theo Android 5.0 (Lollipop) trở lên.

Hướng dẫn này dành cho người dùng Android Studio. Đây là môi trường phát triển được đề xuất.

Thêm Dịch vụ Google Play

Trong tệp build.gradle cấp cao nhất của dự án, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm kho lưu trữ Maven của Google:

allprojects {
  repositories {
    google()

    // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
    // maven {
    //   url 'https://maven.google.com'
    // }
  }
}

Sau đó, trong tệp build.gradle cấp ứng dụng, hãy khai báo Dịch vụ Google Play là phần phụ thuộc:

apply plugin: 'com.android.application'
  ...

  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1'
  }

Định cấu hình dự án trên Bảng điều khiển API của Google

 1. Mở dự án của bạn trong Bảng điều khiển API hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có.
 2. Trên trang màn hình xin phép bằng OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách loại Android cho ứng dụng của bạn nếu bạn chưa có. Bạn sẽ cần chỉ định tên gói của ứng dụng và dấu vân tay chứng chỉ SHA-1. Hãy xem bài viết Xác thực ứng dụng của bạn để biết thêm thông tin.

Lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 của máy chủ phụ trợ

Nếu ứng dụng của bạn xác thực bằng máy chủ phụ trợ hoặc truy cập API của Google từ máy chủ phụ trợ, thì bạn cần lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 đại diện cho máy chủ phụ trợ của bạn.

Cách tạo mã ứng dụng khách cho máy chủ của bạn:

 1. Mở dự án của bạn trong API Console.

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách của loại Ứng dụng web. Hãy lưu ý chuỗi mã ứng dụng khách mà bạn sẽ cần truyền vào phương thức requestIdToken hoặc requestServerAuthCode khi tạo đối tượng GoogleSignInOptions.

Các bước tiếp theo

Bây giờ, khi đã định cấu hình dự án Google API Console và thiết lập dự án Android Studio, bạn có thể tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của mình.