Yêu cầu đồng ý một lần để đọc mã xác minh qua SMS

Trang này mô tả cách sử dụng SMS User Consent API để yêu cầu người dùng đồng ý đọc một tin nhắn xác minh qua SMS. Nếu người dùng đồng ý, API sẽ trả về văn bản của thông báo, từ đó bạn có thể nhận được mã xác minh và hoàn tất quá trình xác minh.

Cài đặt phần phụ thuộc

Đưa thành phần xác thực Dịch vụ Play vào tệp build.gradle của ứng dụng:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0'
implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0'

1. Lấy số điện thoại của người dùng

Nếu bạn không có số điện thoại của người dùng, hãy yêu cầu họ cung cấp trước khi bắt đầu quy trình xác minh qua SMS.

Bạn có thể lấy số điện thoại của người dùng theo cách phù hợp với ứng dụng của mình. Hãy cân nhắc sử dụng bộ chọn gợi ý Smart Lock cho Mật khẩu để giúp người dùng điền số điện thoại nếu không cần thông tin đó để tạo tài khoản. Cách sử dụng bộ chọn gợi ý:

Kotlin

private val CREDENTIAL_PICKER_REQUEST = 1 // Set to an unused request code

// Construct a request for phone numbers and show the picker
private fun requestHint() {
  val hintRequest = HintRequest.Builder()
    .setPhoneNumberIdentifierSupported(true)
    .build()
  val credentialsClient = Credentials.getClient(this)
  val intent = credentialsClient.getHintPickerIntent(hintRequest)
  startIntentSenderForResult(
    intent.intentSender,
    CREDENTIAL_PICKER_REQUEST,
    null, 0, 0, 0
  )
}

public override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  when (requestCode) {
    CREDENTIAL_PICKER_REQUEST ->
      // Obtain the phone number from the result
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK && data != null) {
        val credential = data.getParcelableExtra<Credential>(Credential.EXTRA_KEY)
        // credential.getId(); <-- will need to process phone number string
      }
    // ...
  }
}

Java

private static final int CREDENTIAL_PICKER_REQUEST = 1; // Set to an unused request code

// Construct a request for phone numbers and show the picker
private void requestHint() throws IntentSender.SendIntentException {
  HintRequest hintRequest = new HintRequest.Builder()
      .setPhoneNumberIdentifierSupported(true)
      .build();
  PendingIntent intent = Credentials.getClient(this).getHintPickerIntent(hintRequest);
  startIntentSenderForResult(intent.getIntentSender(),
      RESOLVE_HINT, null, 0, 0, 0);
}

@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  switch (requestCode) {
    case CREDENTIAL_PICKER_REQUEST:
      // Obtain the phone number from the result
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Credential credential = data.getParcelableExtra(Credential.EXTRA_KEY);
        // credential.getId(); <-- will need to process phone number string
      }
      break;
    // ...
  }
}

2. Bắt đầu nghe tin nhắn đến

Tiếp theo, hãy gọi phương thức startSmsUserConsent() của SMS User Consent API để bắt đầu theo dõi các tin nhắn đến. Nếu bạn biết số điện thoại sẽ bắt nguồn tin nhắn SMS, hãy chỉ định số điện thoại đó (nếu không, chuyển null). Bằng cách này, SMS User Consent API sẽ chỉ kích hoạt trên các tin nhắn từ số này.

Cách bắt đầu nghe:

Kotlin

// Start listening for SMS User Consent broadcasts from senderPhoneNumber
// The Task<Void> will be successful if SmsRetriever was able to start
// SMS User Consent, and will error if there was an error starting.
val task = SmsRetriever.getClient(context).startSmsUserConsent(senderPhoneNumber /* or null */)

Java

// Start listening for SMS User Consent broadcasts from senderPhoneNumber
// The Task<Void> will be successful if SmsRetriever was able to start
// SMS User Consent, and will error if there was an error starting.
Task<Void> task = SmsRetriever.getClient(context).startSmsUserConsent(senderPhoneNumber /* or null */);

Sau khi nghe tin nhắn SMS đến, bạn có thể yêu cầu hệ thống xác minh gửi mã xác minh đến số điện thoại của người dùng. Bạn đã nhận được mã này trong bước đầu tiên.

Trong 5 phút tiếp theo, khi thiết bị nhận được tin nhắn SMS chứa mã một lần, Dịch vụ Play sẽ truyền đến ứng dụng của bạn ý định để nhắc người dùng cấp quyền đọc tin nhắn. Một thông báo chỉ kích hoạt thông báo phát đi nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thông điệp này chứa một chuỗi từ 4 đến 10 ký tự chữ-số, trong đó có ít nhất một số.
 • Nếu bạn đã chỉ định số điện thoại của người gửi thì tin nhắn sẽ được gửi bởi số đó.

Xử lý các thông báo này bằng broadcast receiver có quyền SEND_PERMISSION và phản hồi các ý định SMS_RETRIEVED_ACTION. Cách tạo và đăng ký broadcast receiver:

Kotlin

private val SMS_CONSENT_REQUEST = 2 // Set to an unused request code
private val smsVerificationReceiver = object : BroadcastReceiver() {
  override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
    if (SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION == intent.action) {
      val extras = intent.extras
      val smsRetrieverStatus = extras?.get(SmsRetriever.EXTRA_STATUS) as Status

      when (smsRetrieverStatus.statusCode) {
        CommonStatusCodes.SUCCESS -> {
          // Get consent intent
          val consentIntent = extras.getParcelable<Intent>(SmsRetriever.EXTRA_CONSENT_INTENT)
          try {
            // Start activity to show consent dialog to user, activity must be started in
            // 5 minutes, otherwise you'll receive another TIMEOUT intent
            startActivityForResult(consentIntent, SMS_CONSENT_REQUEST)
          } catch (e: ActivityNotFoundException) {
            // Handle the exception ...
          }
        }
        CommonStatusCodes.TIMEOUT -> {
          // Time out occurred, handle the error.
        }
      }
    }
  }
}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  // ...

  val intentFilter = IntentFilter(SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION)
  registerReceiver(smsVerificationReceiver, SmsRetriever.SEND_PERMISSION, intentFilter)
}

Java

private static final int SMS_CONSENT_REQUEST = 2; // Set to an unused request code
private final BroadcastReceiver smsVerificationReceiver = new BroadcastReceiver() {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    if (SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION.equals(intent.getAction())) {
      Bundle extras = intent.getExtras();
      Status smsRetrieverStatus = (Status) extras.get(SmsRetriever.EXTRA_STATUS);

      switch (smsRetrieverStatus.getStatusCode()) {
        case CommonStatusCodes.SUCCESS:
          // Get consent intent
          Intent consentIntent = extras.getParcelable(SmsRetriever.EXTRA_CONSENT_INTENT);
          try {
            // Start activity to show consent dialog to user, activity must be started in
            // 5 minutes, otherwise you'll receive another TIMEOUT intent
            startActivityForResult(consentIntent, SMS_CONSENT_REQUEST);
          } catch (ActivityNotFoundException e) {
            // Handle the exception ...
          }
          break;
        case CommonStatusCodes.TIMEOUT:
          // Time out occurred, handle the error.
          break;
      }
    }
  }
};

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  // ...

  IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION);
  registerReceiver(smsVerificationReceiver, SmsRetriever.SEND_PERMISSION, intentFilter);
}

Khi bắt đầu một hoạt động trên EXTRA_CONSENT_INTENT, bạn sẽ nhắc người dùng cấp quyền một lần để đọc nội dung thông báo.

3. Nhận mã xác minh qua tin nhắn

Trong phương thức onActivityResult(), hãy xử lý phản hồi của người dùng đối với yêu cầu cấp quyền của bạn. Nếu bạn nhận được mã kết quả là RESULT_OK, thì người dùng đã cấp quyền đọc nội dung thông báo, còn bạn có thể lấy văn bản thông báo qua ý định.

Kotlin

public override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  when (requestCode) {
    // ...
    SMS_CONSENT_REQUEST ->
      // Obtain the phone number from the result
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK && data != null) {
        // Get SMS message content
        val message = data.getStringExtra(SmsRetriever.EXTRA_SMS_MESSAGE)
        // Extract one-time code from the message and complete verification
        // `message` contains the entire text of the SMS message, so you will need
        // to parse the string.
        val oneTimeCode = parseOneTimeCode(message) // define this function

        // send one time code to the server
      } else {
        // Consent denied. User can type OTC manually.
      }
  }
}

Java

@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  switch (requestCode) {
    // ...
    case SMS_CONSENT_REQUEST:
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        // Get SMS message content
        String message = data.getStringExtra(SmsRetriever.EXTRA_SMS_MESSAGE);
        // Extract one-time code from the message and complete verification
        // `sms` contains the entire text of the SMS message, so you will need
        // to parse the string.
        String oneTimeCode = parseOneTimeCode(message); // define this function

        // send one time code to the server
      } else {
        // Consent canceled, handle the error ...
      }
      break;
  }
}

Sau khi có nội dung thông báo, bạn có thể phân tích cú pháp mã xác minh và tự động điền biểu mẫu hoặc hoàn tất quy trình xác minh.