Tìm kiếm vấn đề

Thao tác tìm kiếm vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi của Google sẽ trả về tất cả vấn đề khớp với tiêu chí tìm kiếm đã chỉ định. Bạn chỉ định tiêu chí tìm kiếm bằng ngôn ngữ của cụm từ tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm được trả về dưới dạng một bảng có thể tuỳ chỉnh và lưu.

Tính năng tìm kiếm vấn đề cho phép bạn truy vấn rộng rãi tất cả vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi, hoặc tạo các truy vấn rất cụ thể bằng cách sử dụng nhiều điều kiện cho một lượt tìm kiếm. Xin lưu ý rằng mặc dù bạn có thể tìm kiếm vấn đề được báo cáo cho các thành phần cụ thể, nhưng kết quả của bạn không bao gồm các thành phần. Để biết thông tin về cách thực hiện các hoạt động tìm kiếm thành phần, hãy xem phần Tìm thành phần.

Bạn sẽ thực hiện tất cả tìm kiếm bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm xuất hiện ở đầu Công cụ theo dõi lỗi. Thanh tìm kiếm có chức năng tự động hoàn thành giúp bạn chọn các trường và một số giá trị trường.

Bạn có thể mở trình tạo tìm kiếm để dễ dàng thực hiện các lượt tìm kiếm nâng cao hơn bằng cách sử dụng nút thả xuống ở bên phải thanh tìm kiếm.

Bạn có thể lưu các nội dung tìm kiếm mà bạn tạo.

Trình tạo tìm kiếm

Trình tạo tìm kiếm cho phép bạn tạo công cụ tìm kiếm trong Công cụ theo dõi lỗi bằng cách sử dụng một giao diện trực quan. Bạn có thể sử dụng giao diện trực quan để tạo tìm kiếm mà không phải tạo tiêu chí tìm kiếm theo cách thủ công trong Ngôn ngữ truy vấn tìm kiếm.

Bạn có thể kích hoạt trình tạo tìm kiếm bằng cách nhấp vào nút mũi tên xuống ở bên phải thanh tìm kiếm. Sau đó, bạn có thể quay lại thanh tìm kiếm bằng cách nhấp vào nút đóng ở góc trên cùng bên phải. Tuy nhiên, khi bắt đầu tạo tìm kiếm, bạn có thể gặp sự cố khi chuyển sang thanh tìm kiếm nếu Công cụ theo dõi lỗi không thể chuyển đổi tiêu chí mà bạn chỉ định. Trong những trường hợp như vậy, Công cụ theo dõi lỗi sẽ trả về một lỗi.

Bạn có thể tạo truy vấn tìm kiếm theo cách thủ công bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm. Để được trợ giúp tự tạo tìm kiếm, hãy xem:

Tìm kiếm trong một thành phần và các thành phần con

Khi bạn chỉ định một thành phần trong một cụm từ tìm kiếm, theo mặc định, Trình theo dõi lỗi chỉ tìm kiếm các vấn đề liên quan đến chính xác thành phần đó. Tuy nhiên, bạn có thể chọn mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các thành phần con trong cả trình tạo tìm kiếm và trình chỉnh sửa tìm kiếm.

Trình tạo tìm kiếm

Ở bên phải trường văn bản thành phần là biểu tượng thư mục thành phần phụ. Nếu biểu tượng bị tắt, thì chỉ thành phần chính xác mà bạn chỉ định mới được sử dụng trong quá trình tìm kiếm, còn các vấn đề liên quan đến các thành phần con sẽ bị bỏ qua. Nếu biểu tượng được bật, chẳng hạn như trong ảnh chụp màn hình bên dưới, các vấn đề liên quan đến cả thành phần bạn đã chọn và mọi thành phần con của thành phần đó sẽ được tính là kết quả trùng khớp.

Nếu bạn muốn so khớp các vấn đề liên quan đến một thành phần hoặc bất kỳ thành phần con nào, hãy dùng + sau mã nhận dạng thành phần. Ví dụ: componentid:46046+ trả về các vấn đề liên quan đến thành phần có mã nhận dạng là 46046 và mọi vấn đề liên quan đến thành phần con là 46046.

Tiêu chí tìm kiếm

Thanh tìm kiếm hiển thị tiêu chí cho lần tìm kiếm gần đây nhất thực hiện trong Công cụ theo dõi lỗi từ cửa sổ trình duyệt hiện tại. (Nếu không có lượt tìm kiếm nào chạy qua cửa sổ, thì thanh tìm kiếm sẽ trống.) Đây có thể là một nội dung tìm kiếm rõ ràng bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm, trình tạo tìm kiếm hoặc trình chỉnh sửa tìm kiếm. Đây cũng có thể là một lượt tìm kiếm ngầm được bắt đầu bằng đường liên kết trong danh sách khẩn cấp hoặc đường liên kết trong ngăn điều hướng bên trái.