مقدمه ای بر یادگیری ماشینی

این ماژول یادگیری ماشینی (ML) را معرفی می کند.

مقدمه ای بر یادگیری ماشینی

اطلاعات تکمیلی