تنظیم برای اسپاسیت

این ماژول بر الزامات ویژه برای مدل های آموخته شده بر روی بردارهای ویژگی که دارای ابعاد زیادی هستند، تمرکز دارد.

تنظیم برای اسپاسیت

 • هشدار: صلیب های پراکنده ممکن است فضای ویژگی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد
 • مسائل احتمالی:
  • اندازه مدل (RAM) ممکن است بزرگ شود
  • ضرایب "صدا" (باعث بیش از حد برازش می شود)
 • می خواهم L 0 هنجار وزنه ها را جریمه کنم
  • بهینه سازی غیر محدب؛ NP-hard
 • می خواهم L 0 هنجار وزنه ها را جریمه کنم
  • بهینه سازی غیر محدب؛ NP-hard
 • ریلکس به تنظیم L 1 :
  • جریمه کردن مجموع عضلات شکم (وزن)
  • مشکل محدب
  • بر خلاف L 2 ، پراکندگی را تشویق کنید