REST Resource: accounts.languages.productCertifications

Zasób: certyfikat produktu

Dane certyfikatów produktu.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "title": string,
 "brand": string,
 "mpn": [
  string
 ],
 "productCode": [
  string
 ],
 "countryCode": [
  string
 ],
 "productType": [
  string
 ],
 "certification": [
  {
   object (Certification)
  }
 ],
 "issues": [
  {
   object (Issue)
  }
 ],
 "destinationStatuses": [
  {
   object (DestinationStatus)
  }
 ]
}
Pola
name

string

Wymagany. Unikalny identyfikator nazwy formatu certyfikatu produktu: accounts/{account}/languages/{language_code}/productcertifications/{id}, gdzie id to unikalny identyfikator, a language_code to dwuliterowy kod ISO 639-1 zgodny z językiem obsługiwanym w Zakupach Google. Patrz https://support.google.com/merchants/answer/160637.

title

string

Wymagany. Służy to do jednoznacznego potwierdzenia certyfikatu.

brand

string

Wymagany. Jest to nazwa marki produktu. Marka służy do identyfikacji Twojego produktu.

mpn[]

string

Opcjonalnie. Są to numery katalogowe producenta (MPN). Numer MPN służy do jednoznacznej identyfikacji konkretnego produktu wśród wszystkich produktów tego samego producenta

productCode[]

string

Opcjonalnie. Inna nazwa numeru GTIN.

countryCode[]

string

Opcjonalnie. Dwuliterowy kod kraju (ISO 3166-1 alfa-2).

productType[]

string

Opcjonalnie. To jest Twój własny system podziału produktów na kategorie w danych produktów.

certification[]

object (Certification)

Wymagany. Lista certyfikatów, które można połączyć z opisanym produktem.

issues[]

object (Issue)

Tylko dane wyjściowe. Wygenerowana przez serwer lista problemów związanych z produktem.

destinationStatuses[]

object (DestinationStatus)

Tylko dane wyjściowe. Stany miejsc docelowych.

Certyfikat

Opis certyfikatu.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "authority": string,
 "value": string,
 "link": string,
 "logo": string,

 // Union field _valid_until can be only one of the following:
 "validUntil": string
 // End of list of possible types for union field _valid_until.
}
Pola
name

string

Wymagany. Nazwa certyfikatu.

authority

string

Wymagany. Nazwa jednostki certyfikacji.

value

string

Wymagany. Niestandardowa wartość certyfikatu.

Pole sumy: _valid_until.

_valid_until może mieć tylko jedną z tych wartości:

validUntil

string

Opcjonalnie. datę ważności (UTC),

Problem

Problem z usługą.

Zapis JSON
{
 "type": string,
 "severity": enum (Severity),
 "attribute": string,
 "title": string,
 "description": string,
 "resolution": enum (IssueResolution),
 "destination": string,
 "timestamp": string
}
Pola
type

string

Wygenerowany przez serwer typ problemu, na przykład „INCORRECT_TEXT_FORMATTING”, „IMAGE_NOT_SERVEABLE” itp.

severity

enum (Severity)

Stopień problemu.

attribute

string

Jeśli występuje atrybut, który spowodował problem. Więcej informacji na temat atrybutów znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116.

title

string

Krótki tytuł opisujący problem.

description

string

Dłuższy opis problemu skupiający się na jego rozwiązaniu.

resolution

enum (IssueResolution)

Co trzeba zrobić, aby rozwiązać problem.

destination

string

Miejsce docelowe, którego dotyczy problem

timestamp

string (Timestamp format)

Sygnatura czasowa wystąpienia problemu.

Sygnatura czasowa w formacie „Zulu” UTC3339, z rozdzielczością nanosekundą i maksymalnie 9 cyframi. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Poziom ważności

Stopień problemu.

Wartości w polu enum
SEVERITY_UNSPECIFIED Nieokreślony poziom ważności, nigdy nie używany.
ERROR Waga błędu. Problem uniemożliwia użycie całego elementu.
WARNING Waga ostrzeżenia. Przyczyną jest problem, który uniemożliwia użycie atrybutu, który go spowodował, lub taki, który wkrótce uniemożliwia wykorzystanie całego produktu.
INFO Waga informacji. Ten problem nie wymaga natychmiastowej uwagi. Służy na przykład do informowania o atrybutach, które nadal oczekują na sprawdzenie.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie problemu.

Wartości w polu enum
RESOLUTION_UNSPECIFIED Nieokreślona rozdzielczość. Nigdy nie używana.
USER_ACTION Użytkownik, który dostarczył dane, musi podjąć działanie, aby rozwiązać problem (na przykład poprawić niektóre dane).
PENDING_PROCESSING Problem zostanie rozwiązany automatycznie (np. indeksowanie obrazu lub sprawdzenie przez Google). Nie musisz teraz nic robić. Rozwiązanie może spowodować inny problem (np. niepowodzenie indeksowania).

Stan miejsca docelowego

Stan miejsca docelowego.

Zapis JSON
{
 "destination": string,
 "status": enum (Status)
}
Pola
destination

string

Nazwa miejsca docelowego.

status

enum (Status)

Stan miejsca docelowego.

Stan

Stan.

Wartości w polu enum
UNKNOWN Stan nieokreślony, nigdy nie używany.
ACTIVE Produkt jest używany przez to miejsce docelowe.
PENDING Ta decyzja jest nadal w toku.
DISAPPROVED Produkt został odrzucony. Przyjrzyj się problemom.

Metody

delete

Usuwa certyfikat produktu według jego nazwy.

get

Uzyskuje certyfikat z nazwą produktu.

list

Wyświetla listę certyfikatów produktów z określonej jednostki.

patch

Aktualizuje (lub tworzy w przypadku parametru allow_missing = prawda), certyfikat łączący usługi z produktami.