แสดงแผนที่พื้นฐาน

ภาพแสดงแผนที่พื้นฐาน

ตัวอย่างนี้สร้างแผนที่โดยใช้ SupportMapFragment จาก Maps SDK สำหรับ Android

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

เริ่มต้นใช้งาน

คุณต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อน จึงจะลองใช้โค้ดตัวอย่างได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Maps SDK สำหรับตัวอย่างโค้ด Android

ดูโค้ด

Kotlinclass BasicMapDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  val SYDNEY = LatLng(-33.862, 151.21)
  val ZOOM_LEVEL = 13f

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_basic_map_demo)
    val mapFragment : SupportMapFragment? =
        supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  /**
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just move the camera to Sydney and add a marker in Sydney.
   */
  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    with(googleMap) {
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SYDNEY, ZOOM_LEVEL))
      addMarker(MarkerOptions().position(SYDNEY))
    }
  }
}

   

Java


public class BasicMapDemoActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.basic_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we
   * just add a marker near Africa.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng(0, 0)).title("Marker"));
  }
}

   

โคลนและเรียกใช้ตัวอย่าง

ต้องมี Git เพื่อเรียกใช้ตัวอย่างนี้ในเครื่อง คำสั่งต่อไปนี้โคลนที่เก็บแอปพลิเคชันตัวอย่าง

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

นำเข้าโปรเจ็กต์ตัวอย่างไปยัง Android Studio โดยทำดังนี้

 1. ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
 2. ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บและเลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์สำหรับ Kotlin หรือ Java ดังนี้

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. เลือกเปิด Android Studio จะสร้างโปรเจ็กต์โดยใช้เครื่องมือสร้าง Gradle
 4. สร้างไฟล์เปล่า secrets.properties ในไดเรกทอรีเดียวกันกับไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มคีย์ API ลงในโปรเจ็กต์
 5. เพิ่มสตริงต่อไปนี้ลงใน secrets.properties โดยแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. เรียกใช้แอป