จัดการเหตุการณ์

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีฟังและจัดการเหตุการณ์บางอย่างบนแผนที่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

เริ่มต้นใช้งาน

คุณต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อน จึงจะลองใช้โค้ดตัวอย่างได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Maps SDK สำหรับตัวอย่างโค้ด Android

ดูโค้ด

Kotlinclass EventsDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapClickListener,
  OnMapLongClickListener, OnCameraIdleListener, OnMapReadyCallback {

  private lateinit var tapTextView: TextView
  private lateinit var cameraTextView: TextView
  private lateinit var map: GoogleMap

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.events_demo)
    tapTextView = findViewById(R.id.tap_text)
    cameraTextView = findViewById(R.id.camera_text)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    // return early if the map was not initialised properly
    map = googleMap
    map.setOnMapClickListener(this)
    map.setOnMapLongClickListener(this)
    map.setOnCameraIdleListener(this)
  }

  override fun onMapClick(point: LatLng) {
    tapTextView.text = "tapped, point=$point"
  }

  override fun onMapLongClick(point: LatLng) {
    tapTextView.text = "long pressed, point=$point"
  }

  override fun onCameraIdle() {
    if (!::map.isInitialized) return
    cameraTextView.text = map.cameraPosition.toString()
  }
}

   

Java


public class EventsDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapClickListener, OnMapLongClickListener, OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {

  private TextView tapTextView;
  private TextView cameraTextView;
  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.events_demo);

    tapTextView = findViewById(R.id.tap_text);
    cameraTextView = findViewById(R.id.camera_text);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;
    this.map.setOnMapClickListener(this);
    this.map.setOnMapLongClickListener(this);
    this.map.setOnCameraIdleListener(this);
  }

  @Override
  public void onMapClick(LatLng point) {
    tapTextView.setText("tapped, point=" + point);
  }

  @Override
  public void onMapLongClick(LatLng point) {
    tapTextView.setText("long pressed, point=" + point);
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    cameraTextView.setText(map.getCameraPosition().toString());
  }
}

   

โคลนและเรียกใช้ตัวอย่าง

ต้องมี Git เพื่อเรียกใช้ตัวอย่างนี้ในเครื่อง คำสั่งต่อไปนี้โคลนที่เก็บแอปพลิเคชันตัวอย่าง

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

นำเข้าโปรเจ็กต์ตัวอย่างไปยัง Android Studio โดยทำดังนี้

 1. ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
 2. ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บและเลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์สำหรับ Kotlin หรือ Java โดยทำดังนี้

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. เลือกเปิด Android Studio จะสร้างโปรเจ็กต์โดยใช้เครื่องมือสร้าง Gradle
 4. สร้างไฟล์เปล่า secrets.properties ในไดเรกทอรีเดียวกันกับไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มคีย์ API ลงในโปรเจ็กต์
 5. เพิ่มสตริงต่อไปนี้ลงใน secrets.properties โดยแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. เรียกใช้แอป