เพิ่มเครื่องหมายพร้อมหน้าต่างข้อมูลลงในแผนที่

ตัวอย่างนี้ระบุตำแหน่งบนแผนที่ด้วยเครื่องหมาย เมื่อผู้ใช้แตะเครื่องหมาย หน้าต่างข้อมูลจะปรากฏขึ้น

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

เริ่มต้นใช้งาน

คุณต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อน จึงจะลองใช้โค้ดตัวอย่างได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Maps SDK สำหรับตัวอย่างโค้ด Android

ดูโค้ด

Kotlinclass MarkerDemoActivity :
    AppCompatActivity(),
    OnMarkerClickListener,
    OnInfoWindowClickListener,
    OnMarkerDragListener,
    OnInfoWindowLongClickListener,
    OnInfoWindowCloseListener,
    OnMapAndViewReadyListener.OnGlobalLayoutAndMapReadyListener {

  private val TAG = MarkerDemoActivity::class.java.name

  /** This is ok to be lateinit as it is initialised in onMapReady */
  private lateinit var map: GoogleMap

  /**
   * Keeps track of the last selected marker (though it may no longer be selected). This is
   * useful for refreshing the info window.
   *
   * Must be nullable as it is null when no marker has been selected
   */
  private var lastSelectedMarker: Marker? = null

  private val markerRainbow = ArrayList<Marker>()

  /** map to store place names and locations */
  private val places = mapOf(
      "BRISBANE" to LatLng(-27.47093, 153.0235),
      "MELBOURNE" to LatLng(-37.81319, 144.96298),
      "DARWIN" to LatLng(-12.4634, 130.8456),
      "SYDNEY" to LatLng(-33.87365, 151.20689),
      "ADELAIDE" to LatLng(-34.92873, 138.59995),
      "PERTH" to LatLng(-31.952854, 115.857342),
      "ALICE_SPRINGS" to LatLng(-24.6980, 133.8807)
  )

  /** These can be lateinit as they are set in onCreate */
  private lateinit var topText: TextView
  private lateinit var rotationBar: SeekBar
  private lateinit var flatBox: CheckBox
  private lateinit var options: RadioGroup

  private val random = Random()

  /** Demonstrates customizing the info window and/or its contents. */
  internal inner class CustomInfoWindowAdapter : InfoWindowAdapter {

    // These are both view groups containing an ImageView with id "badge" and two
    // TextViews with id "title" and "snippet".
    private val window: View = layoutInflater.inflate(R.layout.custom_info_window, null)
    private val contents: View = layoutInflater.inflate(R.layout.custom_info_contents, null)

    override fun getInfoWindow(marker: Marker): View? {
      if (options.checkedRadioButtonId != R.id.custom_info_window) {
        // This means that getInfoContents will be called.
        return null
      }
      render(marker, window)
      return window
    }

    override fun getInfoContents(marker: Marker): View? {
      if (options.checkedRadioButtonId != R.id.custom_info_contents) {
        // This means that the default info contents will be used.
        return null
      }
      render(marker, contents)
      return contents
    }

    private fun render(marker: Marker, view: View) {
      val badge = when (marker.title!!) {
        "Brisbane" -> R.drawable.badge_qld
        "Adelaide" -> R.drawable.badge_sa
        "Sydney" -> R.drawable.badge_nsw
        "Melbourne" -> R.drawable.badge_victoria
        "Perth" -> R.drawable.badge_wa
        in "Darwin Marker 1".."Darwin Marker 4" -> R.drawable.badge_nt
        else -> 0 // Passing 0 to setImageResource will clear the image view.
      }

      view.findViewById<ImageView>(R.id.badge).setImageResource(badge)

      // Set the title and snippet for the custom info window
      val title: String? = marker.title
      val titleUi = view.findViewById<TextView>(R.id.title)

      if (title != null) {
        // Spannable string allows us to edit the formatting of the text.
        titleUi.text = SpannableString(title).apply {
          setSpan(ForegroundColorSpan(Color.RED), 0, length, 0)
        }
      } else {
        titleUi.text = ""
      }

      val snippet: String? = marker.snippet
      val snippetUi = view.findViewById<TextView>(R.id.snippet)
      if (snippet != null && snippet.length > 12) {
        snippetUi.text = SpannableString(snippet).apply {
          setSpan(ForegroundColorSpan(Color.MAGENTA), 0, 10, 0)
          setSpan(ForegroundColorSpan(Color.BLUE), 12, snippet.length, 0)
        }
      } else {
        snippetUi.text = ""
      }
    }
  }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.marker_demo)

    topText = findViewById(R.id.top_text)

    rotationBar = findViewById<SeekBar>(R.id.rotationSeekBar).apply {
      max = 360
      setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener {

        /** Called when the Rotation progress bar is moved */
        override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar?, progress: Int, fromUser: Boolean) {
          val rotation = seekBar?.progress?.toFloat()
          checkReadyThen { markerRainbow.map { it.rotation = rotation ?: 0f } }
        }

        override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {
          // do nothing
        }

        override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {
          //do nothing
        }

      } )
    }

    flatBox = findViewById(R.id.flat)

    options = findViewById<RadioGroup>(R.id.custom_info_window_options).apply {
      setOnCheckedChangeListener { _, _ ->
        if (lastSelectedMarker?.isInfoWindowShown == true) {
          // Refresh the info window when the info window's content has changed.
          // must deal with the possibility that lastSelectedMarker has changed in
          // another thread between the null check and this line, do this with !!
          lastSelectedMarker?.showInfoWindow()
        }
      }
    }

    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    OnMapAndViewReadyListener(mapFragment, this)
  }

  /**
   * This is the callback that is triggered when the GoogleMap has loaded and is ready for use
   */
  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap?) {

    // return early if the map was not initialised properly
    map = googleMap ?: return

    // create bounds that encompass every location we reference
    val boundsBuilder = LatLngBounds.Builder()
    // include all places we have markers for on the map
    places.keys.map { place -> boundsBuilder.include(places.getValue(place)) }
    val bounds = boundsBuilder.build()

    with(map) {
      // Hide the zoom controls as the button panel will cover it.
      uiSettings.isZoomControlsEnabled = false

      // Setting an info window adapter allows us to change the both the contents and
      // look of the info window.
      setInfoWindowAdapter(CustomInfoWindowAdapter())

      // Set listeners for marker events. See the bottom of this class for their behavior.
      setOnMarkerClickListener(this@MarkerDemoActivity)
      setOnInfoWindowClickListener(this@MarkerDemoActivity)
      setOnMarkerDragListener(this@MarkerDemoActivity)
      setOnInfoWindowCloseListener(this@MarkerDemoActivity)
      setOnInfoWindowLongClickListener(this@MarkerDemoActivity)

      // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
      // Ideally this string would be localised.
      setContentDescription("Map with lots of markers.")

      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(bounds, 50))
    }

    // Add lots of markers to the googleMap.
    addMarkersToMap()

  }

  /**
   * Show all the specified markers on the map
   */
  private fun addMarkersToMap() {

    val placeDetailsMap = mutableMapOf(
        // Uses a coloured icon
        "BRISBANE" to PlaceDetails(
            position = places.getValue("BRISBANE"),
            title = "Brisbane",
            snippet = "Population: 2,074,200",
            icon = BitmapDescriptorFactory
                .defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE)
        ),

        // Uses a custom icon with the info window popping out of the center of the icon.
        "SYDNEY" to PlaceDetails(
            position = places.getValue("SYDNEY"),
            title = "Sydney",
            snippet = "Population: 4,627,300",
            icon = BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.arrow),
            infoWindowAnchorX = 0.5f,
            infoWindowAnchorY = 0.5f
        ),

        // Will create a draggable marker. Long press to drag.
        "MELBOURNE" to PlaceDetails(
            position = places.getValue("MELBOURNE"),
            title = "Melbourne",
            snippet = "Population: 4,137,400",
            draggable = true
        ),

        // Use a vector drawable resource as a marker icon.
        "ALICE_SPRINGS" to PlaceDetails(
            position = places.getValue("ALICE_SPRINGS"),
            title = "Alice Springs",
            icon = vectorToBitmap(
                R.drawable.ic_android, Color.parseColor("#A4C639"))
        ),

        // More markers for good measure
        "PERTH" to PlaceDetails(
            position = places.getValue("PERTH"),
            title = "Perth",
            snippet = "Population: 1,738,800"
        ),

        "ADELAIDE" to PlaceDetails(
            position = places.getValue("ADELAIDE"),
            title = "Adelaide",
            snippet = "Population: 1,213,000"
        )

    )

    // add 4 markers on top of each other in Darwin with varying z-indexes
    (0 until 4).map {
      placeDetailsMap.put(
        "DARWIN ${it + 1}", PlaceDetails(
          position = places.getValue("DARWIN"),
          title = "Darwin Marker ${it + 1}",
          snippet = "z-index initially ${it + 1}",
          zIndex = it.toFloat()
        )
      )
    }

    // place markers for each of the defined locations
    placeDetailsMap.keys.map {
      with(placeDetailsMap.getValue(it)) {
        map.addMarker(MarkerOptions()
            .position(position)
            .title(title)
            .snippet(snippet)
            .icon(icon)
            .infoWindowAnchor(infoWindowAnchorX, infoWindowAnchorY)
            .draggable(draggable)
            .zIndex(zIndex))

      }
    }

    // Creates a marker rainbow demonstrating how to create default marker icons of different
    // hues (colors).
    val numMarkersInRainbow = 12
    (0 until numMarkersInRainbow).mapTo(markerRainbow) {
      map.addMarker(MarkerOptions().apply{
        position(LatLng(
          -30 + 10 * Math.sin(it * Math.PI / (numMarkersInRainbow - 1)),
          135 - 10 * Math.cos(it * Math.PI / (numMarkersInRainbow - 1))))
        title("Marker $it")
        icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker((it * 360 / numMarkersInRainbow)
                                .toFloat()))
        flat(flatBox.isChecked)
        rotation(rotationBar.progress.toFloat())
      })!!
    }
  }

  /**
   * Demonstrates converting a [Drawable] to a [BitmapDescriptor],
   * for use as a marker icon.
   */
  private fun vectorToBitmap(@DrawableRes id : Int, @ColorInt color : Int): BitmapDescriptor {
    val vectorDrawable: Drawable? = ResourcesCompat.getDrawable(resources, id, null)
    if (vectorDrawable == null) {
      Log.e(TAG, "Resource not found")
      return BitmapDescriptorFactory.defaultMarker()
    }
    val bitmap = Bitmap.createBitmap(vectorDrawable.intrinsicWidth,
        vectorDrawable.intrinsicHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888)
    val canvas = Canvas(bitmap)
    vectorDrawable.setBounds(0, 0, canvas.width, canvas.height)
    DrawableCompat.setTint(vectorDrawable, color)
    vectorDrawable.draw(canvas)
    return BitmapDescriptorFactory.fromBitmap(bitmap)
  }

  /** Called when the Clear button is clicked. */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onClearMap(view: View) {
    checkReadyThen { map.clear() }
  }

  /** Called when the Reset button is clicked. */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onResetMap(view: View) {
    checkReadyThen {
      map.clear()
      addMarkersToMap()
    }
  }

  /** Called when the Flat check box is checked or unchecked */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleFlat(view: View) {
    checkReadyThen { markerRainbow.map { marker -> marker.isFlat = flatBox.isChecked } }
  }

  //
  // Marker related listeners.
  //
  override fun onMarkerClick(marker : Marker): Boolean {

    // Markers have a z-index that is settable and gettable.
    marker.zIndex += 1.0f
    Toast.makeText(this, "${marker.title} z-index set to ${marker.zIndex}",
        Toast.LENGTH_SHORT).show()

    lastSelectedMarker = marker

    if (marker.position == places.getValue("PERTH")) {
      // This causes the marker at Perth to bounce into position when it is clicked.
      val handler = Handler()
      val start = SystemClock.uptimeMillis()
      val duration = 1500

      val interpolator = BounceInterpolator()

      handler.post(object : Runnable {
        override fun run() {
          val elapsed = SystemClock.uptimeMillis() - start
          val t = Math.max(
              1 - interpolator.getInterpolation(elapsed.toFloat() / duration), 0f)
          marker.setAnchor(0.5f, 1.0f + 2 * t)

          // Post again 16ms later.
          if (t > 0.0) {
            handler.postDelayed(this, 16)
          }
        }
      })
    } else if (marker.position == places.getValue("ADELAIDE")) {
      // This causes the marker at Adelaide to change color and alpha.
      marker.apply {
        setIcon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(random.nextFloat() * 360))
        alpha = random.nextFloat()
      }
    }

    // We return false to indicate that we have not consumed the event and that we wish
    // for the default behavior to occur (which is for the camera to move such that the
    // marker is centered and for the marker's info window to open, if it has one).
    return false
  }

  override fun onInfoWindowClick(marker : Marker) {
    Toast.makeText(this, "Click Info Window", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }

  override fun onInfoWindowClose(marker : Marker) {
    Toast.makeText(this, "Close Info Window", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }

  override fun onInfoWindowLongClick(marker : Marker) {
    Toast.makeText(this, "Info Window long click", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }

  override fun onMarkerDragStart(marker : Marker) {
    topText.text = getString(R.string.on_marker_drag_start)
  }

  override fun onMarkerDragEnd(marker : Marker) {
    topText.text = getString(R.string.on_marker_drag_end)
  }

  override fun onMarkerDrag(marker : Marker) {
    topText.text = getString(R.string.on_marker_drag, marker.position.latitude, marker.position.longitude)
  }

  /**
   * Checks if the map is ready, the executes the provided lambda function
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if the map is ready
   */
  private fun checkReadyThen(stuffToDo : () -> Unit) {
    if (!::map.isInitialized) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
      stuffToDo()
    }
  }
}

   

Java


public class MarkerDemoActivity extends AppCompatActivity implements
    OnMarkerClickListener,
    OnInfoWindowClickListener,
    OnMarkerDragListener,
    OnSeekBarChangeListener,
    OnInfoWindowLongClickListener,
    OnInfoWindowCloseListener,
    OnMapAndViewReadyListener.OnGlobalLayoutAndMapReadyListener {

  private static final LatLng BRISBANE = new LatLng(-27.47093, 153.0235);

  private static final LatLng MELBOURNE = new LatLng(-37.81319, 144.96298);

  private static final LatLng DARWIN = new LatLng(-12.4634, 130.8456);

  private static final LatLng SYDNEY = new LatLng(-33.87365, 151.20689);

  private static final LatLng ADELAIDE = new LatLng(-34.92873, 138.59995);

  private static final LatLng PERTH = new LatLng(-31.952854, 115.857342);

  private static final LatLng ALICE_SPRINGS = new LatLng(-24.6980, 133.8807);

  /** Demonstrates customizing the info window and/or its contents. */
  class CustomInfoWindowAdapter implements InfoWindowAdapter {

    // These are both viewgroups containing an ImageView with id "badge" and two TextViews with id
    // "title" and "snippet".
    private final View mWindow;

    private final View mContents;

    CustomInfoWindowAdapter() {
      mWindow = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_info_window, null);
      mContents = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_info_contents, null);
    }

    @Override
    public View getInfoWindow(Marker marker) {
      if (mOptions.getCheckedRadioButtonId() != R.id.custom_info_window) {
        // This means that getInfoContents will be called.
        return null;
      }
      render(marker, mWindow);
      return mWindow;
    }

    @Override
    public View getInfoContents(Marker marker) {
      if (mOptions.getCheckedRadioButtonId() != R.id.custom_info_contents) {
        // This means that the default info contents will be used.
        return null;
      }
      render(marker, mContents);
      return mContents;
    }

    private void render(Marker marker, View view) {
      int badge;
      // Use the equals() method on a Marker to check for equals. Do not use ==.
      if (marker.equals(mBrisbane)) {
        badge = R.drawable.badge_qld;
      } else if (marker.equals(mAdelaide)) {
        badge = R.drawable.badge_sa;
      } else if (marker.equals(mSydney)) {
        badge = R.drawable.badge_nsw;
      } else if (marker.equals(mMelbourne)) {
        badge = R.drawable.badge_victoria;
      } else if (marker.equals(mPerth)) {
        badge = R.drawable.badge_wa;
      } else if (marker.equals(mDarwin1)) {
        badge = R.drawable.badge_nt;
      } else if (marker.equals(mDarwin2)) {
        badge = R.drawable.badge_nt;
      } else if (marker.equals(mDarwin3)) {
        badge = R.drawable.badge_nt;
      } else if (marker.equals(mDarwin4)) {
        badge = R.drawable.badge_nt;
      } else {
        // Passing 0 to setImageResource will clear the image view.
        badge = 0;
      }
      ((ImageView) view.findViewById(R.id.badge)).setImageResource(badge);

      String title = marker.getTitle();
      TextView titleUi = ((TextView) view.findViewById(R.id.title));
      if (title != null) {
        // Spannable string allows us to edit the formatting of the text.
        SpannableString titleText = new SpannableString(title);
        titleText.setSpan(new ForegroundColorSpan(Color.RED), 0, titleText.length(), 0);
        titleUi.setText(titleText);
      } else {
        titleUi.setText("");
      }

      String snippet = marker.getSnippet();
      TextView snippetUi = ((TextView) view.findViewById(R.id.snippet));
      if (snippet != null && snippet.length() > 12) {
        SpannableString snippetText = new SpannableString(snippet);
        snippetText.setSpan(new ForegroundColorSpan(Color.MAGENTA), 0, 10, 0);
        snippetText.setSpan(new ForegroundColorSpan(Color.BLUE), 12, snippet.length(), 0);
        snippetUi.setText(snippetText);
      } else {
        snippetUi.setText("");
      }
    }
  }

  private GoogleMap mMap;

  private Marker mPerth;

  private Marker mSydney;

  private Marker mBrisbane;

  private Marker mAdelaide;

  private Marker mMelbourne;

  private Marker mDarwin1;
  private Marker mDarwin2;
  private Marker mDarwin3;
  private Marker mDarwin4;


  /**
   * Keeps track of the last selected marker (though it may no longer be selected). This is
   * useful for refreshing the info window.
   */
  private Marker mLastSelectedMarker;

  private final List<Marker> mMarkerRainbow = new ArrayList<Marker>();

  private TextView mTopText;

  private SeekBar mRotationBar;

  private CheckBox mFlatBox;

  private RadioGroup mOptions;

  private final Random mRandom = new Random();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.marker_demo);

    mTopText = (TextView) findViewById(R.id.top_text);

    mRotationBar = (SeekBar) findViewById(R.id.rotationSeekBar);
    mRotationBar.setMax(360);
    mRotationBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    mFlatBox = (CheckBox) findViewById(R.id.flat);

    mOptions = (RadioGroup) findViewById(R.id.custom_info_window_options);
    mOptions.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
        if (mLastSelectedMarker != null && mLastSelectedMarker.isInfoWindowShown()) {
          // Refresh the info window when the info window's content has changed.
          mLastSelectedMarker.showInfoWindow();
        }
      }
    });

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    new OnMapAndViewReadyListener(mapFragment, this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    mMap = map;

    // Hide the zoom controls as the button panel will cover it.
    mMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false);

    // Add lots of markers to the map.
    addMarkersToMap();

    // Setting an info window adapter allows us to change the both the contents and look of the
    // info window.
    mMap.setInfoWindowAdapter(new CustomInfoWindowAdapter());

    // Set listeners for marker events. See the bottom of this class for their behavior.
    mMap.setOnMarkerClickListener(this);
    mMap.setOnInfoWindowClickListener(this);
    mMap.setOnMarkerDragListener(this);
    mMap.setOnInfoWindowCloseListener(this);
    mMap.setOnInfoWindowLongClickListener(this);

    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    // Ideally this string would be localised.
    mMap.setContentDescription("Map with lots of markers.");

    LatLngBounds bounds = new LatLngBounds.Builder()
        .include(PERTH)
        .include(SYDNEY)
        .include(ADELAIDE)
        .include(BRISBANE)
        .include(MELBOURNE)
        .include(DARWIN)
        .build();
    mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(bounds, 50));
  }

  private void addMarkersToMap() {
    // Uses a colored icon.
    mBrisbane = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(BRISBANE)
        .title("Brisbane")
        .snippet("Population: 2,074,200")
        .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE)));

    // Uses a custom icon with the info window popping out of the center of the icon.
    mSydney = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(SYDNEY)
        .title("Sydney")
        .snippet("Population: 4,627,300")
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.arrow))
        .infoWindowAnchor(0.5f, 0.5f));

    // Creates a draggable marker. Long press to drag.
    mMelbourne = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(MELBOURNE)
        .title("Melbourne")
        .snippet("Population: 4,137,400")
        .draggable(true));

    // Place four markers on top of each other with differing z-indexes.
    mDarwin1 = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(DARWIN)
        .title("Darwin Marker 1")
        .snippet("z-index 1")
        .zIndex(1));
    mDarwin2 = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(DARWIN)
        .title("Darwin Marker 2")
        .snippet("z-index 2")
        .zIndex(2));
    mDarwin3 = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(DARWIN)
        .title("Darwin Marker 3")
        .snippet("z-index 3")
        .zIndex(3));
    mDarwin4 = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(DARWIN)
        .title("Darwin Marker 4")
        .snippet("z-index 4")
        .zIndex(4));


    // A few more markers for good measure.
    mPerth = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(PERTH)
        .title("Perth")
        .snippet("Population: 1,738,800"));
    mAdelaide = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(ADELAIDE)
        .title("Adelaide")
        .snippet("Population: 1,213,000"));

    // Vector drawable resource as a marker icon.
    mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(ALICE_SPRINGS)
        .icon(vectorToBitmap(R.drawable.ic_android, Color.parseColor("#A4C639")))
        .title("Alice Springs"));

    // Creates a marker rainbow demonstrating how to create default marker icons of different
    // hues (colors).
    float rotation = mRotationBar.getProgress();
    boolean flat = mFlatBox.isChecked();

    int numMarkersInRainbow = 12;
    for (int i = 0; i < numMarkersInRainbow; i++) {
      Marker marker = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
          .position(new LatLng(
              -30 + 10 * Math.sin(i * Math.PI / (numMarkersInRainbow - 1)),
              135 - 10 * Math.cos(i * Math.PI / (numMarkersInRainbow - 1))))
          .title("Marker " + i)
          .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(i * 360 / numMarkersInRainbow))
          .flat(flat)
          .rotation(rotation));
      mMarkerRainbow.add(marker);
    }
  }

  /**
   * Demonstrates converting a {@link Drawable} to a {@link BitmapDescriptor},
   * for use as a marker icon.
   */
  private BitmapDescriptor vectorToBitmap(@DrawableRes int id, @ColorInt int color) {
    Drawable vectorDrawable = ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), id, null);
    Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(vectorDrawable.getIntrinsicWidth(),
        vectorDrawable.getIntrinsicHeight(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
    Canvas canvas = new Canvas(bitmap);
    vectorDrawable.setBounds(0, 0, canvas.getWidth(), canvas.getHeight());
    DrawableCompat.setTint(vectorDrawable, color);
    vectorDrawable.draw(canvas);
    return BitmapDescriptorFactory.fromBitmap(bitmap);
  }

  private boolean checkReady() {
    if (mMap == null) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
    return true;
  }

  /** Called when the Clear button is clicked. */
  public void onClearMap(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }
    mMap.clear();
  }

  /** Called when the Reset button is clicked. */
  public void onResetMap(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }
    // Clear the map because we don't want duplicates of the markers.
    mMap.clear();
    addMarkersToMap();
  }

  /** Called when the Reset button is clicked. */
  public void onToggleFlat(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }
    boolean flat = mFlatBox.isChecked();
    for (Marker marker : mMarkerRainbow) {
      marker.setFlat(flat);
    }
  }

  @Override
  public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }
    float rotation = seekBar.getProgress();
    for (Marker marker : mMarkerRainbow) {
      marker.setRotation(rotation);
    }
  }

  @Override
  public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
    // Do nothing.
  }

  @Override
  public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
    // Do nothing.
  }

  //
  // Marker related listeners.
  //

  @Override
  public boolean onMarkerClick(final Marker marker) {
    if (marker.equals(mPerth)) {
      // This causes the marker at Perth to bounce into position when it is clicked.
      final Handler handler = new Handler();
      final long start = SystemClock.uptimeMillis();
      final long duration = 1500;

      final Interpolator interpolator = new BounceInterpolator();

      handler.post(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          long elapsed = SystemClock.uptimeMillis() - start;
          float t = Math.max(
              1 - interpolator.getInterpolation((float) elapsed / duration), 0);
          marker.setAnchor(0.5f, 1.0f + 2 * t);

          if (t > 0.0) {
            // Post again 16ms later.
            handler.postDelayed(this, 16);
          }
        }
      });
    } else if (marker.equals(mAdelaide)) {
      // This causes the marker at Adelaide to change color and alpha.
      marker.setIcon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(mRandom.nextFloat() * 360));
      marker.setAlpha(mRandom.nextFloat());
    }

    // Markers have a z-index that is settable and gettable.
    float zIndex = marker.getZIndex() + 1.0f;
    marker.setZIndex(zIndex);
    Toast.makeText(this, marker.getTitle() + " z-index set to " + zIndex,
        Toast.LENGTH_SHORT).show();

    mLastSelectedMarker = marker;
    // We return false to indicate that we have not consumed the event and that we wish
    // for the default behavior to occur (which is for the camera to move such that the
    // marker is centered and for the marker's info window to open, if it has one).
    return false;
  }

  @Override
  public void onInfoWindowClick(Marker marker) {
    Toast.makeText(this, "Click Info Window", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onInfoWindowClose(Marker marker) {
    //Toast.makeText(this, "Close Info Window", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onInfoWindowLongClick(Marker marker) {
    Toast.makeText(this, "Info Window long click", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onMarkerDragStart(Marker marker) {
    mTopText.setText("onMarkerDragStart");
  }

  @Override
  public void onMarkerDragEnd(Marker marker) {
    mTopText.setText("onMarkerDragEnd");
  }

  @Override
  public void onMarkerDrag(Marker marker) {
    mTopText.setText("onMarkerDrag. Current Position: " + marker.getPosition());
  }

}

   

โคลนและเรียกใช้ตัวอย่าง

ต้องมี Git เพื่อเรียกใช้ตัวอย่างนี้ในเครื่อง คำสั่งต่อไปนี้โคลนที่เก็บแอปพลิเคชันตัวอย่าง

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

นำเข้าโปรเจ็กต์ตัวอย่างไปยัง Android Studio โดยทำดังนี้

 1. ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
 2. ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บและเลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์สำหรับ Kotlin หรือ Java โดยทำดังนี้

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. เลือกเปิด Android Studio จะสร้างโปรเจ็กต์โดยใช้เครื่องมือสร้าง Gradle
 4. สร้างไฟล์เปล่า secrets.properties ในไดเรกทอรีเดียวกันกับไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มคีย์ API ลงในโปรเจ็กต์
 5. เพิ่มสตริงต่อไปนี้ลงใน secrets.properties โดยแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. เรียกใช้แอป