วาดรูปหลายเหลี่ยมบนแผนที่

ตัวอย่างนี้วาดรูปหลายเหลี่ยมที่มีรูปร่างและสีต่างๆ บนแผนที่

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

เริ่มต้นใช้งาน

คุณต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อน จึงจะลองใช้โค้ดตัวอย่างได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Maps SDK สำหรับตัวอย่างโค้ด Android

ดูโค้ด

Kotlinoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.polygon_demo)

  fillHueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.fillHueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = MAX_HUE_DEGREES / 2
  }

  fillAlphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.fillAlphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA / 2
  }

  strokeWidthBar = findViewById<SeekBar>(R.id.strokeWidthSeekBar).apply {
    max = MAX_WIDTH_PX
    progress = MAX_WIDTH_PX / 3
  }

  strokeHueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.strokeHueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = 0
  }

  strokeAlphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.strokeAlphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA
  }

  strokeJointTypeSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.strokeJointTypeSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolygonDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(jointTypeNameResourceIds))
  }

  strokePatternSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.strokePatternSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolygonDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(patternTypeNameResourceIds))
  }

  clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability)

  val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  mapFragment.getMapAsync(this)
}

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {

  // return early if the map was not initialised properly
  googleMap ?: return

  val fillColorArgb = Color.HSVToColor(
      fillAlphaBar.progress, floatArrayOf(fillHueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f))
  val strokeColorArgb = Color.HSVToColor(
      strokeAlphaBar.progress, floatArrayOf(strokeHueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f))

  with(googleMap) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    setContentDescription(getString(R.string.polygon_demo_description))
    // Move the googleMap so that it is centered on the mutable polygon.
    moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(center, 4f))

    // Create a rectangle with two rectangular holes.
    mutablePolygon = addPolygon(PolygonOptions().apply {
      addAll(createRectangle(center, 5.0, 5.0))
      addHole(createRectangle(LatLng(-22.0, 128.0), 1.0, 1.0))
      addHole(createRectangle(LatLng(-18.0, 133.0), 0.5, 1.5))
      fillColor(fillColorArgb)
      strokeColor(strokeColorArgb)
      strokeWidth(strokeWidthBar.progress.toFloat())
      clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    })

    // Add a listener for polygon clicks that changes the clicked polygon's stroke color.
    setOnPolygonClickListener { polygon ->
      // Flip the red, green and blue components of the polygon's stroke color.
      polygon.strokeColor = polygon.strokeColor xor 0x00ffffff
    }
  }

  // set listeners on seekBars
  arrayOf(fillHueBar, fillAlphaBar, strokeWidthBar, strokeHueBar, strokeAlphaBar).map {
    it.setOnSeekBarChangeListener(this)
  }

  // set listeners on spinners
  arrayOf(strokeJointTypeSpinner, strokePatternSpinner).map {
    it.onItemSelectedListener = this
  }

  // set line pattern and joint type based on current spinner position
  with(mutablePolygon) {
    strokeJointType = getSelectedJointType(strokeJointTypeSpinner.selectedItemPosition)
    strokePattern = getSelectedPattern(strokePatternSpinner.selectedItemPosition)
  }

}

   

Java


public class PolygonDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnSeekBarChangeListener, OnItemSelectedListener, OnMapReadyCallback {

  private static final LatLng CENTER = new LatLng(-20, 130);
  private static final int MAX_WIDTH_PX = 100;
  private static final int MAX_HUE_DEGREES = 360;
  private static final int MAX_ALPHA = 255;

  private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 50;
  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 10;
  private static final Dot DOT = new Dot();
  private static final Dash DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);
  private static final Gap GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DOTTED = Arrays.asList(DOT, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DASHED = Arrays.asList(DASH, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_MIXED = Arrays.asList(DOT, GAP, DOT, DASH, GAP);

  private Polygon mutablePolygon;
  private SeekBar fillHueBar;
  private SeekBar fillAlphaBar;
  private SeekBar strokeWidthBar;
  private SeekBar strokeHueBar;
  private SeekBar strokeAlphaBar;
  private Spinner strokeJointTypeSpinner;
  private Spinner strokePatternSpinner;
  private CheckBox clickabilityCheckbox;

  // These are the options for polygon stroke joints and patterns. We use their
  // string resource IDs as identifiers.

  private static final int[] JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.joint_type_default, // Default
      R.string.joint_type_bevel,
      R.string.joint_type_round,
  };

  private static final int[] PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.pattern_solid, // Default
      R.string.pattern_dashed,
      R.string.pattern_dotted,
      R.string.pattern_mixed,
  };
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.polygon_demo);

    fillHueBar = findViewById(R.id.fillHueSeekBar);
    fillHueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    fillHueBar.setProgress(MAX_HUE_DEGREES / 2);

    fillAlphaBar = findViewById(R.id.fillAlphaSeekBar);
    fillAlphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    fillAlphaBar.setProgress(MAX_ALPHA / 2);

    strokeWidthBar = findViewById(R.id.strokeWidthSeekBar);
    strokeWidthBar.setMax(MAX_WIDTH_PX);
    strokeWidthBar.setProgress(MAX_WIDTH_PX / 3);

    strokeHueBar = findViewById(R.id.strokeHueSeekBar);
    strokeHueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    strokeHueBar.setProgress(0);

    strokeAlphaBar = findViewById(R.id.strokeAlphaSeekBar);
    strokeAlphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    strokeAlphaBar.setProgress(MAX_ALPHA);

    strokeJointTypeSpinner = findViewById(R.id.strokeJointTypeSpinner);
    strokeJointTypeSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    strokePatternSpinner = findViewById(R.id.strokePatternSpinner);
    strokePatternSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    map.setContentDescription(getString(R.string.polygon_demo_description));

    int fillColorArgb = Color.HSVToColor(
        fillAlphaBar.getProgress(), new float[]{fillHueBar.getProgress(), 1, 1});
    int strokeColorArgb = Color.HSVToColor(
        strokeAlphaBar.getProgress(), new float[]{strokeHueBar.getProgress(), 1, 1});

    // Create a rectangle with two rectangular holes.
    mutablePolygon = map.addPolygon(new PolygonOptions()
        .addAll(createRectangle(CENTER, 5, 5))
        .addHole(createRectangle(new LatLng(-22, 128), 1, 1))
        .addHole(createRectangle(new LatLng(-18, 133), 0.5, 1.5))
        .fillColor(fillColorArgb)
        .strokeColor(strokeColorArgb)
        .strokeWidth(strokeWidthBar.getProgress())
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked()));

    fillHueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    fillAlphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    strokeWidthBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    strokeHueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    strokeAlphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    strokeJointTypeSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    strokePatternSpinner.setOnItemSelectedListener(this);

    mutablePolygon.setStrokeJointType(getSelectedJointType(strokeJointTypeSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolygon.setStrokePattern(getSelectedPattern(strokePatternSpinner.getSelectedItemPosition()));

    // Move the map so that it is centered on the mutable polygon.
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(CENTER, 4));

    // Add a listener for polygon clicks that changes the clicked polygon's stroke color.
    map.setOnPolygonClickListener(new GoogleMap.OnPolygonClickListener() {
      @Override
      public void onPolygonClick(Polygon polygon) {
        // Flip the red, green and blue components of the polygon's stroke color.
        polygon.setStrokeColor(polygon.getStrokeColor() ^ 0x00ffffff);
      }
    });
  }

}

   

โคลนและเรียกใช้ตัวอย่าง

ต้องมี Git เพื่อเรียกใช้ตัวอย่างนี้ในเครื่อง คำสั่งต่อไปนี้โคลนที่เก็บแอปพลิเคชันตัวอย่าง

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

นำเข้าโปรเจ็กต์ตัวอย่างไปยัง Android Studio โดยทำดังนี้

 1. ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
 2. ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บและเลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์สำหรับ Kotlin หรือ Java ดังนี้

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. เลือกเปิด Android Studio จะสร้างโปรเจ็กต์โดยใช้เครื่องมือสร้าง Gradle
 4. สร้างไฟล์เปล่า secrets.properties ในไดเรกทอรีเดียวกันกับไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มคีย์ API ลงในโปรเจ็กต์
 5. เพิ่มสตริงต่อไปนี้ลงใน secrets.properties โดยแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. เรียกใช้แอป