Method: providers.trips.update

Seyahat verilerini günceller.

HTTP isteği

PUT https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/trips/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. providers/{provider}/trips/{trip} biçiminde olmalıdır. Sağlayıcı, bu çağrıyı yapan hizmet hesabının üyesi olduğu Google Cloud Projesinin proje kimliği (örneğin, sample-consumer-project) olmalıdır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
header

object (RequestHeader)

Standart Fleet Engine istek başlığı.

updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Seyahat'teki hangi alanların güncelleneceğini gösteren alan maskesi. updateMask en az bir alan içermelidir.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Trip öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Trip öğesinin bir örneğini içerir.