Method: conferenceRecords.recordings.get

מקבלת הקלטה באמצעות תעודה מזהה.

בקשת HTTP

GET https://meet.googleapis.com/v2/{name=conferenceRecords/*/recordings/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של ההקלטה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של Recording.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created
  • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.