Bắt đầu

Lưu ý: Bạn không cần liên kết tài khoản nhà phát triển với Google Cloud Console để truy cập API Google Play Developer Reporting nữa.

Trước khi có thể bắt đầu thực hiện lệnh gọi API, bạn cần thiết lập quyền truy cập API vào Tài khoản nhà phát triển trên Google Play của mình. Việc này sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi trong cả Google Play Console và Google Cloud Console. Hướng dẫn sau đây giải thích 4 bước cần thiết để bắt đầu sử dụng API Google Play Developer Reporting:

 1. Tạo một dự án trên Google Cloud.
 2. Bật API Google Play Developer Reporting cho dự án trên Google Cloud.
 3. Uỷ quyền khoá API cho API Google Play Developer Reporting trong dự án Google Cloud của bạn.
 4. Thiết lập tài khoản dịch vụ có quyền thích hợp trên Google Play Console để truy cập vào API Google Play Developer Reporting.

Tạo một dự án trên Google Cloud

Bạn có thể bỏ qua bước này nếu đã có một dự án trên Google Cloud mà bạn muốn sử dụng.

Bạn cần thiết lập một dự án trên Google Cloud để sử dụng API Google Play Developer Reporting. Bạn có thể thực hiện việc này trong Google Cloud Console.

Để biết thêm thông tin về các dự án trên Google Cloud, hãy tham khảo bài viết Tạo và quản lý dự án.

Bật API

Cách bật Google Play Developer Reporting API:

 1. Truy cập trang Google Play Developer Reporting API trong Google Cloud Console.
 2. Nhấp vào Bật.

Cấp phép khoá API

Để sử dụng API này, bạn cần có một khoá API trong dự án trên Google Cloud được phép sử dụng API Google Play Developer Reporting. Thiết lập trong Google Cloud Console.

Định cấu hình tài khoản dịch vụ

Bạn phải sử dụng tài khoản dịch vụ trong một môi trường bảo mật, chẳng hạn như máy chủ. Thông tin đăng nhập của tài khoản dịch vụ cần được quản lý một cách an toàn để không tiết lộ thông tin này cho những người không được phép sử dụng API.

Tạo một tài khoản dịch vụ

Cách tạo tài khoản dịch vụ mới:

 1. Trong Google Cloud Console, hãy truy cập vào trang Tài khoản dịch vụ.
 2. Nhấp vào Tạo tài khoản dịch vụ và làm theo các bước.

Cấp quyền

Để cho phép bất kỳ tài khoản dịch vụ nào truy cập vào dữ liệu Google Play Console cho ứng dụng của bạn, các tài khoản đó phải được cấp quyền truy cập.

 1. Truy cập vào trang Người dùng và quyền trên Google Play Console.
 2. Nhấp vào Mời người dùng mới.
 3. Đặt địa chỉ email cho tài khoản dịch vụ của bạn trong trường địa chỉ email và cấp các quyền cần thiết để thực hiện thao tác. Bạn nên cấp cho tài khoản dịch vụ tập hợp quyền tối thiểu cần thiết để gọi các hành động API mong muốn.
 4. Nhấp vào nút Mời người dùng.

Sau khi hoàn tất những bước này, bạn sẽ có thể truy cập vào API Google Play Developer Reporting thông qua tài khoản dịch vụ bằng cách sử dụng khoá API thích hợp.

Tài liệu tham khảo

Để tra cứu một loại hoặc phương thức tài nguyên cụ thể, hãy xem phần Tài liệu tham khảo.