Google Play Developer Reporting API

Dịch vụ: playdeveloperreporting.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp các tài liệu khám phá sau:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://playdeveloperreporting.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1beta1.anomalies

Phương thức
list GET /v1beta1/{parent=apps/*}/anomalies
Liệt kê các điểm bất thường trong bất kỳ tập dữ liệu nào.

Tài nguyên REST: v1beta1.apps

Phương thức
fetchReleaseFilterOptions GET /v1beta1/{name=apps/*}:fetchReleaseFilterOptions
Mô tả các tuỳ chọn lọc cho bản phát hành.
search GET /v1beta1/apps:search
Tìm kiếm Ứng dụng mà người dùng có thể truy cập.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.anrrate

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/anrRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/anrRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.crashrate

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/crashRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/crashRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.errors.counts

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/errorCountMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/errorCountMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.errors.issues

Phương thức
search GET /v1beta1/{parent=apps/*}/errorIssues:search
Tìm kiếm tất cả các vấn đề về lỗi mà các báo cáo đã được nhóm lại.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.errors.reports

Phương thức
search GET /v1beta1/{parent=apps/*}/errorReports:search
Tìm kiếm tất cả các báo cáo lỗi nhận được của một ứng dụng.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.excessivewakeuprate

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/excessiveWakeupRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/excessiveWakeupRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.slowrenderingrate

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/slowRenderingRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/slowRenderingRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.slowstartrate

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/slowStartRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/slowStartRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1beta1.vitals.stuckbackgroundwakelockrate

Phương thức
get GET /v1beta1/{name=apps/*/stuckBackgroundWakelockRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1beta1/{name=apps/*/stuckBackgroundWakelockRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.anomalies

Phương thức
list GET /v1alpha1/{parent=apps/*}/anomalies
Liệt kê các điểm bất thường trong bất kỳ tập dữ liệu nào.

Tài nguyên REST: v1alpha1.apps

Phương thức
fetchReleaseFilterOptions GET /v1alpha1/{name=apps/*}:fetchReleaseFilterOptions
Mô tả các tuỳ chọn lọc cho bản phát hành.
search GET /v1alpha1/apps:search
Tìm kiếm Ứng dụng mà người dùng có thể truy cập.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.anrrate

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/anrRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/anrRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.crashrate

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/crashRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/crashRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.errors.counts

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/errorCountMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/errorCountMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.errors.issues

Phương thức
search GET /v1alpha1/{parent=apps/*}/errorIssues:search
Tìm kiếm tất cả các vấn đề về lỗi mà các báo cáo đã được nhóm lại.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.errors.reports

Phương thức
search GET /v1alpha1/{parent=apps/*}/errorReports:search
Tìm kiếm tất cả các báo cáo lỗi nhận được của một ứng dụng.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.excessivewakeuprate

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/excessiveWakeupRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/excessiveWakeupRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.slowrenderingrate

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/slowRenderingRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/slowRenderingRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.slowstartrate

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/slowStartRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/slowStartRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Tài nguyên REST: v1alpha1.vitals.stuckbackgroundwakelockrate

Phương thức
get GET /v1alpha1/{name=apps/*/stuckBackgroundWakelockRateMetricSet}
Mô tả các thuộc tính của tập chỉ số.
query POST /v1alpha1/{name=apps/*/stuckBackgroundWakelockRateMetricSet}:query
Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.