Method: vitals.crashrate.query

Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Yêu cầu HTTP

POST https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1beta1/{name=apps/*/crashRateMetricSet}:query

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên.

Định dạng: apps/{app}/crashRateMetricSet

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "timelineSpec": {
  object (TimelineSpec)
 },
 "dimensions": [
  string
 ],
 "metrics": [
  string
 ],
 "filter": string,
 "pageSize": integer,
 "pageToken": string,
 "userCohort": enum (UserCohort)
}
Các trường
timelineSpec

object (TimelineSpec)

Thông số kỹ thuật của tham số tổng hợp dòng thời gian.

Các khoảng thời gian tổng hợp được hỗ trợ:

 • DAILY: chỉ số được tổng hợp theo khoảng thời gian ngày trên lịch. Do những ràng buộc trong quá khứ, múi giờ mặc định và chỉ được hỗ trợ là America/Los_Angeles.
 • HOURLY: chỉ số được tổng hợp theo khoảng thời gian hàng giờ. Múi giờ mặc định và chỉ được hỗ trợ là UTC.
dimensions[]

string

Các phương diện để phân chia các chỉ số theo.

Kích thước được hỗ trợ:

 • apiLevel (string): cấp độ API của Android đang chạy trên thiết bị của người dùng, ví dụ: 26.
 • versionCode (int64): phiên bản ứng dụng đang chạy trên thiết bị của người dùng.
 • deviceModel (string): giá trị nhận dạng duy nhất mẫu thiết bị của người dùng. Hình thức của giá trị nhận dạng là 'deviceBrand/device', trong đó deviceBrand tương ứng với Build.BRAND và thiết bị tương ứng với Build.DEVICE, ví dụ: google/coral.
 • deviceBrand (string): giá trị nhận dạng duy nhất của thương hiệu thiết bị của người dùng, ví dụ: google.
 • deviceType (string): loại (còn gọi là hệ số hình dạng) thiết bị của người dùng, ví dụ: ĐIỆN THOẠI.
 • countryCode (string): quốc gia hoặc khu vực trên thiết bị của người dùng dựa trên địa chỉ IP của họ, được thể hiện dưới dạng mã ISO-3166 gồm 2 chữ cái (ví dụ: US cho Hoa Kỳ).
 • deviceRamBucket (int64): RAM của thiết bị, tính bằng MB, theo bộ chứa (3GB, 4GB, v.v.).
 • deviceSocMake (string): Nhà sản xuất trên hệ thống chính trên chip của thiết bị, ví dụ: Samsung. Nội dung tham khảo
 • deviceSocModel (string): Mẫu hệ thống chính trên chip của thiết bị, ví dụ: "Exynos 2100". Nội dung tham khảo
 • deviceCpuMake (string): Nhà sản xuất CPU của thiết bị, ví dụ: Quản lý mạng.
 • deviceCpuModel (string): Mẫu CPU của thiết bị, ví dụ: "Kryo 240".
 • deviceGpuMake (string): Nhà sản xuất GPU của thiết bị, ví dụ: ARM.
 • deviceGpuModel (string): Mẫu GPU của thiết bị, ví dụ: Mali.
 • deviceGpuVersion (string): Phiên bản GPU của thiết bị, ví dụ: T750.
 • deviceVulkanVersion (string): Phiên bản Vulkan của thiết bị, ví dụ: "4198400".
 • deviceGlEsVersion (string): Phiên bản OpenGL ES của thiết bị, ví dụ: "196610".
 • deviceScreenSize (string): Kích thước màn hình của thiết bị, ví dụ: BÌNH THƯỜNG, LỚN.
 • deviceScreenDpi (string): Mật độ màn hình của thiết bị, ví dụ: mdpi, hdpi.
metrics[]

string

Các chỉ số cần tổng hợp.

Chỉ số được hỗ trợ:

 • crashRate (google.type.Decimal): Tỷ lệ phần trăm người dùng riêng biệt trong giai đoạn tổng hợp đã gặp phải ít nhất 1 sự cố.
 • crashRate7dUserWeighted (google.type.Decimal): Giá trị trung bình luân phiên là crashRate trong 7 ngày qua. Các giá trị hằng ngày được tính trọng số theo số lượng người dùng riêng biệt trong ngày.
 • crashRate28dUserWeighted (google.type.Decimal): Giá trị trung bình luân phiên là crashRate trong 28 ngày qua. Các giá trị hằng ngày được tính trọng số theo số lượng người dùng riêng biệt trong ngày. Không được hỗ trợ ở độ chi tiết HOURSLY.
 • userPerceivedCrashRate (google.type.Decimal): Tỷ lệ phần trăm người dùng riêng biệt trong khoảng thời gian tổng hợp đã gặp phải ít nhất một sự cố khi họ chủ động dùng ứng dụng của bạn (một sự cố mà người dùng nhận thấy). Một ứng dụng được coi là đang có người sử dụng nếu ứng dụng đó cho thấy hoạt động bất kỳ hoặc thực thi dịch vụ trên nền trước nào.
 • userPerceivedCrashRate7dUserWeighted (google.type.Decimal): Giá trị trung bình luân phiên là userPerceivedCrashRate trong 7 ngày qua. Các giá trị hằng ngày được tính trọng số theo số lượng người dùng riêng biệt trong ngày. Không được hỗ trợ ở độ chi tiết HOURSLY.
 • userPerceivedCrashRate28dUserWeighted (google.type.Decimal): Giá trị trung bình luân phiên là userPerceivedCrashRate trong 28 ngày qua. Các giá trị hằng ngày được tính trọng số theo số lượng người dùng riêng biệt trong ngày. Không được hỗ trợ ở độ chi tiết HOURSLY.
 • distinctUsers (google.type.Decimal): Số người dùng riêng biệt trong khoảng thời gian tổng hợp được dùng làm giá trị chuẩn hoá cho các chỉ số crashRateuserPerceivedCrashRate. Một người dùng sẽ được tính vào chỉ số này nếu họ đã chủ động sử dụng ứng dụng trong khoảng thời gian tổng hợp. Một ứng dụng được coi là đang có người sử dụng nếu ứng dụng đó cho thấy hoạt động bất kỳ hoặc thực thi dịch vụ trên nền trước nào. Bạn phải cẩn thận để không tổng hợp thêm số liệu này vì việc này có thể khiến người dùng bị tính nhiều lần. Giá trị được làm tròn đến bội số gần nhất của 10, 100, 1.000 hoặc 1.000.000, tuỳ thuộc vào độ lớn của giá trị.
filter

string

Các bộ lọc để áp dụng cho dữ liệu. Biểu thức lọc tuân theo tiêu chuẩn AIP-160 và hỗ trợ lọc theo giá trị bằng của tất cả các phương diện phân tích.

pageSize

integer

Kích thước tối đa của dữ liệu được trả về.

Nếu bạn không chỉ định thì hệ thống sẽ trả về tối đa 1.000 hàng. Giá trị tối đa là 100.000; các giá trị trên 100.000 sẽ bị buộc thành 100.000.

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ cuộc gọi trước đó. Cung cấp mã này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các thông số khác được cung cấp cho yêu cầu phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

userCohort

enum (UserCohort)

Chế độ xem của người dùng để chọn. Dữ liệu đầu ra sẽ tương ứng với chế độ xem đã chọn.

Giá trị được hỗ trợ:

 • OS_PUBLIC Để chọn dữ liệu từ tất cả các phiên bản Android phát hành công khai. Đây là lựa chọn mặc định. Hỗ trợ tất cả các phương diện ở trên.
 • APP_TESTERS Để chọn dữ liệu từ những người dùng đã chọn tham gia làm người kiểm thử. Hỗ trợ tất cả các phương diện ở trên.
 • OS_BETA Chỉ được chọn dữ liệu từ các phiên bản Android thử nghiệm, ngoại trừ dữ liệu từ các phiên bản Android đã phát hành. Chỉ hỗ trợ các phương diện sau:
 • versionCode (int64): phiên bản ứng dụng đang chạy trên thiết bị của người dùng.

 • osBuild (string): Bản dựng hệ điều hành cho thiết bị của người dùng, ví dụ: "T1B2.220916.004".

Nội dung phản hồi

Tin nhắn trả lời cho crashrate.query.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "rows": [
  {
   object (MetricsRow)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
rows[]

object (MetricsRow)

Các hàng dữ liệu được trả về.

nextPageToken

string

Mã thông báo tiếp tục để tìm nạp trang dữ liệu tiếp theo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.