UserCohort

Cho biết chế độ xem mà người dùng chọn. Dữ liệu đầu ra sẽ tương ứng với chế độ xem đã chọn

Enum
USER_COHORT_UNSPECIFIED Nhóm người dùng thuần tập không xác định. Thao tác này sẽ tự động chọn giá trị mặc định.
OS_PUBLIC Đây là chế độ xem mặc định. Chỉ chứa dữ liệu của các phiên bản Android được phát hành công khai.
OS_BETA Đây là chế độ xem chỉ có dữ liệu phiên bản beta của Android, ngoại trừ dữ liệu phiên bản hệ điều hành đã phát hành.
APP_TESTERS Đây là chế độ xem chỉ có dữ liệu từ những người dùng đã chọn tham gia thử nghiệm cho một ứng dụng nhất định, ngoại trừ dữ liệu beta của hệ điều hành.