AggregationPeriod

Mức độ chi tiết của phép tổng hợp cho các hàng trong kết quả truy vấn đặt chỉ số.

Enum
AGGREGATION_PERIOD_UNSPECIFIED Mức độ chi tiết không xác định.
HOURLY Dữ liệu được tổng hợp theo từng giờ.
DAILY Dữ liệu được tổng hợp trong khoảng thời gian hằng ngày.
FULL_RANGE Dữ liệu được tổng hợp trong toàn bộ phạm vi tiến trình. Cách này hiệu quả thay vì tạo ra một giá trị duy nhất thay vì một dòng thời gian.