Method: vitals.errors.reports.search

Tìm kiếm tất cả các báo cáo lỗi nhận được cho một ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

GET https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1alpha1/{parent=apps/*}/errorReports:search

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
parent

string

Bắt buộc. Tài nguyên mẹ của báo cáo, cho biết đơn đăng ký mà báo cáo đã được nhận.

Định dạng: apps/{app}

Tham số truy vấn

Thông số
interval

object (DateTimeInterval)

Khoảng thời gian ngày để tìm kiếm báo cáo lỗi. Cả điểm bắt đầu và kết thúc đều phải căn chỉnh theo giờ và sử dụng UTC làm múi giờ (hoặc để trống, trong trường hợp này, UTC cũng sẽ được sử dụng).

Nếu được đặt, hệ thống chỉ trả về các báo cáo lỗi xảy ra trong khoảng thời gian này. Nếu bạn không chỉ định, khoảng thời gian mặc định là 24 giờ qua sẽ được sử dụng.

pageSize

integer

Số lượng báo cáo tối đa cần trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn giá trị này.

Nếu không chỉ định, hệ thống sẽ trả về tối đa 50 báo cáo. Giá trị tối đa là 100; các giá trị trên 100 sẽ bị buộc thành 100.

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi reports.search trước đó. Cung cấp mã này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các thông số khác được cung cấp cho reports.search phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

filter

string

Một thuộc tính lựa chọn để chỉ truy xuất một nhóm nhỏ báo cáo.

Để biết thông tin cơ bản về tính năng lọc, vui lòng xem AIP-160.

** Tên các trường được hỗ trợ:**

 • apiLevel: Chỉ so khớp các báo cáo lỗi xảy ra trong các phiên bản Android được yêu cầu (được chỉ định là cấp độ API dạng số). Ví dụ: apiLevel = 28 OR apiLevel = 29.
 • versionCode: Chỉ so khớp các báo cáo lỗi xảy ra trong mã phiên bản ứng dụng được yêu cầu. Ví dụ: versionCode = 123 OR versionCode = 456.
 • deviceModel: So khớp các vấn đề lỗi xảy ra trên các thiết bị được yêu cầu. Ví dụ: deviceModel = "google/walleye" OR deviceModel = "google/marlin".
 • deviceBrand: So khớp các vấn đề lỗi xảy ra trong các thương hiệu thiết bị được yêu cầu. Ví dụ: "deviceBrand = "Google".
 • deviceType: So khớp các báo cáo lỗi xảy ra trên các loại thiết bị được yêu cầu. Ví dụ: deviceType = "PHONE".
 • errorIssueType: Chỉ so khớp các báo cáo lỗi thuộc loại được yêu cầu. Ứng viên hợp lệ: JAVA_CRASH, NATIVE_CRASH, ANR. Ví dụ: errorIssueType = JAVA_CRASH OR errorIssueType = NATIVE_CRASH.
 • errorIssueId: Chỉ so khớp các báo cáo lỗi thuộc về mã sự cố lỗi được yêu cầu. Ví dụ: errorIssueId = 1234 OR errorIssueId = 4567.
 • appProcessState: So khớp các báo cáo lỗi về trạng thái xử lý của một ứng dụng, cho biết ứng dụng đó chạy ở nền trước (người dùng nhìn thấy) hay nền. Ứng viên hợp lệ: FOREGROUND, BACKGROUND. Ví dụ: appProcessState = FOREGROUND.
 • isUserPerceived: Khớp với các báo cáo lỗi mà người dùng nhận thấy. Không đi kèm với bất kỳ toán tử nào. Ví dụ: isUserPerceived.

** Toán tử được hỗ trợ:**

 • Toán tử so sánh: Toán tử so sánh duy nhất được hỗ trợ là toán tử so sánh bằng. Trường đã lọc phải xuất hiện ở bên trái phép so sánh.
 • Toán tử logic: Bạn có thể dùng các toán tử logic ANDOR để tạo các bộ lọc phức tạp theo dạng chuẩn liên kết (CNF), tức là liên từ phân tách. Toán tử OR được ưu tiên hơn AND, vì vậy, bạn không cần sử dụng dấu ngoặc đơn khi tạo CNF.

Toán tử OR chỉ được hỗ trợ để tạo các phân biệt áp dụng cho cùng một trường, ví dụ: versionCode = 123 OR versionCode = ANR. Biểu thức lọc versionCode = 123 OR errorIssueType = ANR không hợp lệ.

** Ví dụ **

Một số biểu thức lọc hợp lệ: * versionCode = 123 AND errorIssueType = ANR * versionCode = 123 AND errorIssueType = OR errorIssueType = CRASH * versionCode = 123 AND (errorIssueType = OR errorIssueType = CRASH)

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Phản hồi bằng một danh sách báo cáo lỗi được phân trang khớp với cụm từ tìm kiếm.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "errorReports": [
  {
   object (ErrorReport)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
errorReports[]

object (ErrorReport)

Đã tìm thấy các báo cáo lỗi.

nextPageToken

string

Mã thông báo trang để tìm nạp trang tiếp theo của báo cáo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.